Belediye Merkez Bina ve Kampüs Çalışma Saatleri - Pazartesi - Cuma: 08.30-12.30 - 13.30-17.30

Category: Meclis Kararları

Meclis Kararları

2022 ARALIK AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

 

T.C.

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

 

TOPLANTI GÜNÜ : 7 Aralık 2022 Çarşamba
TOPLANTI SAATİ : 14.00
TOPLANTI YERİ : Halı Sarayı Meclis Salonu / BURDUR
TOPLANTI NO : 12

 

 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince, 2023 yılında uygulanacak olan Vergi ve Harç ücretlerinin görüşülmesi.

 

 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.maddesi gereğince, 2023 yılında uygulanacak olan Ücret ve Tarifelerin görüşülmesi.

 

 • 5393 Sayılı belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendine istinaden hazırlanan, Burdur Belediye Başkanlığı Gündüz Bakımevi Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmeliğin görüşülmesi.

 

 • Belediye Meclisinin 01/11/2017 tarih ve 2017/201 sayılı kararı ile mülkiyeti Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR’ a ait Burdur/Merkez Çeşmedamı Mahallesi, Çakmakçı Sokak No:2’ de bulunan binanın zemin ve bodrum katının Kent Tanıtım Evi ve Kütüphanesi olarak Belediyemize yapılan 5 yıllık tahsis süresi dolduğundan, süre bitiminden itibaren 5 yıl süre ile Belediyemize tekrar tahsis edilmesi ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

 • Belediyemiz tarafından yapılan 2021 yılında Ata tohumu (karakılçık buğdayı) yetiştiriciliği projesi kapsamında, hasat sonrası elde etmiş olduğumuz 2000 kg buğdayın, Belediyemizin iktisadi işletmeleri ihtiyacı için kullanılmak ve belediyemizce yapılacak olan sosyal yardımlarda dağıtılmak üzere, Burdur Merkez’e bağlı Yarıköy çiftçilerine sözleşme karşılığında karakılçık buğday tohumu dağıtılması, hasat dönemi sonunda yetiştirilen buğdayların sözleşme esaslarına göre çiftçilerden satın alınması hususlarının görüşülmesi.

 

 • 5393 Sayılı belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendine istinaden hazırlanan, Burdur Belediyesi Engelli Hizmet Merkezi Yönetmelik taslağının görüşülmesi.

 

 • Burdur/Merkez Karasenir Mahallesi ada 266, parsel 131, 132 ve 113 tapu kayıtlı taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) bendi gereğince mülkiyeti hazineye ait olmak koşuluyla Jandarma Genel Komutanlığına bedelsiz devir yapılması hususunun görüşülmesi.

 

 

İmar Komisyonu Kararları

 

 • Burdur Merkez Bağlar Mahallesi ada 91, parsel 125-128-257-258 parsel no’ lu taşınmaz üzerinde Cami ve Kur’an Kursu yapılması şartıyla imar planı tadilatı yapılması hususunun görüşülmesi.

 

 • Burdur Karamanlı bölünmüş devlet yolu üzerinde, suyun tahliyesi ile ilgili çalışmaların yapılabilmesi için, yol boyunca 2m genişliğinde kanal alanının ayrılması gerektiğinden, söz konusu menfezin mansabında, suyun tahliyesi ile ilgili çalışmaların yapılabilmesi için, onaylı imar planında yol olarak gösterilen güzergâhta, yol boyunca 2 m genişliğinde kanal alanının ayrılması hususunun görüşülmesi.

 

Read More

2022 KASIM AYI 2. BİRLEŞİMİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

Belediye Meclisinin 2022/KASIM ayı 2. Birleşim toplantısı 15 KASIM Salı günü, saat 14.00’da Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler; Arif PAK, Namık Kemal ÖZKAN, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Mesut ÖZCAN, Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN, Yunus TAŞKESEN.’ in iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

 

KARAR NO:2022/187

 

 

Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyesi Ali SAY’ ın 15.11.2022 tarihli dilekçesi okundu. Belediye Meclis Üyesi, Ali SAY dilekçesinde mazeretini beyan ederek bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceğini belirtmekte ve izinli sayılmasını talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyesi Ali SAY’ ın izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/188

 

 

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 15.11.2022 tarihli dilekçesini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Belediye Meclisinin 02.03.2022 tarih ve 2022/44 sayılı kararı ile Belediye mülkiyetinde olan Burdur İli Akyaka Köyü, Köy Altı Mevkii, 2504 parsel tapu kayıtlı 26.826,99 M2 yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendine istinaden 10 yıllığına kiraya verilmesine karar verilmiş olup; söz konusu taşınmaz üzerinde Kesme Çiçek üretimi yapılacağından, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan hibe alabilmemiz için kiralama bitiş tarihi olan 25.03.2032 tarihine kadar, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinde geçen; taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek hükmüne istinaden, taşınmazın kiracısı S.S. Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne üst kullanım hakkı verilmesi hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’ in 15.11.2022 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince gündeme 3. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/189

 

 

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 15.11.2022 tarihli dilekçesini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Belediye Meclisinin 01.09.2021 tarih ve 2021/110 sayılı kararı kabul edilen, Burdur Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği’nin 10. maddesinde geçen; Bu yönetmelik kapsamında yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar, Belediye Başkanınca görevlendirilecek 4 üye ve meclis tarafından seçilecek iki meclis üyesi olmak üzere altı kişilik Değerlendirme Kurulu tarafından yürütülür. Hükmüne istinaden, Sosyal Hizmet ve Değerlendirme Kurulu’ nda yer alacak Meclis Üyelerinin seçilmesi hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’ in 15.11.2022 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince gündeme 4. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR NO:2022/190

 

 

Belediye Meclisinin 2 Kasım 2022 günlü toplantısının 1.birleşiminin 2022/175 no’ lu kararı ile komisyonca tetkiki  için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz 2023 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili komisyonca hazırlanan rapor okunarak müzakeresi yapıldı.  Belediyemiz 2023 Mali Yılı Performans Programının oylamasına geçildi. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Performans Programının, gerek mutat hizmetler ve gerekse diğer hizmetlere ilişkin performans kriterleri, cari yıl ve izleyen 2 yılın bütçelerini belirleyecek şekilde olduğundan, Belediye Başkanlığı 2023 mali yılı Performans Programının, Meclis Üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet BÜLBÜL, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’ in çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2022/191

 

 

Belediye Meclisinin 2 Kasım 2022 günlü toplantısının 1.birleşiminin 2022/176 nolu kararı ile komisyonca tetkiki  için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediye Başkanlığı 2023 mali yılı Hazırlık Bütçesi ve izleyen 2024 ve 2025 yıllarına ait bütçe tahminleri ile ayrıntılı harcama ve finansman programları ile ilgili komisyonca hazırlanan rapor okunarak müzakeresi yapıldı. Bütçe kararnamesinin madde madde, gider bütçesinde kurumsal  kodlaması  yapılan birimlerin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyinin, gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyinin, finansmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyinin, ayrıntılı harcama programları ile finansman programlarının üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeylerinin okunarak açık oylama ad okumak suretiyle yapılacak olan oylamasına geçildi. Bütçe kararnamesinin madde madde, Bütçe Kararnamesinin, gider bütçesinde kurumsal  kodlaması  yapılan birimlerin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyinin, gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyinin, finansmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyinin, ayrıntılı harcama programları ile finansman programlarının üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeylerinin okunarak açık oylama ad okumak suretiyle yapılan oylaması sonucunda; Belediye Başkanı ve 21 Meclis Üyesi olmak üzere toplam 22 üye oy kullanarak; Belediye Başkanlığı 2023 mali yılı bütçesinin toplam 725.000.000,00 TL (Yedi yüz yirmi beş milyon) olarak bağlanması ve izleyen 2024 ve 2025 yıllarına ait bütçe tahminleri, Meclis Üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet BÜLBÜL, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’ in çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile uygun görülerek, Belediye Başkanlığı 2023 mali yılı bütçesinin ve izleyen 2024 ve 2025 yıllarına ait bütçe tahminlerinin oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2022/192

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 3. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’ in 15.11.2022 tarihli dilekçesinde; Belediye mülkiyetinde olan Burdur İli Akyaka Köyü, Köy Altı Mevkii, 2504 parsel tapu kayıtlı 26.826,99 M2 yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendine istinaden 10 yıllığına kiraya verilmesine karar verilmiş olup; söz konusu taşınmaz üzerinde Kesme Çiçek üretimi yapılacağından, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan hibe alabilmemiz için kiralama bitiş tarihi olan 25.03.2032 tarihine kadar, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinde geçen; taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek hükmüne istinaden, S.S. Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne üst kullanım hakkı verilmesi olarak uygulanması hususunun görüşülmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediye mülkiyetinde olan Burdur İli Akyaka Köyü, Köy Altı Mevkii, 2504 parsel tapu kayıtlı 26.826,99 M2 yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendine istinaden 10 yıllığına kiraya verilmesine karar verilmiş olup; söz konusu taşınmaz üzerinde Kesme Çiçek üretimi yapılacağından, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan hibe alabilmemiz için kiralama bitiş tarihi olan 25.03.2032 tarihine kadar, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinde geçen; taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek hükmüne istinaden, S.S. Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne üst kullanım hakkı verilmesinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Destek Hizmetleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2022/193

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 3. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’ in 15.11.2022 tarihli dilekçesinde;  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendine istinaden Belediye Meclisinin 01.09.2021 tarih ve 2021/110 sayılı kararı ile kabul edilen, Burdur Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesinin 1. fıkrasında geçen “Bu yönetmelik kapsamında yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar Belediye Başkanınca görevlendirilecek dört üye ve Meclis tarafından seçilecek iki meclis üyesi olmak üzere altı kişilik Değerlendirme Kurulu tarafından yürütülür.” hükmü gereğince, Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulunda görev yapmak üzere 2 adet meclis üyesinin seçilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesinin 1. fıkrası gereğince, Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’nda görev yapmak üzere, CHP grubu Salih SEVİM ve Durmuş TURGUT’ u teklif etmiş ve yapılan oylamada; Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Meclis Üyeleri Arif PAK, Namık Kemal ÖZKAN, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Mesut ÖZCAN, Ayfer HINCAL, Uğur ŞEN ve Yurtsever ÇELİKKAYA kabul oyu vermiş olup; Ak Parti grubu Yunus TAŞKESEN ve Hamit GÖREN’ i teklif etmiş ve yapılan oylamada; meclis üyeleri Mehmet BÜLBÜL, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN kabul oyu vermiştir. Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’nda görev yapmak üzere meclis üyeleri Salih SEVİM ve Durmuş TURGUT oy çokluğu ile seçilmiştir. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2022/194

 

 

2022/Kasım ayı 2. birleşim Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2022/Aralık ayı toplantısının 7 Aralık 2022 Çarşamba  günü saat  14.00’de, Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 15.11.2022

 

 

 

           Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ                             Arif PAK                             Namık Kemal ÖZKAN

                   Belediye Başkanı                                        Kâtip                                             Kâtip                 

Read More

2022 KASIM AYI BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

Belediye Meclisinin 2022/KASIM ayı toplantısı 02 KASIM Çarşamba günü, saat 14.00’da Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler;  Ali SAY, Arif PAK, Namık Kemal ÖZKAN, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Mesut ÖZCAN, Ayfer HINCAL,  Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN, Yunus TAŞKESEN.’ in iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

 

KARAR NO:2022/171

 

 

Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyeleri Mesut ÇELEBİ’ nin 01.11.2022 tarihli dilekçesi ve Cennet ÖZALP TANRIÖVER’ in 02.11.2022 tarihli dilekçesi okundu. Belediye Meclis Üyeleri, Mesut ÇELEBİ ve Cennet ÖZALP TANRIÖVER dilekçelerinde mazeretlerini beyan ederek bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceklerini belirtmekte ve izinli sayılmalarını talep etmektedirler. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri Mesut ÇELEBİ ve Cennet ÖZALP TANRIÖVER’ in izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/172

 

 

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 02.11.2022 tarihli dilekçesini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Belediye Meclisinin 07.09.2022 tarih ve 2022/142 sayılı kararının; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (a) bendi gereğince, İlimizde öğrenim görecek kız öğrencilerin daha güvenli bir ortamda olabilmeleri ve pansiyon ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, tapuda Bahçelievler Mahallesi 702 ada, 259 parsel numarada kayıtlı, daha önce pansiyon olarak işletilen taşınmazın, belediyemiz tarafından 5 yıllığına kiralanarak “Kız Öğrenci Pansiyonu” olarak işletilmesi, kurumu açma, kapatma, devir, nakil, vb. işlemleri yürütmek üzere ve bu konularda sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı’ na yetki verilmesi olarak güncellenmesi hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’ in 02.11.2022 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince gündeme 9. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/173

 

 

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 02.11.2022 tarihli dilekçesini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince, Belediye Başkanlığımızca sunulan hizmetlerden olan su ücretleri mesken tarifesinin, 01.12.2022 tarihinden itibaren, kademesiz olarak, 4,50 TL olarak uygulanması hususunun meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’ in 02.11.2022 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince gündeme 10. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/174

 

 

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 02.11.2022 tarihli dilekçesini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; 04.10.2016 tarih ve 2016/168 sayılı Meclis Kararı ile ikametgahını ilimize alan Üniversite Öğrencilerine, ulaşım desteği olarak 125,00 TL verilmesi kararı alındığını, 05.11.2021 tarih ve 12002 sayılı karar ile ulaşım desteği 150,00 TL olarak belirlendiğini ve İkametgahını ilimize alan Üniversite öğrencileri için Öğrenci ulaşım desteğinin 150,00 TL’ den 250,00 TL’ ye çıkarılması hususunun meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 02.11.2022 tarihli dilekçesinin, 5393

 

 

Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince gündeme 11. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/175

 

 

Gündemin 1. maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.10.2022 tarih ve E-51026137-845.03.02-27646 sayılı yazısında; Belediyemiz 2023 mali yılı ve izleyen iki yılın Performans Programı, 29.08.2022 tarih ve 24918 sayılı yazı ile Belediye Başkanına sunulmuş ve Belediye Başkanı’nın 01.09.2022 tarih ve 24989 sayılı havalesi ile Belediye Encümenince incelenerek, 22.09.2022 tarih ve 2022/988 sayılı kararı ile meclise havale edilmek üzere gönderilmiş olup, Encümence incelenen 2023 mali yılı ve izleyen iki yılın Performans Programının, meclisçe tetkiki talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemiz 2023 mali yılı ve izleyen iki yılın Performans Programının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyonca tetkikinden sonra verecekleri raporla beraber, Belediye meclisinin 15 Kasım 2022 tarihinde yapılacak olan 2. birleşiminde bütçeden önce görüşülerek karara bağlanmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/176

 

 

Gündemin 2. maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.10.2022 tarih ve E-51026137-841.01.01-27647 sayılı yazısında; Belediyemiz 2023 mali yılı Hazırlık Bütçesi ve izleyen iki yılın bütçe tahminleri ile ayrıntılı harcama programı ve finansman programı 29.08.2022 tarih ve 24917 sayılı yazı ile Belediye Başkanlığına sunulmuş ve Belediye Başkanı’nın 29.08.2022 tarih ve 24988 sayılı havalesi ile Belediye Encümenince incelenerek 22.09.2022 tarih ve 2022/989 sayılı kararı ile meclise havale edilmek üzere Belediye Başkanlığına gönderilmiş olup, Encümence Belediye Başkanlığına gönderilen 2023 mali yılı hazırlık bütçesi ve izleyen iki yılın bütçe tahminleri ile ayrıntılı harcama programı ve finansman programının meclisçe tetkiki talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediye Başkanlığının 2023 mali yılı Hazırlık Bütçesi ve 2023 ve 2024 yıllarının bütçe tahminleri ile ayrıntılı harcama ve finansman programlarının; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyonca tetkikinden sonra verecekleri raporla beraber 15 Kasım 2022 tarihinde yapılacak 2. birleşiminde görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/177

 

 

Gündemin 3. Maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 17.10.2022 tarih ve  27229 sayılı yazısı ile Türkiye Diyanet Vakfının dilekçesine istinaden, Burdur Merkez Bağlar Mahallesi ada:191, parsel:125-128-257-258 nolu taşınmaz üzerinde, Cami ve Kur’an Kursu yapılması şartıyla imar planı tadilatının yapılabilmesi teklifinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını talep etmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/178

 

 

Gündemin 4. Maddesine geçildi. Av. Servin DEMİRCİ 16.09.2022 tarihli dilekçesinde; Burdur Merkez Gökçebağ Köyü sınırları içerisinde bulunan S.S. Başak Evler Konut Yapı Kooperatifi’ nin, mücavir alan sınırları içinde kalan kısmının, Burdur Belediye Meclisinin 04/05/2011 tarih ve 2011/111 sayılı kararı ile mücavir alan sınırları içinden çıkarıldığını ancak, Bakanlık onayı işlemleri tamamlanmadığından konunun yeniden değerlendirmek üzere belediye meclisine sunulmasını istemiş

 

 

olup, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.09.2022 tarih ve 26213 sayılı yazısında; 04.05.2011 tarih ve 2011/111 sayılı Başakevler Kooperatifinin mücavir alan sınırlarında kalan kısımlarının, mücavir alan

 

sınır dışına çıkartılmasıyla ilgili alınan Belediye Meclis kararının tekrar değerlendirilmesi talebinde bulunmuştur. Yapılan müzakeresi ve oylaması sonucunda; Burdur Merkez Gökçebağ Köyü ve

 

Askeriye Köyü sınırları içerisinde bulunan S.S. Başak Evler Konut Yapı Kooperatifinin, mücavir alan sınırlarına giren kısmının, mücavir alan sınırları dışına çıkarılması durumunda, söz konusu bölgeye verilecek hizmetlerde karmaşa yaşanacağından, Belediye Meclisinin 04.05.2011 tarih ve 2011/111 sayılı kararının iptal edilmesinin Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Yunus TAŞKESEN, Samet GÜNEŞ ve Fatıma KÜÇÜKKAPLAN’ ın çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2022/179

 

 

Gündemin 5. maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 27.10.2022 tarih ve 27704 sayılı yazısı ile DSİ 18. Bölge Müdürlüğü’nden gelen yazıya istinaden, Burdur – Karamanlı bölünmüş devlet yolu üzerinde, suyun tahliyesi ile ilgili çalışmaların yapılabilmesi için, yol boyunca 2 m genişliğinde kanal alanının ayrılması gerekmektiğini, söz konusu menfezin mansabında, suyun tahliyesi ile ilgili çalışmaların yapılabilmesi için, onaylı imar planında yol olarak gösterilen güzergahta, yol boyunca 2 m genişliğinde kanal alanının ayrılması hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını talep etmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/180

 

 

Gündemin 6. maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 01.11.2022 tarih ve 27864 sayılı yazısında; Belediyemiz tarafından hizmete açılacak olan, Kreş ve Gündüz Bakımevi ile ilgili hazırlanan, Burdur Belediye Başkanlığı Kreş ve Gündüz Bakımevi Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik taslağının, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemiz tarafından hizmete açılacak olan, Kreş ve Gündüz Bakımevi ile ilgili hazırlanan, Burdur Belediye Başkanlığı Kreş ve Gündüz Bakımevi Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik taslağı hususunda çalışma yapmak üzere komisyon kurulmasının oylaması sonucunda, 5 kişilik komisyon kurulmasına, komisyonun meclis üyeleri Ayfer HINCAL, Durmuş TURGUT, Nihat ÜLKÜ, Samet GÜNEŞ ve Hamit GÖREN’ den oluşmasına, komisyon çalışmasını tamamladıktan sonra, söz konusu yönetmeliğin Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/181

 

 

Gündemin 7. maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.10.2022 tarih ve 27721 sayılı yazısında; Belediye meclisinin 05.10.2022 tarih ve 2022/167 sayılı kararının; Belediyemizin ihtiyacı doğrultusunda, asfalt malzemesi alımı için 10.000.000,00 TL ve İş Makinesi alımı için 10.000.000,00 TL olmak üzere toplam 20.000.000,00 TL’lik kredinin, Kamu ve Özel Bankalardan alınması, alınacak olan kredi için belediye gelirlerini temlik veya teminat vermeye Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ’ in yetkilendirilmesi şeklinde güncellenmesi talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediye meclisinin 05.10.2022 tarih ve 2022/167 sayılı kararının; Belediyemizin ihtiyacı doğrultusunda, asfalt malzemesi alımı için 10.000.000,00 TL ve İş Makinesi alımı için 10.000.000,00 TL olmak üzere toplam 20.000.000,00 TL’lik kredinin, Kamu ve Özel Bankalardan alınması, alınacak olan kredi için belediye gelirlerini temlik veya teminat vermeye Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ’ in yetkilendirilmesi şeklinde güncellenmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO:2022/182

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.10.2022 tarih ve 26492 sayılı yazısı ile Burdur Merkez Özgür Mahallesi, ada 1251, parsel 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17  kayıtlı taşınmazların doğu cephelerinin genişletilmesine ve ticari alan içerisine alınmasına yönelik düzenlenen imar planı revizyonu bulunmaktadır.

Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 2022/166 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş olup;

İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; Komisyon üyesi Samet GÜNEŞ, değişiklik yapılan yol üzerine halk otobüslerinin park ettiğini ve uygulama sonrası park olarak kullanılma imkanlarının kalmayacağından dolayı çekimser olduğunu ifade etmiştir. Komisyon üyeleri Kamil CANIGÜR ve Mesut ÇELEBİ ise düzenlenen imar planı değişikliğinin uygun olduğunu belirtmişlerdir. Yapılan müzakere sonucunda bir çekimser oya karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda;  Burdur Merkez Özgür Mahallesi, ada 1251, parsel 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17 nolu taşınmaz üzerinde, doğu cephelerinin genişletilmesine ve ticari alan içerisine alınmasına yönelik düzenlenen imar planı değişiklik teklifinin meclis üyeleri Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem Çakıcı, Hamit GÖREN, Yunus TAŞKESEN ve Mehmet BÜLBÜL’ ün çekimser oylarına karşılık, oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2022/183

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 9. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’ in 02.11.2022 tarihli dilekçesinde; Belediye Meclisinin 07.09.2022 tarih ve 2022/142 sayılı kararının; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (a) bendi gereğince, İlimizde öğrenim görecek kız öğrencilerin daha güvenli bir ortamda olabilmeleri ve pansiyon ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, tapuda Bahçelievler Mahallesi 702 ada, 259 parsel numarada kayıtlı, daha önce pansiyon olarak işletilen taşınmazın, belediyemiz tarafından 5 yıllığına kiralanarak “Kız Öğrenci Pansiyonu” olarak işletilmesi, kurumu açma, kapatma, devir, nakil, vb. işlemleri yürütmek üzere ve bu konularda sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı’ na yetki verilmesi olarak güncellenmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediye Meclisinin 07.09.2022 tarih ve 2022/142 sayılı kararının; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (a) bendi gereğince, İlimizde öğrenim görecek kız öğrencilerin daha güvenli bir ortamda olabilmeleri ve pansiyon ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, tapuda Bahçelievler Mahallesi 702 ada, 259 parsel numarada kayıtlı, daha önce pansiyon olarak işletilen taşınmazın, belediyemiz tarafından 5 yıllığına kiralanarak “Kız Öğrenci Pansiyonu” olarak işletilmesi, kurumu açma, kapatma, devir, nakil, vb. işlemleri yürütmek üzere ve bu konularda sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı’ na yetki verilmesi şeklinde güncellenmesinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2022/184

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 10. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 02.11.2022 tarihli dilekçesinde; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince, Belediye Başkanlığımızca sunulan hizmetlerden olan su ücretleri mesken tarifesinin, 01.12.2022 tarihinden itibaren, kademesiz olarak, 4,50 TL olarak uygulanması hususunun görüşülmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince, Belediye Başkanlığımızca sunulan hizmetlerden olan su ücretleri mesken tarifesinin, 01.12.2022 tarihinden itibaren, kademesiz olarak, 4,50 TL olarak uygulanmasının oy

birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

 

 

 

 

KARAR NO:2022/185

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 11. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’ in 02.11.2022 tarihli dilekçesinde; 04.10.2016 tarih ve 2016/168 sayılı Meclis Kararı ile ikametgahını ilimize alan Üniversite Öğrencilerine, ulaşım desteği olarak 125,00 TL verilmesi kararı alındığını, 05.11.2021 tarih ve 12002 sayılı karar ile ulaşım desteği 150,00 TL olarak belirlendiğini ve İkametgahını ilimize alan Üniversite öğrencileri için Öğrenci ulaşım desteğinin 150,00 TL’ den 250,00 TL’ ye çıkarılması talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesi ile Belediyelere, eğitim, sağlık ve gençlere yönelik spor faaliyetleri gibi alanlarda belediye sınırlarında olmak kaydı ile sosyal amaçlı sorumluluk ve görevler verildiğinden, ilimizde okuyan üniversite öğrencilerine ulaşımda ekonomik açıdan kolaylık sağlamak ve daha iyi hizmet vermek amacıyla, “Adrese Dayalı Kayıt Sistemi’ nde kaydını Burdur şehir merkezine aldıranlar ile, Burdur şehir merkezinde kayıtlı olup Burdur dışında üniversite öğrenimi gören öğrencilerin Halk Otobüsü Kooperatifine, Adrese Dayalı Kayıt Sisteminde kayıtlarını Burdur şehir merkezine yaptırdıklarını gösteren belge ile müracaat etmeleri halinde, 250,00 TL Öğrenci ulaşım desteği verilmesinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

  

 

KARAR NO:2022/186

2022/Kasım ayı Belediye meclis toplantı gündeminde, Belediye Başkanlığı 2023 mali yılı Performans Programı ve Belediye Başkanlığı 2023 mali yılı Hazırlık Bütçesi ve izleyen 2 yılın bütçe tahminleri dışındaki tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince, Meclisimizin Kasım ayı toplantısının 2.birleşiminin 15 Kasım 2022 Çarşamba  günü saat  14.00’de, Halı Sarayı Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 02.11.2022

 

 

 

 

           Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ                             Arif PAK                             Namık Kemal ÖZKAN

                   Belediye Başkanı                                        Kâtip                                             Kâtip                 

Read More

KASIM AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

 

T.C.

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

 

 

TOPLANTI GÜNÜ : 2 Kasım 2022 Çarşamba
TOPLANTI SAATİ : 14.00
TOPLANTI YERİ : Halı Sarayı Meclis Salonu / BURDUR
TOPLANTI NO : 11

 

 

1-  2023 Mali yılı ve izleyen 2 yılın Performans Programının görüşülmesi.

( 5018 Say.Kamu Mali.Yön.Kont.Kanun. 9.maddesi ve 5393 Say.Bel.Kan.41.mad.)

 

2-  2023 Mali yılı Hazırlık Bütçesi ve izleyen 2 yılın bütçe tahminlerinin görüşülmesi.

( Mah.İd.Büt.Muh.Yön. 27.maddesi ve 5393 Say.Bel.Kan.62.mad.)

 

 • Burdur Merkez Bağlar Mahallesi ada 91, parsel 125-128-257-258 parsel nolu taşınmaz üzerinde Cami ve Kur’an Kursu yapılması şartıyla imar planı tadilatı yapılması hususunun görüşülmesi.

 

 • 05.2011 tarih ve 2011/111 sayılı Başakevler Kooperatifinin mücavir alan sınır dışına çıkartılmasıyla ilgili alınan belediye meclis kararının tekrar değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi.

 

 • Burdur Karamanlı bölünmüş devlet yolu üzerinde, suyun tahliyesi ile ilgili çalışmaların yapılabilmesi için, yol boyunca 2 m genişliğinde kanal alanının ayrılması gerektiğinden, söz konusu menfezin mansabında, suyun tahliyesi ile ilgili çalışmaların yapılabilmesi için, onaylı imar planında yol olarak gösterilen güzergâhta, yol boyunca 2 m genişliğinde kanal alanının ayrılması hususunun görüşülmesi.
 • Burdur Belediye Başkanlığı Kreş ve Gündüz Bakımevi Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmeliğin görüşülmesi.
 • 2022/167 nolu meclis kararının, belediyemizin ihtiyacı doğrultusunda asfalt malzemesi alımı için 10.000.000,00 TL ve İş Makinası alımı için 10.000.000,00 TL olmak üzere toplam 20.000.000,00 TL’lik kredinin, kamu veya özel bankalardan alınması ve Belediye gelirlerini temlik veya teminat vermeye Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesi şeklinde güncellenmesi hususunun görüşülmesi.

 

İmar Komisyonu Kararları

 

 • Burdur Merkez Özgür Mahallesi Ada 1251, parsel 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,16 ve 17 tapu kayıtlı taşınmazların, doğu cephelerinin genişletilmesine ve ticari alan içerisine alınması yönünde düzenlenen revizyon imar planı hususunun görüşülmesi.

Read More

EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

            Belediye Meclisinin 2022/EYLÜL ayı toplantısı 07 EYLÜL Çarşamba günü, saat 14.00’daBelediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler;  Ali SAY, Arif PAK, Namık Kemal ÖZKAN, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Mesut ÖZCAN, Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER,     Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN,’in iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.           

KARAR NO:2022/132

            Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyeleri Çağan TÜRKAN ve Yunus TAŞKESEN’in 02.09.2022 ve 07.09.2022 tarihli dilekçeleri okundu. Belediye Meclis Üyeler, Çağan TÜRKAN ve Yunus TAŞKESEN dilekçelerinde mazeretlerini beyan ederek bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceklerini belirtmekte ve izinli sayılmalarını talep etmektedirler. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyesi Çağan TÜRKAN ve Yunus TAŞKESEN’in izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2022/133

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 07.09.2022 tarihli dilekçesini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; İlimizde faaliyet gösteren Makü Spor Kulübü, Bal Ligine yükseldiğinden, İlimizi temsil eden takımı belediye olarak desteklemek amaçlı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (b) fıkrasında “Belediyeler gerektiğinde sporu teşvik amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclisi kararıyla ödül verilir.” hükmü gereğince, söz konusu kulübe 75.000,00 TL’ lik tutarın belediyemiz bütçesinden ödenmesi hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 07.09.2022 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 16.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2022/134

          Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 07.09.2022 tarihli dilekçesini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; “Toprak Dede” adıyla bilinen TEMA Vakfı kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca’nın isminin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81. Maddesine istinaden, İlimizde bulunan herhangi bir parka verilmesi hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesini talep etmektedir.İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 07.09.2022 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 17. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2022/135

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 07.09.2022 tarihli dilekçesini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Burdur şehir merkezinin alt yapı projesinin yapılmsı amacıyla İller Bankası ile protokol konusunda, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesi ile ilgili alınan, Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/128 sayılı kararının iptal edilmesi hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 07.09.2022 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 18. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2022/136

Gündemin 1.maddesine geçildi. S.S Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifinin, Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesine zam yapılması ile ilgili talebi, Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/108 sayılı kararı ile komisyona havale edilmiş olup, Ücret ve Tarife Komisyonunun,  Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesine zam yapılması ile ilgili Komisyon Raporunda; Halk Otobüsleri ücretleri, çevre illerden örnek tarifelerin de değerlendirilmeye alınarak, 22-23-25-26 Ağustos tarihlerinde görüşümüştür. Şehrimizde faaliyet gösteren özel halk otobüsü işletmecisi olan esnaflarımızın, TÜFE ve ÜFE oranları ile işletme giderlerinin önemli bir kısmını oluşturan kasko ve zorunlu trafik sigortası, araç yedek parça, mazot, motor yağları, araç tamir bakım verileri baz alınarak yapılan değerlendirmede, gelir–gider dengesinin sağlanabilmesi amacıyla ücret tarifeleri düzenlenmiş ve oy birliği ile karar verilmiştir. Yapılan komisyon çalışmasının belediye meclisinde görüşülerek gerekli kararın alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemiz Toplu Taşıma Hizmeti vermekte olan, S.S Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifinin, Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesine zam yapılması talebi ile ilgili olarak, esnaflarımızın TÜFE ve ÜFE oranları ile işletme giderlerinin önemli bir kısmını oluşturan kasko ve zorunlu trafik sigortası, araç yedek parça, mazot, motor yağları, araç tamir bakım verileri baz alınarak yapılan değerlendirmede, gelir–gider dengesinin sağlanabilmesi amacıyla ücret tarifelerinin aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde güncellenmesinin Meclis Üyesi Fatıma KÜÇÜKKAPLAN’ın çekimser oyuna karşılık, oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

GÜZERGAH ADIKENT KART
Şehir İçi İndi-Bindi8,00 TL
Üniversite Öğrenci6,00 TL
İlköğretim – Lise Öğrenci4,50 TL
2 Binişlik Elektronik Kullan-At Kağıt Bilet (şehir içi kullanım)18,00 TL
1 Binişlik Elektronik Kullan-At QR Kodu Kağıt Bilet (şehir içi kullanım)10,00 TL
Öğrenci ve Serbest Kart Vize İşlemleri (Öğrenci kartları eğitim ve öğretim başlangıcında her yıl ekim ayının ilk gününe kadar, serbest biniş kişiye özel kartlar işlem tarihinden 365 gün sonrası vize güncellemesi yapılır.)8,00 TL
Tam Kart veya SanalKart35,00 TL
Sanal Karttan Öğrenci Kişileştirme8,00 TL
Kişiselleştirilmiş Kart50,00 TL
Tam Kart Kişileştirme5,00 TL
Aktarma 1 Saat İçinde Tüm Hatlar% 50 İNDİRİMLİ
65 Yaş Üzeri VatandaşlarÜCRETSİZ
%40 ve Üzeri Engelli VatandaşlarÜCRETSİZ
Ağır EngelliÜCRETSİZ
Ağır Engelli Refakatçisi 1 KişiÜCRETSİZ

   NOT:  S.S Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi,  İkametgahını Burdur Şehir Merkezine taşıyan Üniversite Öğrencilerinden her binişlerinden 0,25 Krş indirim uygulayacaktır.

KARAR NO:2022/137

Gündemin 2. maddesine geçildi. Kamuya ait bir yerde veya özel mülkler üzerinde terkedilmiş hurda, atıl, buluntu, hasara uğramış, kullanılmaz hale gelmiş ve belediyemiz sınırları içerisinde Zabıta marifetiyle çekilen hurda araçların, otopark ve çekici hizmeti bedelinin belirlenmesi hususu, Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/109 sayılı kararı ile komisyona havale edilmiş olup.  Komisyon raporunda; Komisyonumuza havale edilen hurda araç çekici ve kurtarma hizmeti bedelinin belirlenmesinde, İl Trafik Komisyonu Başkanlığının 17.06.2022 tarihli ve 2022/03/37 sayılı kararında trafikten çekilen, men edilen veya muhafaza altına alınan araçlarla ilgili olarak günlük otopark ücretleri ile çekici ve kurtarıcı ücretlerinde göz önünde bulundurulmuş ve hurda araç çekici ve kurtarma hizmeti bedelinin, ihale bedeli ile aynı olmasına karar verilmiştir. Zabıta Müdürlüğü 01.09.2022 tarih ve 25040 sayılı yazısı ile komisyon raporunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını talep etmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Kamuya ait bir yerde veya özel mülkler üzerinde terkedilmiş hurda, atıl, buluntu, hasara uğramış, kullanılmaz hale gelmiş ve belediyemiz sınırları içerisinde Zabıta marifetiyle çekilen hurda araçların, otopark ve çekici hizmeti bedelinin, belediyemiz tarafından yapılan ve karar ekindeki tabloda yer alan ihale bedeli ile aynı olmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

HURDA ARAÇ ÇEKİCİ VE KURTARMA HİZMETİ HİZMET BEDELLERİ

S.NoHizmetin Adı / CinsiBirimMiktarıİhale BedeliKomisyon Teklifi
  1Motosiklet – Motorlu Bisiklet – Elektrikli Bisiklet  Adet  1  250,00  İhale Bedeli (250,00)
2OtomobilAdet1350,00İhale Bedeli (350,00)
3MinibüsAdet1350,00İhale Bedeli (350,00)
4KamyonetAdet1600,00İhale Bedeli (600,00)
  5Kamyon-Çekici-Otobüs-Dorse-Traktör-Römork-İş Makinası  Adet  1  500,00  İhale Bedeli(500,00)
  6Kurtarma Bedeli Tüm Araç Sınıfları İçin (Çekme Hariç)Adet  1  500,00  İhale Bedeli(500,00)
KARAR NO:2022/138

Gündemin 3. maddesine geçildi. Burdur Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının, ilimizdeki ticari taksi esnafı adına, artan maliyetler ve akaryakıt zamları nedeni ile ücret tarifesine zam yapılması ile ilgili talebi,  Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/113 sayılı kararı ile komisyona havale edilmiş olup, Ücret ve Tarife Komisyonunun, Ticari Taksi fiyat tarifesine zam yapılması ile ilgili Komisyon Raporunda; Şehrimizde faaliyet gösteren ticari taksi işletmecisi olan esnaflarımızın, TÜFE ve ÜFE oranları ile işletme giderlerinin önemli bir kısmını oluşturan kasko ve zorunlu trafik sigortası, araç yedek parça, mazot, motor yağları, araç tamir bakım verileri baz alınarak yapılan değerlendirmede, gelir-gider dengesinin sağlanabilmesi amacıyla ücret tarifeleri düzenlenmiş ve oy birliği ile karar verilmiştir. Yapılan komisyon çalışmasının belediye meclisinde görüşülerek gerekli kararın alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Şehrimizde faaliyet gösteren Ticari Taksi işletmecisi olan esnaflarımızın, TÜFE ve ÜFE oranları ile işletme giderlerinin önemli bir kısmını oluşturan kasko ve zorunlu trafik sigortası, araç yedek parça, mazot, motor yağları, araç tamir bakım verileri baz alınarak yapılan değerlendirmede, gelir-gider dengesinin sağlanabilmesi amacıyla ücret tarifelerinin, aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde güncellenmesinin Meclis Üyesi Fatıma KÜÇÜKKAPLAN ve Mehmet BÜLBÜL’ün çekimser oyuna karşılık, oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

TİCARİ TAKSİ FİYAT TARİFESİ

  S.No    TARİFELER    ÜCRETİ
1İLK AÇILIŞ ÜCRETLERİ14,00TL
2ZAMAN TARİFESİ (ÜCRET x SAAT)120,00TL
3MESAFE TARİFESİ (ÜCRET x KM)  12,00TL
4BİRİM ZAMAN ÜCRETİ (ÜCRET x 1 DAKİKA)   2,00TL
5BİRİM MESAFE ÜCRETİ (ÜCRET x 100 METRE)     1,20TL
6İNDİ – BİNDİ ÜCRETİ                       35,00 TL
***Düğün,cenaze,mesirelik yerlere gidiş – dönüşler ve Belediye Mücavir alanı dışındaki gidiş – dönüşler pazarlığıa tabidir. ***  
KARAR NO:2022/139

Gündemin 4. maddesine geçildi. Burdur Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının, ilimizdeki servis araçları adına, artan maliyetler ve akaryakıt zamları nedeni ile ücret tarifesine zam yapılması talebi, Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/114 sayılı kararı ile komisyona havale edilmiş olup, Ücret ve Tarife Komisyonunun,  Servis Araçları Ücret Tarifesine zam yapılması ile ilgili Komisyon Raporunda; Şehrimizde faaliyet gösteren ticari taksi işletmecisi olan esnaflarımızın, TÜFE ve ÜFE oranları ile işletme giderlerinin önemli bir kısmını oluşturan kasko ve zorunlu trafik sigortası, araç yedek parça, mazot, motor yağları, araç tamir bakım verileri baz alınarak yapılan değerlendirmede, gelir-gider dengesinin sağlanabilmesi amacıyla ücret tarifeleri düzenlenmiş ve oy birliği ile karar verilmiştir. Yapılan komisyon çalışmasının belediye meclisinde görüşülerek gerekli kararın alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; İlimizde faaliyet gösteren Servis Araçları Ücret Tarifesine zam yapılması talebi ile ilgili olarak, Şehrimizde faaliyet gösteren esnaflarımızın, TÜFE ve ÜFE oranları ile işletme giderlerinin önemli bir kısmını oluşturan kasko ve zorunlu trafik sigortası, araç yedek parça, mazot, motor yağları, araç tamir bakım verileri baz alınarak yapılan değerlendirmede, gelir-gider dengesinin sağlanabilmesi amacıyla ücret tarifelerinin aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde güncellenmesinin, Meclis Üyesi Fatıma KÜÇÜKKAPLAN’ın çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.  

ÖZEL SERVİS ARAÇLARI FİYAT TARİFESİ

  ÖĞRENCİ SERVİS ÜCRETLERİAYLIKYILLIK
ÖĞRENCİ BAŞI₺500,00₺4.000,00 (8 AY)
REHBER PERSONEL₺110,00₺1.000,00 (9 AY)
ETÜT ÜCRETİ₺110,00₺1.000,00 (9 AY)
MAKÜ PERSONEL₺500,00₺6.000,00 (12 AY)
*** Ara tatiller ile yarıyıl tatillerinde TAM ÜCRET alınmaz***
PERSONEL SERVİS ÜCRETLERİAYLIKYILLIK
TEK VARDİYA₺9.000,00₺108.000,00 (12 AY)
İKİ VARDİYA₺10.500,00₺126.000,00 (12 AY)
ÜÇ VARDİYA₺11.250,00₺135.000,00 (12 AY)
***Başlangıç noktası ile fabrika arası 30 km’ yi geçerse her km 20,00 lira olarak ücretlendirilir***
KARAR NO:2022/140

Gündemin 5.maddesine geçildi. Çevre Koruma ve Kotrol Müdürlüğü’nün 26.08.2022 tarih ve 24831 sayılı yazısında; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün, 28.03.2022 tarih ve 2022/6 sayılı genelgesine istinaden hazırlanan ve yazı ekinde sunulan “Burdur Belediyesi Bağımsız Atık Toplayıcıları Çalışma Usul ve Esasları’nın, belediye meclisinde görüşülerek gerekli kararın alınması talebi yer almaktadır.  Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün, 28.03.2022 tarih ve 2022/6 Sayılı Genelgesine istinaden hazırlanan,“Burdur Belediyesi Bağımsız Atık Toplayıcıları Çalışma Usul ve Esasları’nın karar ekindeki şeklinin kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2022/141

Gündemin 6.maddesine geçildi. Mali Hizmetler  Müdürlüğü’nün 24.08.2022 tarih ve 24784 sayılı yazısında; Burdur Valiliği, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nün 10.03.2022 tarihli yazılarına istinaden, Piyasaya arz edilen ve/veya kullanımda olan su sayaçlarının periyodik muayenelerinin, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile 24.07.1994 tarih ve 22000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği” hükümlerine gore 10 yılda bir yaptırılması gerektiğinden, İlgili mevzuat hükümlerine göre beleyemiz abonelerinden, 10 yıl ve daha fazla süredir kullanımda olan su sayaçlarının periyodik muayenesi amacıyla, su sayaçlarının bakım-onarım-kontrolüne dair iş ve işlemlerin belirlenmesi veya su sayaçlarının değişimi (yeni sayaç tedariki, sayacı sayacı abonelik yerine takma, sayaç değişimine) dair yapılan gidere yönelik tahakkuk işlemi hususunun görüşülerek  gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Piyasaya arz edilen ve/veya kullanımda olan su sayaçlarının periyodik muayenelerinin, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile 24.07.1994 tarih ve 22000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği” hükümlerine gore 10 yılda bir yaptırılması gerektiğinden, İlgili mevzuat hükümlerine göre beleyemiz abonelerinden, 10 yıl ve daha fazla süredir kullanımda olan su sayaçlarının periyodik muayenesi amacıyla, su sayaçlarının bakım-onarım-kontrolüne dair iş ve işlemlerin belirlenmesi veya su sayaçlarının değişimi (yeni sayaç tedariki, sayacı sayacı abonelik yerine takma, sayaç değişimi) ile ilgili tahakkuk işlemi yapılmasının kabulüne,  gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2022/142

Gündemin 7.maddesine geçildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 01.09.2022 tarih ve 24980 sayılı yazısında; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin a bendi gereğince,  tapuda Bahçelievler Mahallesi, 702 ada, 259 parsel numarada kayıtlı, daha önce pansiyon olarak işletilen taşınmazın, belediyemiz tarafından 5 yıllığına kiralanarak “Kız Öğrenci Pansiyonu” olarak işletilmesi hususunun görüşülmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin a bendi gereğince, İlimizde öğrenim görecek öğrencilerin sayısında artış yaşandığından, İlimize gelerek öğrenim görecek kız öğrencilerin daha güvenli bir ortamda olabilmeleri ve pansiyon ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, tapuda Bahçelievler Mahallesi, 702 ada, 259 parsel numarada kayıtlı, daha önce pansiyon olarak işletilen taşınmazın, belediyemiz tarafından 5 yıllığına kiralanarak “Kız Öğrenci Pansiyonu” olarak işletilmesine, bu konuda sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2022/143

Gündemin 8.maddesine geçildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 01.09.2022 tarih ve 24981 sayılı yazısında; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin m bendi gereğince, belediyemiz tarafından açılarak işletilmesi planlanan “Kız Öğrenci Pansiyonu” ile ilgili hazırlanan yönetmelik taslağının görüşülmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin m bendi gereğince, Belediyemiz tarafından açılarak işletilmesi planlanan Kız Öğrenci Pansiyon’unda kalacak öğrencilere yönelik hazırlanan yönetmeliğin, karar ekindeki şeklinin kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2022/144

Gündemin 9.maddesine geçildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 01.09.2022 tarih ve 24982 sayılı yazısında; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin f bendi gereğince, belediyemiz tarafından açılarak işletilmesi planlanan Kız Öğrenci Pansiyon’unda kalacak öğrencilerden alınacak pansiyon ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin f bendi gereğince, belediyemiz tarafından açılarak işletilmesi planlanan Kız Öğrenci Pansiyon’unda kalacak öğrencilerden

elektrik, su, doğalgaz, internet ve sabah kahvaltısı  dahil olmak üzere  aylık 1.500, 00 TL ücret alınmasının kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2022/145

Gündemin 10.maddesine geçildi. Özel Kalem Müdürlüğü’nün 06.09.2022 tarih ve 25247 sayılı yazısında; Burdur Merkez Kayaaltı Köyü’nde bulunan 118 ada, 458 parsel numaralı taşınmazın, tohum üretmek amacıyla kiralanması hususunun görüşülmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Merkez Kayaaltı Köyü’nde bulunan 118 ada, 458 parsel numaralı taşınmazın, tohum üretmek amacıyla kiralanmasına, bu konuda sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Özel Kalem Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.                

KARAR NO:2022/146

Gündemin 11.maddesine geçildi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 02.09.2022 tarih ve 25072 sayılı yazısında; Atatürk Mahallesi, İsmail Boyacıoğlu Caddesi No:98/1 adresinde bulunan lokantanın, Yeni Mahalle, İsmet İnönü Bulvarı No:4/A-1 ve Emek Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı No:15/1 adreslerindeki Akaryakıt İstasyonları’nın Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Bütçe İçi İşletme tarafından işletilmesi talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Atatürk Mahallesi, İsmail Boyacıoğlu Caddesi No:98/1 adresinde bulunan lokantanın, Yeni Mahalle, İsmet İnönü Bulvarı No:4/A-1 ve Emek Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı No:15/1 adreslerindeki Akaryakıt İstasyonları’nın, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Bütçe İçi İşletme bünyesine geçirilerek işletilmesinin kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2022/147

Gündemin 12.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.09.2022 tarih ve 25223 sayılı yazısında, İmar Komisyonunun almış olduğu 18.08.2022 tarih ve 4 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararına geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/122 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.07.2022 tarih ve 23365 sayılı yazısında; Belediye Encümeninin 13.06.2018 tarih ve 2018/863 sayılı kararı ile gerçekleştirilen parselasyon planlarının, Isparta 1.İdare Mahkemesi’nin esas no 2021/561 Karar No 2022/647 sayılı kararı ile iptal edildiği, iptal gerekçesini oluşturan 7 ada, 154 nolu parselde oluşturulan hissenin, müstakil parsel şekline dönüştürülmesi için Bahçelievler Mahallesi, 1654 ada, 1-2-3-4-5 ve 6 nolu parsellerin bulunduğu imar adasında, imar planı değişiklik talebi bulunmaktadır. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; İdare Mahkemesi kararı gereği, müstakil parsel oluşturmak amacı ile hazırlanan imar planı değişikliği, kamu yararı gözetilerek müstakil parsel üretmeye yönelik olduğu, mevcut imar planının inşaat yoğunluğu ve kat yüksekliğinin aynı kaldığı görülmüş olup, uygun bulunmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda;7 ada,154 nolu parselde oluşturulan hissenin, müstakil parsel şekline dönüştürülmesi amacı ile hazırlanan imar planı değişikliği, kamu yararı gözetilerek müstakil parsel üretmeye yönelik olduğundan ve mevcut imar planının inşaat yoğunluğu ve kat yüksekliği aynı kaldığından oy birliği ile kabulüne,  gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2022/148

            Gündemin 13.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.09.2022 tarih ve 25223 sayılı yazısında, İmar Komisyonunun almış olduğu 18.08.2022 tarih ve 4 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır.  İmar Komisyonu kararına geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/123 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.07.2022 tarih ve 23387 sayılı yazısında; 22.02.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliği’nin 12.maddesinin 11.bendinde Bu Yönetmelikte belirtilen

 esaslar dahilinde otopark yeri bölge veya genel otoparklardan karşılanacak yükümlülüklerden alınacak otopark bedelinin tahsiline ilişkin esaslar açıklanmıştır.

                 a-Gereki görülmesi halinde, yerleşme bölgeleri ile İl Genel Meclisi veya Belediye Meclisi tarafından beş (5) gruba ayrılır ve her grup için aşağıda gösterilen hesap şekli uygulanır.

 1. 1.Grup için tarifedeki bedelinin %100’ü
 2. 2.Grup için tarifedeki bedelin %90’ı
 3. 3.Grup için tarifedeki bedelin %80’i
 4. 4.Grup için tarifedeki bedelin %70’i
 5. 5.Grup için tarifedeki bedelin %60’ı

Otopark bedeli olarak alınır denilmektedir.İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; Yönetmelikte belirtildiği şekli ile otopark tarife bedellerinin 5(beş) gruptan oluşmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 22.02.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, Otopark Yönetmeliği’nin 12.maddesinin 11.bendinde; Bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde, otopark yeri bölge veya genel otoparklardan karşılanacak yükümlülüklerden alınacak otopark bedelinin tahsiline ilişkin esasların aşağıdaki tablodaki şekliyle kabulüne,

 1. 1.Grup için tarifedeki bedelinin %100’ü             2001 ve üzeri          
 2. 2.Grup için tarifedeki bedelin %90’I                   1001-2000 TL          
 3. 3.Grup için tarifedeki bedelin %80’I                     751-1000  TL               
 4. 4.Grup için tarifedeki bedelin %70’I                     351-  750 TL            
 5. 5.Grup için tarifedeki bedelin %60’ı                     000-350    TL              

Otopark bedeli alınır. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2022/149

Gündemin 14 .maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.09.2022 tarih ve 25223 sayılı yazısında, İmar Komisyonunun almış olduğu 18.08.2022 tarih ve 4 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararına geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/125 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.07.2022 tarih ve 23510 sayılı yazısı ile ekindeki Karayolları Genel Müdürlüğü, 13.Bölge Müdürlüğü’nün 30.06.2022 tarih ve 867017 sayılı yazılarında; Antalya-Burdur-Keçiborlu devlet yolunun, Mehmet Akif Ersoy Mahallesine anayol toplayıcı yol bağlantısı hazırlandığı belirtilmiş olup, yol bağlantısının imar planına işlenmesi talebi bulunmaktadır. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede;  söz konusu anayol-toplayıcı yol bağlantısına ilişkin imar planı değişikliği uygun bulunarak oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Antalya-Burdur-Keçiborlu devlet yolunun, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi anayol toplayıcı yol bağlantısına ilişkin imar planı değişikliği teklifinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2022/150

Gündemin 15. maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.09.2022 tarih ve 25223 sayılı yazısında, İmar Komisyonunun almış olduğu 18.08.2022 tarih ve 4 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararına geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/126 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.07.2022 tarih ve 23516 sayılı yazısı ile ekindeki Zeki ALBAYRAK’ın 26.07.2022 tarihli dilekçesinde; Burdur Merkez Değirmenler Mahallesi ada 212, parsel 1-2 nolu taşınmaz üzerinde mevcut yapılaşma koşulları aynı kalmak şartı ile mevcut Değirmenci Sokağın imar planına işlenmesi için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi bulunmaktadır.İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede;  söz konusu  imar planı değişiklik teklifi uygun bulunarak,  oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda;  Burdur Merkez Değirmenler Mahallesi ada 212, parsel 1-2 nolu taşınmaz üzerinde, mevcut yapılaşma koşulları aynı kalmak şartı ile mevcut Değirmenci Sokağın imar planına işlenmesi için hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifinin kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2022/151

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 16. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ’in 07.09.2022 tarihli dilekçesinde; İlimizde faaliyet gösteren Makü Spor Kulübü, Bal Ligine yükseldiğinden, İlimizi temsil eden takımı belediye olarak desteklemek amaçlı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (b) fıkrasında “Belediyeler gerektiğinde sporu teşvik amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclisi kararıyla ödül verilir.” hükmü gereğince, söz konusu kulübe 75.000,00 TL’ lik tutarın belediyemiz bütçesinden ödenmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (b) fıkrasında “Belediyeler gerektiğinde sporu teşvik amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclisi kararıyla ödül verilir.” hükmüne istinaden, İlimizde faaliyet gösteren ve Bal Ligine yükselen Makü Spor Kulübüne destek olmak amacıyla, 75.000,00 TL’ lik tutarın belediyemiz bütçesinden ödenmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2022/152

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 17. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ’in 07.09.2022 tarihli dilekçesinde; “Toprak Dede” adıyla bilinen TEMA Vakfı kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca’nın isminin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81. Maddesine istinaden, İlimizde bulunan herhangi bir parka verilmesi hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesini talep etmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesine istinaden, ilimizde uygun görülecek bulvar, cadde, sokak, meydan ve park gibi alanlardan birine isim verilmesi hususunda komisyon kurulmasına, komisyonun üç kişiden oluşmasına, komisyon üyeliklerine Meclis Üyeleri Kamil CANIGÜR, Ayfer HINCAL ve Yunus TAŞKESEN’in seçilmesine, komisyonun görev süresinin 12 ay olarak belirlenmesine ve “Toprak Dede” adıyla bilinen TEMA Vakfı kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca’nın isminin, isim verme komisyonu tarafından herhangi bir parka verilmesi ile ilgili çalışma yapılmasına, komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra konunun Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Park ve Bahçeler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2022/153

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 18. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 07.09.2022 tarihli dilekçesinde;  Burdur şehir merkezinin alt yapı projesinin yapılması amacıyla İller Bankası ile protokol konusunda, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesi ile ilgili alınan, Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/128 sayılı kararının iptal edilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur şehir merkezinin alt yapı projesinin yapılması amacıyla İller Bankası ile protokol konusunda, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesi ile ilgili alınan, Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/128 sayılı kararının iptal edilmesinin meclis üyeleri Uğur ŞEN,  Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Hüseyin BÜYÜKKELEŞSamet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Hamit GÖREN ve Adem ÇAKICI’nın ret oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne,                                                      gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2022/154

2022/Eylül ayı Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2022/Ekim ayı toplantısının          05 Ekim 2022 Çarşamba günü saat  14.00’de, Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 07.09.2022 

           Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ                               Arif PAK                           Namık Kemal ÖZKAN

     Belediye Başkanı                                         Kâtip                                         Kâtip                   

Read More

EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

T.C.
BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI
GÜNDEM

TOPLANTI GÜNÜ : 7 Eylül 2022 Çarşamba
TOPLANTI SAATİ : 14.00
TOPLANTI YERİ : Halı Sarayı Meclis Salonu / BURDUR
TOPLANTI NO : 9

 1. Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/108 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, S.S Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifinin, özel halk otobüsleri fiyat tarifesine zam yapılması talebi konusunda yapılan komisyon çalışmasının görüşülmesi.
 2. Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/109 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Kamuya ait bir yerde veya özel mülkler üzerinde terkedilmiş hurda, atıl, buluntu, hasara uğramış, kullanılmaz hale gelmiş ve belediyemiz sınırları içerisinde zabıta marifetiyle çekilen hurda araçların, otopark ve çekici hizmeti bedelinin belirlenmesi konusunda yapılan komisyon çalışmasının görüşülmesi.
 3. Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/113 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Burdur Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının, ilimizdeki ticari taksi esnafı adına, artan maliyetler ve akaryakıt zamları nedeni ile ücret tarifesine zam yapılması talebi konusunda yapılan komisyon çalışmasının görüşülmesi.
 4. Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/114 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Burdur Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının, ilimizdeki servis araçları adına, artan maliyetler ve akaryakıt zamları nedeni ile ücret tarifesine zam yapılması talebi konusunda yapılan komisyon çalışmasının görüşülmesi.
 5. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 28.03.2022 tarih ve 2022/6 Sayılı Genelgesine istinaden hazırlanan, Burdur Belediyesi Bağımsız Atık Toplayıcıları Çalışma Usul ve Esasları hususunun görüşülmesi.
 6. 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile 24.07.1994 tarihli ve 22000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği” hükümlerine göre, su sayaçlarının periyodik bakım ve onarımlarının 10 yılda bir yaptırılması gerektiği belirtildiğinden, Belediyemize kayıtlı su abonelerince 10 yıl ve daha fazla süredir kullanımda olan su sayaçlarının değişimi ve her türlü bakım onarımı giderleri ile ilgili yapılacak olan tahakkuk işlemi hususunun görüşülmesi.  
 7. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin a bendi gereğince, tapuda Bahçelievler Mahallesi, 702 ada, 259 parsel numarada kayıtlı, daha önce pansiyon olarak işletilen taşınmazın, belediyemiz tarafından 5 yıllığına kiralanarak “Kız Öğrenci Pansiyonu” olarak işletilmesi hususunun görüşülmesi.
 8. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin m bendi gereğince, belediyemiz tarafından açılarak işletilmesi planlanan “Kız Öğrenci Pansiyonu” ile ilgili hazırlanan yönetmelik taslağının görüşülmesi.
 9. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin f bendi gereğince, belediyemiz tarafından açılarak işletilmesi planlanan Kız Öğrenci Pansiyon’unda kalacak öğrencilerden alınacak pansiyon ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
 10.   Burdur Merkez Kayaaltı Köyün ’de bulunan 118 ada, 458 parsel numaralı taşınmazın, tohum üretmek amacıyla kiralanması hususunun görüşülmesi.
 11.   Atatürk Mahallesi, İsmail Boyacıoğlu Caddesi No:98/1 adresinde bulunan lokantanın, Yeni Mahalle İsmet İnönü Bulvarı No:4/A-1, ve Emek Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı No: 15/1 adresinde bulunan akaryakıt istasyonlarının, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bütçe İçi İşletmesi tarafından işletilmesi hususunun görüşülmesi.
                                                                                   İmar Komisyonu Kararları
 12.   Belediye Encümeninin 13.06.2018 tarih ve 2018/863 sayılı kararı ile gerçekleştirilen parselasyon planları, Isparta 1.İdare Mahkemesinin Esas No: 2021/561 ve Karar No: 2022/647 sayılı kararı ile iptal edildiğinden, iptal gerekçesini oluşturan 7 ada, 154 nolu parselde oluşturulan hissenin müstakil parsel şekline dönüştürülmesi için, Bahçelievler Mahallesi, 1654 ada, 1-2-3-4-5 ve 6 nolu parsellerin bulunduğu imar adasında imar planı değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi.
 13.   Otopark Yönetmeliğinin 12.maddesinin 11.bendinde belirtilen hükümler doğrultusunda, otopark bedelinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
 14.   Antalya-Burdur-Keçiborlu Devlet Yolunun Burdur geçişinde, Mehmet Akif Ersoy Mahallesine anayol-toplayıcı yol bağlantısı yapılabilmesi için plan teklifinin görüşülmesi.
 15.   Burdur Merkez Değirmenler Mahallesi, ada 212, parsel 1-2 nolu taşınmaz üzerinde mevcut yapılaşma koşulları aynı kalmak şartıyla, mevcut Değirmenci Sokağın imar planına işlenmesi için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı değişiklik teklifinin görüşülmesi.

Read More