GÜNDÜZ BAKIMEVİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C.

BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GÜNDÜZ BAKIMEVİ

KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı, Burdur Belediyesi Gündüz Bakımevi’nin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik Burdur Belediyesi Gündüz Bakımevinde görev yapacak personelin görev ve sorumlulukları, yürütülecek hizmetlerin kapsamı ve niteliğini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu yönetmelik; Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakım Evleri Hakkında Yönetmelik ile 5393 sayılı Belediye Kanununun
15. maddesinin “b” bendi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 191. maddesi, 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.

 Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu yönetmelikte geçen,

 1. a) Belediye: Burdur Belediyesi’ni,
 2. b) Çocuk: Gündüz Bakımevine kayıtlı 36-72 ay arası çocukları,
 3. c) Müdürlük: Burdur Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nü,

ç) Gündüz Bakımevi: Burdur Belediyesi Gündüz Bakımevini ifade eder.

 Kuruluş

MADDE 5 – (1) Gündüz Bakımevi Burdur Belediye Meclisinin onayı alınmak suretiyle Burdur Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda çalışanların 36-72 ay arası çocukları için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak açılır.

 Genel Şartlar

MADDE 6 – (1) Genel şartlar aşağıdaki gibidir;

 1. a) Öncelikle müstakil, bahçeli bir binada hizmet verilmelidir,
 2. b) Çocuklar için özellikle trafik yönünden tehlike yaratmayan, sakin, her türlü oyun aracıyla rahatlıkla oynamalarına imkân veren ve ulaşıma elverişli olmalıdır,
 3. c) Hava kirliliğinin söz konusu olmadığı veya zarar vermeyecek bir düzeyde bulunduğu yörelerde olmasına özen gösterilmelidir,

ç) Yangından korunma ve ısıtma sistemi bakımından uygun nitelikleri taşımalıdır,

 1. d) Odalarının bol ışıklı, kolaylıkla havalandırılabilir, her çocuk için en az 2 metrekare alan ile 6 metreküp hava düşecek hacimde ve taban ve duvarlarının çocuklara zarar vermeyecek kaplama ve boya ile kaplanmış olmalıdır.
 2. e) Mutfak bölümü yiyeceklerin sağlıklı bir şekilde hazırlanıp muhafaza edilmelerini sağlayacak düzeyde olmalıdır,
 3. f) Her 10 çocuğa bir klozet ve bir lavabo tahsis edilmesine imkân verecek teşkilata sahip olmalıdır,
 4. g) Gündüz Bakımevinin tefrişinde eşyaların basit ve kolay temizlenebilir nitelikte olmasına, lüzumu halinde kullanılacak tıbbi araç ve gereçlerin ve ilaçların çocukların ulaşamayacağı ayrı bir bölümde bulundurulmasına dikkat edilir,
 5. h) Gündüz Bakımevine çocuğun velisinin yazılı talebi üzerine kayıt yapılır,

ı) Gündüz Bakımevine kayıtlı çocuğun her türlü sağlık sorunundan velisi sorumludur,

 1. i) Yaş gruplarına uygun olarak, belirlenecek oyun ve eğitim faaliyetleri için gerekli eşya, araç ve gereçler; çocukların kreş ve gündüz bakımevinde kullanacağı çarşaf, nevresim, vb. eşyalar ile günlük yedek elbise ve çamaşırlarını sağlamakla veli yükümlüdür,
 2. j) Çocuklar tehlike yaratacak bir eşya ile ya da kıymetli ziynet eşyası ile Gündüz Bakımevine gönderilmemelidir. Gönderilen kıymetli ziynet eşyalarının kaybolması halinde yükümlülük çocuğun velisine aittir,
 3. k) Gündüz Bakımevinin dışında gerçekleştirilecek etkinlikler için velinin yazılı izini alınır,
 4. l) Her çocuk için bir psiko-sosyal gelişim dosyası tutulur,
 5. m) Çocuklara yönelik her türlü sivil savunma ve güvenlik önlemleri alınır,
 6. n) Çocukların dinlenmeleri ve uyuyabilmeleri için uygun ortam ve koşullar hazırlanır.
 7. o) Çocukların sağlıklı ve düzenli beslenebilmeleri için gerekli önlemler alınır. Diyetisyen ve/ veya gıda mühendisi tarafından aylık yemek programı hazırlanır,

ö) Grup odaları çocukların yaş gruplarına uygun eşyalar ve psiko-sosyal gelişimlerine yardımcı eğitim araç ve gereçleri ile donatılmalıdır,

 1. p) Gruplarda çeşitli etkinliklerin yapılabileceği, evcilik, blok, masa oyunları v.b. oluşturulmalıdır,
 2. r) Günlük faaliyetlerin sergilenebileceği faaliyet panoları ve malzeme dolapları bulunmalıdır,
 3. s) Kalorifer ve diğer ısınma araçları çocuklar için tehlike yaratmayacak şekilde korunmalıdır,

ş) Binanın tümünün havalandırılması için gerekli önlemler alınmalı ve mutfakta aspiratör bulunmalıdır.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevli Personel ve Çocukların Gruplandırılması

 Görevli Personel

MADDE 7 – (1) Gündüz Bakımevinde bir sorumlu Bakımevi Müdürü ile açılacak her sınıf için 1 grup sorumlusu ve 1 bakıcı anne istihdam edilir. Hizmetlerin niteliğine ve ihtiyaca göre yeterli sayıda doktor, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyal hizmet uzmanı, hemşire, diyetisyen, aşçı, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, tekniker veya teknisyen sözleşmeli olarak ya da Belediye Personel Şirketinde hizmet alımı yoluyla işçi statüsünde çalıştırılabilir.  Ayrıca, müzik, resim gibi sanatsal faaliyetler, İngilizce dersleri ya da spor dersleri için ilgili branşta eğitim mezunları kısmı süreli iş sözleşmeleri ile çalıştırılabilirler.

(2) Gündüz Bakımevine amacına uygun olarak işleyişi ile ilgili her türlü işinden ve çocukların sevgi ve şefkate dayanan, sağlık kurallarına uygun bir ortam içinde yaşama, yetişme ve gelişmelerinin sağlanmasından birinci derecede Gündüz Bakımevi sorumlu Müdürü sorumludur.

(3) Gündüz Bakımevine görevlendirilecek sorumlu ve yönetici personelde tercihen tıp, sosyal hizmetler, çocuk gelişimi ve eğitimi, okul öncesi öğretmenliği, psikoloji, hemşirelik, sosyoloji ve çocuk sağlığı alanlarında en az 4 yıl eğitim veren fakülte veya yüksekokulların birinden mezun olma şartı aranır. Yardımcı hizmetler alanında istihdam edilecek personel de ise çocuk gelişimi ve eğitimi alanında eğitim almış olmak veya kız meslek liselerinin bu alanda eğitim veren bölümlerinden mezun olmaları tercih sebebidir.

Gündüz Bakımevi Sorumlusunun Görevleri

MADDE 8 – (1) Gündüz Bakımevi sorumlusunun görevleri şunlardır:

 1. a) Gündüz Bakımevinin işletilmesinde ve yönetilmesinde koordinasyonu sağlamak,
 2. b) Gündüz Bakımevinin yıllık ihtiyaçlarını tespit etmek,
 3. c) Kaliteli hizmet verilebilmesi için gerekli tedbirleri almak,

ç) Görevli personelin eğitimi ile ilgili tedbirleri almak ve bunun için gerekli çalışmaları yapmak,

 1. d) Gündüz Bakımevinin temizlik ve sağlık şartlarına uygunluğunu, beslenme ve eğitim hizmetlerinin yeterli olup olmadığını kontrol etmek,
 2. e) Hizmetle ilgili harcama ve kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak ve harcamaları kontrol etmek,
 3. f) Mevzuatın gerektirdiği diğer kayıt ve evrakların düzenli olarak tutulmasını ve saklanmasını sağlamak,
 4. g) Gündüz Bakımevine alınacak çocuklarla ilgili değerlendirmeleri yaparak ilgili birime tekliflerde bulunmak.

 Grup Sorumluları

MADDE 9 – (1) Grup Sorumlusu; grubundaki çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimlerini sağlamak, onlara temel değer ve alışkanlıkları kazandırmak üzere gerekli faaliyetleri bir program dâhilinde uygulamak, eğitim, bakım ve temizliklerinin sağlık kurallarına uygun, sevgi ve ilgiye dayalı bir ortamda yerine getirilmesine yardımcı olmakla yükümlüdür.

(2) Gündüz Bakımevinde grup sorumlusu olarak görevlendirileceklerde, sosyal hizmet, çocuk gelişimi ve eğitimi, psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, okul öncesi öğretmenliği ve branş öğretmenliği alanlarında yüksek öğrenim yapmış olmak şartı aranır.

 Hemşire Ve Sağlık Memurları

MADDE 10 – (1) Hemşire veya sağlık memurları sorumlu oldukları bölümün tüm sağlık şartlarını yerine getirmek, muayene, tedavi ve diğer sağlık hizmetlerinde tabibe yardım etmek, çocukları periyodik muayene ve sağlık kontrollerine hazırlamak, kiloları, boyları ve dişleri ile ilgili bilgileri sağlık izleme defterine işlemekle görevlidirler.

 Bakıcı Anne

MADDE 11 – (1) Bakıcı anneler öğün saatlerine göre gerektiğinde sabah ve ikindi kahvaltılarını hazırlamak, masayı düzenlemek, çocukların yemek yemelerine yardım etmek, yemek sonrasında çocukların temizliklerini düzenli bir şekilde yapmak, Çocukların uykuya yatış ve kalkışlarında yardımcı olmak, çocukların yatak takımları ile kendisine teslim edilen eşyaları muhafaza etmek, müdürlükçe kendisine verilecek görev alanlarıyla ilgili diğer görevleri yerine getirmekle görevlidirler. Bakıcı anne olarak görev yapacaklarda tercihen kız meslek liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunu olma şartı aranır.

 Diğer Personel

MADDE 12 – (1) Gündüz Bakımevinde idari personelin yanı sıra, güvenlik, büro işleri, aşçı, temizlik, bulaşık ve benzeri işlerde çalıştırmak üzere yeteri kadar personel istihdam edilir.

Sorumlu müdür hariç tüm personelde kadınlarda 55, erkeklerde 60 yaşından gün almamış olma şartı aranır.

 Çocukların Gruplandırılması

MADDE 13 – (1) Gündüz Bakımevine kabul edilen çocuklar yaşları itibariyle üç gruba ayrılır ve buna göre eğitim programı uygulanır;

 1. a) Birinci grup: 36-48 ay grubunda bulunan en çok 20 çocuk bir grup oluşturur ve bir grup sorumlusu görevlendirilir.
 2. b) İkinci grup: 48-60 ay grubunda bulunan en çok 20 çocuk bir grup oluşturur ve bir grup sorumlusu görevlendirilir.

c)Üçüncü grup: 60-72 ay grubunda bulunan en çok 20 çocuk bir grup oluşturur ve bir grup sorumlusu görevlendirilir.

(2) İhtiyaç durumuna göre her gruba en az birer bakıcı anne görevlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gündüz Bakımevine Kabul, İstenecek Belgeler, Ücret ve Ayrılma

 Gündüz Bakımevine Kabul

MADDE 14 – (1) Gündüz Bakımevine kabulde belirlenen şartlar aşağıdaki gibidir;

 1. a) Gündüz Bakımevine başvuruları değerlendirmek üzere idarece bir Başkan Yardımcısı Başkanlığında 5 kişilik Başvuru İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu oluşturulur.
 2. b) Gündüz Bakımevine her yıl açılacak sınıf sayısı ve sınıf kontenjanları idarece belirlenir. En geç Temmuz ayının ilk haftası Burdur Belediyesi internet adresinde sınıf kontenjanları, başvuru tarihleri ve başvuruda istenecek evraklar ilan edilir. Ağustos ayının ilk haftası başvuru işlemleri tamamlanarak değerlendirilmek üzere Başvuru İnceleme ve Değerlendirme Komisyonuna gönderilir. Başvuru İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda kayıt hakkı kazanan başvuru sahipleri en geç Ağustos ayının son haftası aynı şekilde ilan edilir.
 3. c) Gündüz Bakımevine, bulaşıcı hastalık süresince, ağır ruhsal, zihinsel ve bedensel sakatlıkları olan çocuklar alınmaz.
 4. d) Kapasitenin %10’una kadar, sosyal ve ekonomik yetersizliği sosyal inceleme raporu ile tespit edilen ailelerin çocukları için ücretsiz hizmet verilebilir.

 

Kayıt İçin İstenecek Belgeler

MADDE 15 – (1) Çocukların bakımevine kaydının yapılmasında aşağıdaki belgeler istenir.

 1. a) Velinin dilekçesi,
 2. b) 6 adet vesikalık fotoğraf,
 3. c) Çocuğun ve velinin nüfus cüzdanı sureti,

ç) Sağlık raporu

 1. d) Çocuğun aşı kartı fotokopisi
 2. e) İkametgâh belgesi
 3. f) Gaita ve boğaz kültürü sonuçları

(2) Belgeler her çocuk için tutulacak dosyalarda muhafaza edilir.

 Ücret

MADDE 16 – (1) Gündüz Bakımevi hizmetleri ücretlidir. Çocuk için alınacak aylık ücretler her yıl Burdur Belediye Meclisince alınacak gelir tarife cetvelinde belirlenir. Elde edilen gelir Burdur Belediyesi bütçesine gelir olarak kaydedilir.

(2) Ücretin tespitinde çocukların beslenme ve eğitim giderleri ile gündüz bakımevinin ısınma ve sair giderleri ve personel giderleri göz önünde bulundurulur.

(3) Tespit edilen ücret ödemeleri ay içerisinde çocuk velisi tarafından Burdur Belediyesi adına açılacak bir banka hesabına yatırılmak suretiyle tahsil edilir. O ay içerisinde tahsil edilmeyen aylık ücret 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belirlenen oranda gecikme faizi hesaplanarak tahsil edilir. Muhasebe kayıtlarını tutmakla görevlendirilen bir memur tarafından gelir defterine işlenir. Hesaplar, kurumun tabi olduğu iç ve dış denetime tabidir.

(4) Çocuk velisinden aylık ücret dışında kira, ısıtma, aydınlatma, personel ve demirbaş giderleri için ayrıca ücret alınmaz.

(5) Velilerden tahsil edilen ücretlerin gündüz bakımevinin ısıtma, aydınlatma, su, personel, demirbaş, çevre düzenlemesi, personel giderleri, küçük ve büyük onarım gibi giderlerini karşılamaması halinde eksik kalan tutar Burdur Belediyesi bütçesinden karşılanır.

(6) Birden fazla kardeşin Gündüz Bakımevi hizmetinden yararlanması durumunda % 10 kardeş indirimi uygulanır.

(7) Yılda en fazla bir defa uygulanmak üzere bir ay süre ile gündüz bakımevine gelemeyecek çocuk için mazeret dilekçesi düzenlediği takdirde 15 günlük ödeme talep edilir. Bu haller dışında gün hesabı yapılarak ücret kesintisi yapılamaz.

 Ayrılma

MADDE 17 – (1) Veliler, Gündüz Bakımevi idaresine bilgi vermek şartıyla kanunen izinli bulundukları süre zarfında veya çocuğun sağlık durumu sebebiyle çocuklarını Gündüz Bakımevine geçici olarak göndermeyebilirler.

(2) Kayıttaki belgelerin doğru olmadığının anlaşılması halinde çocuğun bakımevinden kaydı silinir.

(3) Birinci fıkradaki haller dışında Aralıksız 10 gün veya daha fazla süre ile devam etmeyen çocuğun kaydı silinir. Kaydı silinen çocuk için ödenmiş olan ücret iade edilmez.

(4) Aylık ücretini en az iki ay üst üste ödemeyen velinin çocuğunun kaydı silinir.

(5) Yukarıda belirtilen haller dışında, çocuğun kuruluştan ayrılması ve/veya ilişiğinin kesilmesi velisinin yazılı talebi ile gerçekleştirilir.

(6) 72 ayını tamamlayan veya ilkokula kaydedilen çocukların Gündüz Bakımevi ile ilişikleri kesilir.

  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Sağlık Kontrolleri

MADDE 18 – (1) Gündüz Bakımevinde kalan çocuklar ile burada görevli personel altı ayda bir genel sağlık kontrolünden geçirilir ve düzenlenen raporları dosyalarına konulur.

(2) Çocukların periyodik olarak aşı ve sağlık kontrolleri yapılır ve “sağlık izleme defterine” kaydedilir.

(3) Bulaşıcı hastalık tespit edilen çocuk iyileşinceye kadar Gündüz Bakımevinden uzaklaştırılır.

Çocukların Beslenmesi

MADDE 19 – (1) Gündüz Bakımevinde çocuklara öğle yemeği ile sabah ve ikindi vakti olmak üzere iki kahvaltı verilir.

Gündüz Bakımevinin Kullanımı

MADDE 20 – (1) Gündüz Bakımevi asli amacı dışında işletilemez ve konut veya misafirhane olarak kullanılamaz.

Gündüz Bakımevinin Çalışma Saatleri

MADDE 21 – (1) Gündüz Bakımevi genel mesai saatlerinin başlamasından yarım saat önce ve çalışma saatinin bitiminden yarım saat sonrasına kadar hizmet verir.

(2) Bakım, onarım ve olağanüstü durumlarda Gündüz Bakımevi tatil edilebilir, bir ay öncesinden veliler bilgilendirilir.

Gündüz Bakımevlerinde Bulunacak Defter Ve Dosyalar

MADDE 22 – (1) Gündüz Bakımevinde, aşağıda gösterilen defter ve dosyaların bulunması zorunludur;

 1. a) Çocuk kayıt defteri,
 2. b) Her çocuk için çocuğa ait belgelerin konulduğu bir dosya,
 3. c) Sağlık izleme defteri,

ç) Evrak kayıt defteri,

 1. d) Gerekli muhasebe defter ve kayıtları.

Denetim

MADDE 23 – (1) Gündüz Bakımevinin Yönetmelik Esaslarına uygunluğu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Eğitim faaliyetleri Milli Eğitim Bakanlığı, işleyiş, tertip, düzen ve hizmetlerin takibi ise Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından denetlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu yönetmelik, Burdur Belediye Meclisinin kabulü ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini, Burdur Belediye Başkanı yürütür.

Ek Madde –

Gündüz Bakımevi’nde çocuk gelişimi ve eğitimi, psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, hemşirelik, okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, branş öğretmenliği, ev ekonomisi alanlarında yüksek öğrenim yapmış personel, kız meslek lisesi mezunu çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi, hemşire, sağlık memuru, yeterli sayıda memur ve hizmetli görevlendirilir. Burdur Belediyesi tabibinden Gündüz Bakımevinde de faydalanılır.

                   Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ                     Arif PAK                        Namık Kemal ÖZKAN

      Belediye Başkanı                                     Kâtip                                 Kâtip

 

Close Search Window