İHALE İLANI (15 Adet İşyeri)

 

 

 İ L A N

BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz mülkiyetinde olup aşağıdaki çizelgede bilgileri bulunan 13(on üç) adet işyerini  10 yıllığına 2 (iki) adet işyerini 3 yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile (sonraki yılların kira artışı, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecektir.) kiraya verilecektir.

 

SIRANO TAŞINMAZ ADRESİ TAHSİS

ŞEKLİ

MUHAMMEN BEDELİ (1 yıllık) GEÇİCİ TEMİNATI İHALE SAATİ
1 Bozkurt Mahallesi, Armağan İlci Bulvarı, No:120/15 BURDUR Büfe 58.700,00 TL 17.610,00 TL 10.10
2 Bozkurt Mahallesi, Armağan İlci Bulvarı, No:120/44 BURDUR Kafeterya 37.500,00 TL 11.250,00 TL 10.20
3 Konak Mahallesi, Yurt Sokak, No:12/A-2 BURDUR Dükkan 16.200,00 TL 4.860,00 TL 10.30
4 Konak Mahallesi, Yörük Sokak,  No:21/7-1 BURDUR Dükkan 39.400,00 TL 11.820,00 TL 10.40
5 Pazar Mahallesi, Belediye Sokak, No:9/1 BURDUR Çay Ocağı 39.600,00 TL 11.880,00 TL 10.50
6 Aydınlıkevler Mahallesi, K.S.S. 10. Sok. No:84/A-1 BURDUR Büfe 22.000,00 TL 6.600,00 TL 11.00
7 Pazar Mahallesi, Belediye Sokak, No:9/F-1 BURDUR Dükkan 4.250,00 TL 1.275,00 TL 11.10
8 Özgür Mahallesi, Ateşli Sanatlar               9. Sokak, No:11/1 BURDUR Kalaycı Dükkanı 8.000,00 TL 2.400,00 TL 11.20
9 Emek Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı, No:56/K-11 BURDUR Dükkan  (3 Yıllık) 25.000,00 TL 7.500,00 TL 11.30
10 Emek Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı, No:56/M-13 BURDUR Dükkan  (3 Yıllık) 26.000,00 TL 7.800,00 TL 11.40
11 Burç Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, No:6/A-1 BURDUR Büfe 35.000,00 TL 10.500,00 TL 11.50
12 Burç Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, No:10/1 BURDUR ATM 21.000,00 TL 6.300,00 TL 14.30
13 Burç Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, No:10/2 BURDUR ATM 21.000,00 TL 6.300,00 TL 14.40
14 Burç Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, No:10/3 BURDUR ATM 21.000,00 TL 6.300,00 TL 14.50
15 Burç Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, No:10/4 BURDUR ATM 21.000,00 TL 6.300,00 TL 15.00

 

 

İhaleler, 20/07/2023 tarihinde Encümen odasında, Encümen huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin, aşağıdaki belgeleri getirmeleri zorunludur.

  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  2. Tebligat için yerleşim yeri (ikametgâh) belgesi.
  3. Tüzel kişi olması halinde:

3.1.İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

3.2.Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

3.3.İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

  1. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
  2. Geçici teminat olarak belirten bedeli Belediye veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
  3. Burdur Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge,
  4. İstekli tarafından imzalanmış kira şartnamesi ve şartname alındı makbuzu.

İhale şartnameleri her gün mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00 TL karşılığında satın alınabilir. İlan olunur.

15ADET_ISYERI_IHALELANI

Close Search Window