NİSAN-2018 KARAR ÖZETLERİ

 

       BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 ──────────────────────────────

            Belediye Meclisinin 2018/Nisan ayı toplantısı, 04 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 14.00’de  Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler;  Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Ali EKİNCİ, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

KARAR NO:2018/61

Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 04.04.2018 tarihli dilekçesini, meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; 04.05.2016 tarih ve 2016/89 sayılı meclis kararı ile Burdur 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine seçilen üyelerin görev süreleri 26.04.2018 tarihinde sona ereceğinden, Kurumumuzu, Burdur 2. OSB Müteşebbis Heyetinde temsil etmek üzere 5 asil 5 yedek üye seçiminin yapılması hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınarak karara bağlanması talebinde bulunmuştur. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 04.04.2018 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 16.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2018/62

Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 04.04.2018 tarihli dilekçesini, meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Üyesi olduğumuz Sağlıklı Kentler Birliğinin 2018 yılı üyelik aidatı olan 6.000,00 TL’nin ödenmesi hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınarak karara bağlanması talebinde bulunmuştur. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 04.04.2018 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 17.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2018/63

Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Meclis Üyeleri Birkan İŞ, Hüseyin OKAN, Ali EKİNCİ, Ali UZ, Mehmet Salih LEVENT, Ali ERDOĞAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Aysun ÇETİNER, İbrahim OĞUZ, Yavuz Mehmet KAYA ve Cengiz ÇALIŞKAN 04.04.2018 tarihli dilekçelerini, meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Burdur ili, Yeni Mahalle, Bayer Sokak’tan (Acil Yolu) Köprübaşı Kavşağı geliş istikametinin kapatılması ile ilgili kamuoyunda ve sokak sakinlerinde rahatsızlıklar olup, bu problemlerin gruplarına iletildiğini ve yapılan çalışmalar neticesinde; bu uygulamanın hatalı olduğunu, Acil Yolunun kapatılması ile Burdur Devlet Hastanesinin acil servisinde ulaşım noktasında hayati bir tehlike bulunduğunu, ambulansların daha geç servise ulaştığının gözlemlendiğini, ayrıca trafik düzenlenmesi ile Bayer Sokak’taki ticari faaliyet yapan esnafların mağdur olduğunu ve bu yol ve kavşak ile ilgili yeniden değerlendirme yapılıp, tekrar bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunun aşikar olduğunu belirterek, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 26.maddesi gereğince; Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları başlığında “Meclis üyelerinin en az üçte biri, Meclis Başkanlığına istekte bulunarak, Belediyenin işleri ile ilgili bir konuda genel görüşme açılmasını isteyebilir.” denildiğinden, söz konusu hususlar neticesinde konunun mecliste görüşülmesini, inceleme ve araştırmalar neticesinde, bu bölgede tekrar bir düzenleme yapılmasını, trafiği engelleyen heykelin kaldırılmasını ve hayati önem taşıyan gerekli tedbirlerin alınmasını talep etmektedirler. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 26.maddesi gereğince; Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları başlığında “Meclis üyelerinin en az üçte biri, Meclis Başkanlığına istekte bulunarak, Belediyenin işleri ile ilgili bir konuda genel görüşme açılmasını isteyebilir. Bu istek meclis tarafından kabul edildiği takdirde gündeme alınır.” denildiğinden ve söz konusu dilekçede 11 meclis üyesinin imzası olup, yeterli çoğunluk sağlandığından, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ, Burdur ili, Yeni Mahalle, Bayer Sokak’tan (Acil Yolu) Köprübaşı Kavşağı geliş istikametinin kapatılması ve söz konusu yerdeki kavşak uygulaması  ile ilgili genel görüşme açılmasını oylamaya sunmuş olup, işaretle yapılan oylama sonucunda; meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Ali EKİNCİ, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN, İbrahim OĞUZ ve Burhan Cahit KARAKURT’un kabul oylarına karşılık, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK ve Mehmet BÜLBÜL’ün ret oyları ile genel görüşme açılmasının oy çokluğu ile reddine,  gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2018/64

Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin OKAN, Ali EKİNCİ, Ali UZ, Mehmet Salih LEVENT, Ali ERDOĞAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Aysun ÇETİNER, İbrahim OĞUZ, Yavuz Mehmet KAYA ve Cengiz ÇALIŞKAN 04.04.2018 tarihli dilekçelerini, meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Belediye Encümeninin 16.11.2017 tarih ve 2017/1116 sayılı, Burç Mahallesi, pafta 34, ada 1564, parsel 1 ve diğer parseller için 18.madde uygulaması yapılması kararının parsel sahibini mağdur ettiği iddia edildiğinden, konunun İmar Komisyonunca incelenerek, meclise bilgi verilmesi ve meclis gündemine ek gündem maddesi olarak alınarak tartışılması talebinde bulunmuşlardır. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin OKAN, Ali EKİNCİ, Ali UZ, Mehmet Salih LEVENT, Ali ERDOĞAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Aysun ÇETİNER, İbrahim OĞUZ, Yavuz Mehmet KAYA ve Cengiz ÇALIŞKAN’ın 04.04.2018 tarihli dilekçelerinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 18.madde olarak alınıp görüşülmesinin, Birkan İŞ’in çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

KARAR NO:2018/65

Gündemin 1.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.04.2018 tarih ve 90  sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, Meclisimizce daha önce seçilen Encümen üyelerinin görev süresi dolduğundan ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesinin (a) bendinde, Belediye Encümeninin; “İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000′ in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, Mali Hizmetler Birim Amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden” oluşacağı hükmü yer aldığından, 3 adet yeni Encümen üyesi seçiminin yapılarak gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Başkan dâhil 26 meclis üyesinin katılımıyla yapılan gizli oylama ve oy tasnifi sonucunda; meclis üyeleri Atam GÜLCÜ, Arif PAK ve Yavuz Mehmet KAYA’ya 13’er oy, Haydar DÜDÜK ve Birkan İŞ’e 12’şer oy, Ali ERDOĞAN’a 11 oy, Mehmet BÜLBÜL, Şengül TEKİN ve Bayram KEPENEK’e 1’er oy çıkarak, Belediye Encümen üyeliğine Atam GÜLCÜ, Arif PAK ve Yavuz Mehmet KAYA seçildi. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2018/66

Gündemin 2.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.04.2018 tarih ve 91 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, Meclisimizce daha önce seçilen Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin görev süresi dolduğundan ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesinde “Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” denildiğinden, Plan ve Bütçe Komisyonuna seçilecek yeni üyelerin tespit edilerek, gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; CHP Grubu adına Ali SAY  komisyonun 3 üyeden oluşmasını, Ak Parti Grubu adına Hüseyin OKAN ise 5 üyeden oluşmasını teklif etmiş olup; Plan ve Bütçe Komisyonunun 3 üyeden oluşmasının, meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Ali EKİNCİ, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un ret oylarına karşılık, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri  Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK ve Mehmet BÜLBÜL’ün kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne,  görev süresinin 12 ay olarak belirlenmesinin oy birliği ile kabulüne ve Plan ve Bütçe Komisyonuna aday olarak gösterilen Ayfer HINCAL, Burhan Cahit KARAKURT ve Hüseyin OKAN’ın seçilmesinin oy birliği ile kabulüne,  gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2018/67

Gündemin 3.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.04.2018 tarih ve 92   sayılı yazısı okundu. Bu yazıda,  Meclisimizce daha önce seçilen İmar Komisyonu üyelerinin görev süresi dolduğundan ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesinde “Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” denildiğinden, İmar Komisyonuna seçilecek yeni üyelerin tespit edilerek, gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; CHP Grubu adına Ali SAY  komisyonun 3 üyeden oluşmasını, Ak Parti Grubu adına Hüseyin OKAN ise 5 üyeden oluşmasını teklif etmiş olup; İmar Komisyonunun 3 üyeden oluşmasının, meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Ali EKİNCİ, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un ret oylarına karşılık, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri  Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK ve Mehmet BÜLBÜL’ün kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne,  görev süresinin 12 ay olarak belirlenmesinin oy birliği ile kabulüne ve İmar  Komisyonuna aday olarak gösterilen Necdet BEDUR, Bayram KEPENEK ve Fatıma KÜÇÜKKAPLAN’ın seçilmesinin oy birliği ile kabulüne,  gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2018/68

Gündemin 4.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.04.2018 tarih ve 93 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesinde “Belediye Meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırıldığı günde toplanır ve Meclis her yıl bir ay tatil kararı alabilir.” denildiğinden, Belediye Meclisinin bir aylık tatil tarihinin, her ayın ilk haftasında yapılacak toplantı günü, saati ve yerinin belirlenmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden, Belediye Meclisinin bir aylık tatil tarihinin Haziran ayı olarak belirlenmesine ve her ayın ilk haftasının Çarşamba günü, saat 14.00’ te Belediye Meclisi Toplantı Salonunda toplanılmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2018/69

Gündemin 5.maddesine geçildi. Bu maddede, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince, belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan Denetim Komisyonunun hazırlamış olduğu rapor hakkında, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince Belediye meclisine bilgi verilmesi hususu yer almaktadır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince, belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan Denetim Komisyonunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince Belediye meclisini bilgilendirmek amacıyla hazırlamış olduğu “Belediye Başkanlığının 2017 Mali Yılı Denetim Komisyon Raporu” komisyon üyesi Bayram KEPENEK tarafından okunarak meclise bilgi verildi.

KARAR NO:2018/70

Gündemin 6.maddesine geçildi. Başkan Yardımcılığının 02.04.2018 tarih ve 108 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Belediye Meclisinin 07.02.2018 tarih ve 2018/36 sayılı kararı ile ihdas edilen Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün kuruluşu, temel ilkeleri, sorumluluk alanı ile görev ve yetkileri belirleneceğinden ve Belediye Meclisinin 06.08.2014 tarih ve 2014/144 sayılı kararı ile kabul edilen Burdur Belediyesi Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik yapılacağından, konu ile ilgili çalışma yapmak üzere Belediye Meclisinin 07.03.2018 tarih ve 2018/49 sayılı kararı ile kurulan komisyon çalışmalarını tamamlamış olup, komisyon raporunun görüşülmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 06.08.2014 tarih ve 2014/144 sayılı meclis kararı ile kabul edilen Burdur Belediye Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliğinin, Kanuni Dayanak başlıklı 3.maddesinin, (a) şıkkı ve (b) şıkkı şeklinde yeniden düzenlenmesine ve yönetmeliğe 28.maddenin eklenerek, Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Kuruluşu ve Görevlerinin eklenmesinin, komisyondan gelen ve karar ekinde yer alan şekliyle kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Başkan Yardımcılığına gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2018/71

Gündemin 7.maddesine geçildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 22.03.2018 tarih ve 106 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Mustafa KUZUCU’ya vekaleten Vedat KUZUCU’nun 12.03.2018 evrak kayıt tarihli ve 1083 sayılı dilekçesinde, Bağlar Mahallesi, 14075 Sokakta bulunan ve ücretsiz olarak Belediyeye terk ettikleri parka, 1974 Kıbrıs Savaşında şehit olan Osman KUZUCU’nun adının verilmesini talep etmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Bağlar Mahallesi, 14075 Sokakta bulunan parka, 1974 Kıbrıs Savaşında şehit olan Osman KUZUCU’nun adının verilmesi hususunun, Belediye Meclisinin 02.08.2017 tarih ve 2017/148 sayılı kararı ile Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak ve parklara, geçmişte görev yapmış Belediye Başkanlarımız, Şehitlerimiz ve Burdurumuza faydası dokunmuş hayırsever vatandaşlarımızın isimlerinin verilmesi konusunda çalışma yapmak üzere kurulan ve meclis üyeleri Burhan Cahit KARAKURT, Bayram KEPENEK, Arif PAK, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN ve Aysun ÇETİNER’in görev yaptığı komisyona havale edilmesine, komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra konunun tekrar görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Park ve Bahçeler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2018/72

            Gündemin 8.maddesine geçildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 21.03.2018 tarih ve 35 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince, Belediyemize ait Konferans ve Sergi Salonunun, düğün yapmak isteyen 1.derece şehit yakınlarına (anne, baba, çocuklar ve kardeş), gazi ve 1.derece gazi yakınlarına (anne, baba, çocuklar ve kardeş), ücretsiz olarak tahsis edilmesi talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince, Belediyemize ait Konferans ve Sergi Salonunun, düğün yapmak isteyen 1.derece şehit yakınlarına (anne, baba, çocuklar ve kardeş), gazi ve 1.derece gazi yakınlarına (anne, baba, çocuklar ve kardeş), ücretsiz olarak tahsis edilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2018/73

Gündemin 9.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.03.2018 tarih ve D.4-1497 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 28.03.2018 tarih ve 90629507-754-E.3366 sayılı yazısında, Nip:13881,2 ve Uip:13882,3 plan işlem numarası ile Burdur Merkez, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi içerisinde 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli imar planı dışında kalan Çiftlik Alanları ve Yurt Alanlarına ait 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve Sosyal Tesis Alanlarına ait değişiklik yapılması talebinde bulunmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2018/74

            Gündemin 10.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.03.2018 tarih ve D.4-1643 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Özçelikoğlu İnşaat Taahhüt ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti. 28.03.2018 tarih ve 1218 sayılı dilekçesinde, 6890,58 plan işlem numarası ile kayda giren Burdur Merkez Özgür Mahallesi, pafta 132, ada 631, parsel 840 ve pafta 8/1, ada 631, parsel 815 numaralarda kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda, toplam inşaat alanı aynı kalmak kaydı ile Emsal uygulamasına yönelik 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunmuştur.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2018/75

Gündemin 11.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.03.2018 tarih ve 31 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesine istinaden, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün bütçesine, “İleri Biyolojik Arıtma Tesisi”nin yapımı için, İller Bankası borçlanması karşılık gösterilerek, 10.000.000,00 (on milyon) TL tutarında ek bütçe yapılması talep edilmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesine istinaden, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün bütçesine, “İleri Biyolojik Arıtma Tesisi”nin yapımı için, İller Bankası borçlanması karşılık gösterilerek, 10.000.000,00 (on milyon) TL tutarında ek bütçe yapılmasının, meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Ali EKİNCİ, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un çekimser oylarına karşılık, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL ve Yavuz Mehmet KAYA’nın kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2018/76

Gündemin 12.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.03.2018 tarih ve 30 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Üyesi olduğumuz Sosyal Demokrat Belediyeler Derneğinin (SODEM) 2016, 2017  yılları ve 2018 yılı 1.taksidi olmak üzere toplam 20.389,80 TL.lik üyelik aidatının SODEM’in ilgili hesabına yatırılması talep edilmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Üyesi olduğumuz Sosyal Demokrat Belediyeler Derneğinin (SODEM) 2016, 2017  yılları ve 2018 yılı 1.taksidi olmak üzere toplam 20.389,80 TL.lik üyelik aidatının, SODEM’in Garanti Bankası Hasanpaşa Şubesindeki 629 61 66 nolu (IBAN: TR82 0006 2000 4130 0006 2961 66) TL hesabına aktarılmasının, meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Ali EKİNCİ, Cengiz ÇALIŞKAN, Yavuz Mehmet KAYA ve İbrahim OĞUZ’un ret oylarına karşılık, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK ve Mehmet BÜLBÜL’ün kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2018/77

Gündemin 13.maddesine geçildi. Bu maddede, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in hazırlamış olduğu, Belediye Başkanlığının 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arası 1 yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi hususu yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in hazırlamış olduğu Belediye Başkanlığının 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arası 1 yıllık faaliyet raporuna, meclis üyeleri Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ çekimser oy, meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Ali EKİNCİ ve Yavuz Mehmet KAYA ret oyu, Meclis 1. Başkan Vekili Bayram KEPENEK, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK ve Mehmet BÜLBÜL kabul oyu vermiş olup, 2017 yılı Faaliyet Raporu yeterli bulunmuştur. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Başkanlık Makamına, Yazı İşleri Müdürlüğüne ve İlan Memurluğuna gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2018/78

              Gündemin 14.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.03.2018 tarih ve  D.11-1473 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 14.03.2018 tarih ve 3 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararlarının 1.maddesine geçildi. Madde okundu. Bu maddede; Belediye Meclisinin 07.03.2018 tarih ve 2018/53 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.03.2018 tarih ve D.4-1008 sayılı yazısı ve ekindeki Merve Grup Gayrimenkul Emlak İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.nin 01.03.2018 tarih ve 994 sayılı dilekçelerinde, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi pafta 115, ada 739 numarada bulunan trafo alanının kaldırılarak, 120 metre kuzeyinde bulunan yeşil alan içerisine taşınması için hazırlatılmış 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunulmuştur. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; Komisyon üyesi Birkan İŞ, trafo yeri değişikliği yapılmasına yönelik hazırlanan imar planı değişikliğini uygun bulmamış olup; komisyon üyesi Bayram KEPENEK ise, trafo değişikliği yapılan alanın kamuya terkli olduğu, mülkiyet probleminin bulunmadığı, ayrıca mevcut planda yer alan trafo alanının anayol üzerinde bulunan yapı ve işyerleri önünde çevresel anlamda kötü görüntü oluşturacağından ve ilgili kurumun da olumlu görüşünün bulunmasından dolayı uygun bulmuştur. Komisyon üyesi Necdet BEDUR ise çekimser kalmıştır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi pafta 115, ada 739 numarada bulunan trafo alanının kaldırılarak, 120 metre kuzeyinde bulunan yeşil alan içerisine taşınması için hazırlatılmış 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılmasının, meclis üyeleri Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un çekimser, meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT ve Ali EKİNCİ’nin ret oylarına karşılık, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri  Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK ve Mehmet BÜLBÜL’ün kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2018/79

            Gündemin 15.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.03.2018 tarih ve  D.11-1473 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 14.03.2018 tarih ve 3 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararlarının 2.maddesine geçildi. Madde okundu. Bu maddede; Belediye Meclisinin 07.03.2018 tarih ve 2018/54 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.03.2018 tarih ve D.4-1007 sayılı yazısında, Burdur Merkez Yeni Mahalle, 553 ve 554 adaların güneyinde bulunan, kapalı sistem ıslah edilmiş dere kanalı ile imar adası arasında kalan 5 metre yolun kaldırılarak, imar adasına dahil edilmesine yönelik  imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunulmuştur.           İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; söz konusu imar planı değişiklik teklifi uygun bulunmuş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; konunun İmar Komisyonundan geldiği şeklinin kabulüne ve Burdur Merkez Yeni Mahalle, 553 ve 554 adaların güneyinde bulunan, kapalı sistem ıslah edilmiş dere kanalı ile imar adası arasında kalan 5 metre yolun kaldırılarak, imar adasına dahil edilmesine yönelik  imar planı değişikliğinin yapılmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2018/80

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye meclisinin gündeme 16. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 04.04.2018 tarihli dilekçesinde, 04.05.2016 tarih ve 2016/89 sayılı meclis kararı ile Burdur 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine seçilen üyelerin görev süreleri 26.04.2018 tarihinde sona ereceğinden, Kurumumuzu, Burdur 2. OSB Müteşebbis Heyetinde temsil etmek üzere 5 asil 5 yedek üye seçiminin yapılması talep edilmektedir.     Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 04.05.2016 tarih ve 2016/89 sayılı meclis kararı ile Burdur 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine seçilen üyelerin görev süreleri 26.04.2018 tarihinde sona ereceğinden, Kurumumuzu, Burdur 2. OSB Müteşebbis Heyetinde temsil etmek üzere, asil üyeliğe aday olarak gösterilen Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ 25 oy, meclis üyeleri Ali SAY 16 oy, Şengül TEKİN 15 oy, Haydar DÜDÜK 15 oy, Mehmet BÜLBÜL 14 oy, Yavuz Mehmet KAYA 4 oy, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN 9 oy, Birkan İŞ 10 oy, Ali EKİNCİ 11 oy almış olup, asil üyeliğe Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri Ali SAY, Haydar DÜDÜK, Mehmet BÜLBÜL ve Şengül TEKİN seçilmişlerdir. Kurumumuzu, Burdur 2. OSB Müteşebbis Heyetinde temsil etmek üzere, yedek üyeliğe aday olarak gösterilen meclis üyeleri Bayram KEPENEK, Necdet BEDUR, Arif PAK, Nahide YEŞİLYURT ve Ayfer HINCAL 15’er oy alarak yedek üyeliğe seçilmişlerdir. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2018/81

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye meclisinin gündeme 17. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 04.04.2018 tarihli dilekçesinde, Üyesi olduğumuz Sağlıklı Kentler Birliğinin 2018 yılı üyelik aidatı olan 6.000,00 TL’nin ödenmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; üyesi olduğumuz Sağlıklı Kentler Birliğinin 2018 yılı üyelik aidatı olan 6.000,00 TL (altıbin TL)’nin, Birliğin T.C. Ziraat Bankası Ulucami/BURSA Şubesindeki TR65 0001 0006 7741 8108 5050 01 İBAN nolu hesabına 2 eşit taksit halinde yatırılmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2018/82

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye meclisinin gündeme 18. madde olarak alınıp görüşülmesine oy çokluğu ile karar verdiği Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin OKAN, Ali EKİNCİ, Ali UZ, Mehmet Salih LEVENT, Ali ERDOĞAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Aysun ÇETİNER, İbrahim OĞUZ, Yavuz Mehmet KAYA ve Cengiz ÇALIŞKAN’ın dilekçelerinde,  Belediye Encümeninin 16.11.2017 tarih ve 2017/1116 sayılı, Burç Mahallesi, pafta 34, ada 1564, parsel 1 ve diğer parseller için 18.madde uygulaması yapılması kararının parsel sahibini mağdur ettiği iddia edildiğinden, konunun İmar Komisyonunca incelenerek, meclise bilgi verilmesi ve meclis gündemine ek gündem maddesi olarak alınarak tartışılması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burç Mahallesi, pafta 34, ada 1564, parsel 1 ve diğer parseller için 18.madde uygulaması yapılması konusu Belediye Encümeninin konusu olup, Belediye Meclisinin görev alanına girmediğinden, konunun gündemden düşürülmesinin, meclis üyesi Birkan İŞ’in çekimser, meclis üyeleri Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Ali EKİNCİ, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN ve İbrahim OĞUZ’un ret oylarına karşılık, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK ve Mehmet BÜLBÜL’ün kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2018/83

2018/Nisan ayı Belediye meclisi toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Başkanı Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma            Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2018/Mayıs ayı toplantısının

02 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 14.00′ de Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 04.04.2018

Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ                         Arif PAK                                    Ayfer HINCAL

       Belediye Başkanı                                        Kâtip                                                Kâtip

 

 

 

 

 

mersin escort mersin escort mersin escort canlı tv izle erotik film izle malatya escort mersin escort escort mersin