İLAN (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN)

Belediyemiz Encümeninin 27/07/2023 tarih ve 2023/676 sayılı kararı Burdur Merkez Karasenir Mahallesi Pafta :70-158 Ada: 256 Parsel:30,31,452,468,469,470,490 ve 491 tapu kayıtlı taşınmazların bulunduğu adada 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilmiş olup uygulamaya ilişkin dosya ve ekleri 02/08/2023 ile 02/09/2023 tarihleri arasında Burdur Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Panosunda 30(Otuz) gün süre ile askıya asıldığına dair iş bu tutanak 3 (üç)  nüsha olarak düzenlenmiş olup tarafımızdan imza altına alınmıştır.

EK(27 Sayfa)

Close Search Window