İLAN (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN)

Belediyemiz Encümeninin 22.12.2022 tarih ve 2022/1301 sayılı kararı ile Burdur Merkez Bağlar
Mahallesi ada: 1750 parsel: 2 ve 3 tapu kayıtlı taşınmazların bulunduğu adada 3194 sayılı İmar
Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilmiş olup uygulamaya ilişkin dosya
ve ekleri 10.01.2023 ile 08.02.2023 tarihleri arasında Burdur Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Askı İlan Panosunda 30 (otuz) gün süre ile askıda tutulacaktır

Close Search Window