Belediye Merkez Bina ve Kampüs Çalışma Saatleri - Pazartesi - Cuma: 08.30-12.30 - 13.30-17.30

2023 Ocak Ayı Meclis Gündem Maddeleri

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

 

TOPLANTI GÜNÜ : 4 Ocak 2023 Çarşamba
TOPLANTI SAATİ : 14.00
TOPLANTI YERİ : Halı Sarayı Meclis Salonu / BURDUR
TOPLANTI NO : 1

 

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince, en az 3, en çok 5 kişiden oluşacak denetim komisyonu üye seçiminin yapılması.
 2. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, Belediye Meclisimizin bir aylık tatil tarihinin, her ayın ilk haftasında yapılacak toplantı günü, saati ve yerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
 3. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince, Belediye Meclis üyelerine ödenecek huzur hakkı ücretinin görüşülmesi.
 4. Torosgaz 2023 yılı Genel Kurul toplantısında Belediyemizi temsil etmek üzere 1 adet asıl, 1 adet yedek üye seçimi yapılması hususunun görüşülmesi.
 5. Belediyemiz toptancı halinde bulunan işyerlerinin kiracılarından alınacak 2023 yılı teminat tutarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
 6. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesine istinaden, 2023 yılı geçici işçi vizelerinin görüşülmesi.
 7. Belediyemiz memur personelinin, 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesine istinaden hazırlanan, (III) Sayılı Dolu Kadro-Derece Değişikliği Cetvelinin görüşülmesi.
 8. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden, 2023 yılında ödenecek sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
 9. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 48. Maddesi gereğince 02.02.2011tarih ve 2011/32 sayılı Meclis Kararı ile ihdas edilen Hal Müdürlüğünün ve 07.03.2007 tarih ve 2007/39 sayılı Meclis Kararı ile ihdas edilen Huzurevi Müdürlüğünün kaldırılması hususunun görüşülmesi.
 10. Belediye Meclisinin 05.08.2020 Tarih ve 2020/63 Sayılı kararı ile kabul edilen, Burdur Belediye Başkanlığı Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin, Teşkilat Başlıklı 7. maddesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi.
 11. 10.2012 tarihinde onaylanan revizyon uygulama imar planına ve yapılacak olan plan değişikliklerine göre, Belediyemiz adına oluşacak olan ihdasların ve mülkiyeti Belediyemize ait hisseli parsellerin satışları ile ilgili, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrası, 2886 Sayılı İhale Kanununun 45. maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre ihaleye çıkartılması ve/veya satışı hususunun görüşülmesi.
 12. Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren bütçe içi işletmeye bağlı işletmelerin, gıda, temizlik vs. ihtiyaçlarının, 4734 Kamu İhale Kanununun İstisnalar başlıklı 3. Maddesine istineden tarım kredi kooperatif marketlerinden karşılanması düşünüldüğünden, Kamu veya Özel bankalardan 500.000,00 (Beşyüzbin TL) limitli ticari kredi kartının temin edilmesi ve gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’ e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

Read More

GÜNDÜZ BAKIMEVİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C.

BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GÜNDÜZ BAKIMEVİ

KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı, Burdur Belediyesi Gündüz Bakımevi’nin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik Burdur Belediyesi Gündüz Bakımevinde görev yapacak personelin görev ve sorumlulukları, yürütülecek hizmetlerin kapsamı ve niteliğini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu yönetmelik; Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakım Evleri Hakkında Yönetmelik ile 5393 sayılı Belediye Kanununun
15. maddesinin “b” bendi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 191. maddesi, 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.

 Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu yönetmelikte geçen,

 1. a) Belediye: Burdur Belediyesi’ni,
 2. b) Çocuk: Gündüz Bakımevine kayıtlı 36-72 ay arası çocukları,
 3. c) Müdürlük: Burdur Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nü,

ç) Gündüz Bakımevi: Burdur Belediyesi Gündüz Bakımevini ifade eder.

 Kuruluş

MADDE 5 – (1) Gündüz Bakımevi Burdur Belediye Meclisinin onayı alınmak suretiyle Burdur Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda çalışanların 36-72 ay arası çocukları için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak açılır.

 Genel Şartlar

MADDE 6 – (1) Genel şartlar aşağıdaki gibidir;

 1. a) Öncelikle müstakil, bahçeli bir binada hizmet verilmelidir,
 2. b) Çocuklar için özellikle trafik yönünden tehlike yaratmayan, sakin, her türlü oyun aracıyla rahatlıkla oynamalarına imkân veren ve ulaşıma elverişli olmalıdır,
 3. c) Hava kirliliğinin söz konusu olmadığı veya zarar vermeyecek bir düzeyde bulunduğu yörelerde olmasına özen gösterilmelidir,

ç) Yangından korunma ve ısıtma sistemi bakımından uygun nitelikleri taşımalıdır,

 1. d) Odalarının bol ışıklı, kolaylıkla havalandırılabilir, her çocuk için en az 2 metrekare alan ile 6 metreküp hava düşecek hacimde ve taban ve duvarlarının çocuklara zarar vermeyecek kaplama ve boya ile kaplanmış olmalıdır.
 2. e) Mutfak bölümü yiyeceklerin sağlıklı bir şekilde hazırlanıp muhafaza edilmelerini sağlayacak düzeyde olmalıdır,
 3. f) Her 10 çocuğa bir klozet ve bir lavabo tahsis edilmesine imkân verecek teşkilata sahip olmalıdır,
 4. g) Gündüz Bakımevinin tefrişinde eşyaların basit ve kolay temizlenebilir nitelikte olmasına, lüzumu halinde kullanılacak tıbbi araç ve gereçlerin ve ilaçların çocukların ulaşamayacağı ayrı bir bölümde bulundurulmasına dikkat edilir,
 5. h) Gündüz Bakımevine çocuğun velisinin yazılı talebi üzerine kayıt yapılır,

ı) Gündüz Bakımevine kayıtlı çocuğun her türlü sağlık sorunundan velisi sorumludur,

 1. i) Yaş gruplarına uygun olarak, belirlenecek oyun ve eğitim faaliyetleri için gerekli eşya, araç ve gereçler; çocukların kreş ve gündüz bakımevinde kullanacağı çarşaf, nevresim, vb. eşyalar ile günlük yedek elbise ve çamaşırlarını sağlamakla veli yükümlüdür,
 2. j) Çocuklar tehlike yaratacak bir eşya ile ya da kıymetli ziynet eşyası ile Gündüz Bakımevine gönderilmemelidir. Gönderilen kıymetli ziynet eşyalarının kaybolması halinde yükümlülük çocuğun velisine aittir,
 3. k) Gündüz Bakımevinin dışında gerçekleştirilecek etkinlikler için velinin yazılı izini alınır,
 4. l) Her çocuk için bir psiko-sosyal gelişim dosyası tutulur,
 5. m) Çocuklara yönelik her türlü sivil savunma ve güvenlik önlemleri alınır,
 6. n) Çocukların dinlenmeleri ve uyuyabilmeleri için uygun ortam ve koşullar hazırlanır.
 7. o) Çocukların sağlıklı ve düzenli beslenebilmeleri için gerekli önlemler alınır. Diyetisyen ve/ veya gıda mühendisi tarafından aylık yemek programı hazırlanır,

ö) Grup odaları çocukların yaş gruplarına uygun eşyalar ve psiko-sosyal gelişimlerine yardımcı eğitim araç ve gereçleri ile donatılmalıdır,

 1. p) Gruplarda çeşitli etkinliklerin yapılabileceği, evcilik, blok, masa oyunları v.b. oluşturulmalıdır,
 2. r) Günlük faaliyetlerin sergilenebileceği faaliyet panoları ve malzeme dolapları bulunmalıdır,
 3. s) Kalorifer ve diğer ısınma araçları çocuklar için tehlike yaratmayacak şekilde korunmalıdır,

ş) Binanın tümünün havalandırılması için gerekli önlemler alınmalı ve mutfakta aspiratör bulunmalıdır.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevli Personel ve Çocukların Gruplandırılması

 Görevli Personel

MADDE 7 – (1) Gündüz Bakımevinde bir sorumlu Bakımevi Müdürü ile açılacak her sınıf için 1 grup sorumlusu ve 1 bakıcı anne istihdam edilir. Hizmetlerin niteliğine ve ihtiyaca göre yeterli sayıda doktor, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyal hizmet uzmanı, hemşire, diyetisyen, aşçı, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, tekniker veya teknisyen sözleşmeli olarak ya da Belediye Personel Şirketinde hizmet alımı yoluyla işçi statüsünde çalıştırılabilir.  Ayrıca, müzik, resim gibi sanatsal faaliyetler, İngilizce dersleri ya da spor dersleri için ilgili branşta eğitim mezunları kısmı süreli iş sözleşmeleri ile çalıştırılabilirler.

(2) Gündüz Bakımevine amacına uygun olarak işleyişi ile ilgili her türlü işinden ve çocukların sevgi ve şefkate dayanan, sağlık kurallarına uygun bir ortam içinde yaşama, yetişme ve gelişmelerinin sağlanmasından birinci derecede Gündüz Bakımevi sorumlu Müdürü sorumludur.

(3) Gündüz Bakımevine görevlendirilecek sorumlu ve yönetici personelde tercihen tıp, sosyal hizmetler, çocuk gelişimi ve eğitimi, okul öncesi öğretmenliği, psikoloji, hemşirelik, sosyoloji ve çocuk sağlığı alanlarında en az 4 yıl eğitim veren fakülte veya yüksekokulların birinden mezun olma şartı aranır. Yardımcı hizmetler alanında istihdam edilecek personel de ise çocuk gelişimi ve eğitimi alanında eğitim almış olmak veya kız meslek liselerinin bu alanda eğitim veren bölümlerinden mezun olmaları tercih sebebidir.

Gündüz Bakımevi Sorumlusunun Görevleri

MADDE 8 – (1) Gündüz Bakımevi sorumlusunun görevleri şunlardır:

 1. a) Gündüz Bakımevinin işletilmesinde ve yönetilmesinde koordinasyonu sağlamak,
 2. b) Gündüz Bakımevinin yıllık ihtiyaçlarını tespit etmek,
 3. c) Kaliteli hizmet verilebilmesi için gerekli tedbirleri almak,

ç) Görevli personelin eğitimi ile ilgili tedbirleri almak ve bunun için gerekli çalışmaları yapmak,

 1. d) Gündüz Bakımevinin temizlik ve sağlık şartlarına uygunluğunu, beslenme ve eğitim hizmetlerinin yeterli olup olmadığını kontrol etmek,
 2. e) Hizmetle ilgili harcama ve kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak ve harcamaları kontrol etmek,
 3. f) Mevzuatın gerektirdiği diğer kayıt ve evrakların düzenli olarak tutulmasını ve saklanmasını sağlamak,
 4. g) Gündüz Bakımevine alınacak çocuklarla ilgili değerlendirmeleri yaparak ilgili birime tekliflerde bulunmak.

 Grup Sorumluları

MADDE 9 – (1) Grup Sorumlusu; grubundaki çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimlerini sağlamak, onlara temel değer ve alışkanlıkları kazandırmak üzere gerekli faaliyetleri bir program dâhilinde uygulamak, eğitim, bakım ve temizliklerinin sağlık kurallarına uygun, sevgi ve ilgiye dayalı bir ortamda yerine getirilmesine yardımcı olmakla yükümlüdür.

(2) Gündüz Bakımevinde grup sorumlusu olarak görevlendirileceklerde, sosyal hizmet, çocuk gelişimi ve eğitimi, psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, okul öncesi öğretmenliği ve branş öğretmenliği alanlarında yüksek öğrenim yapmış olmak şartı aranır.

 Hemşire Ve Sağlık Memurları

MADDE 10 – (1) Hemşire veya sağlık memurları sorumlu oldukları bölümün tüm sağlık şartlarını yerine getirmek, muayene, tedavi ve diğer sağlık hizmetlerinde tabibe yardım etmek, çocukları periyodik muayene ve sağlık kontrollerine hazırlamak, kiloları, boyları ve dişleri ile ilgili bilgileri sağlık izleme defterine işlemekle görevlidirler.

 Bakıcı Anne

MADDE 11 – (1) Bakıcı anneler öğün saatlerine göre gerektiğinde sabah ve ikindi kahvaltılarını hazırlamak, masayı düzenlemek, çocukların yemek yemelerine yardım etmek, yemek sonrasında çocukların temizliklerini düzenli bir şekilde yapmak, Çocukların uykuya yatış ve kalkışlarında yardımcı olmak, çocukların yatak takımları ile kendisine teslim edilen eşyaları muhafaza etmek, müdürlükçe kendisine verilecek görev alanlarıyla ilgili diğer görevleri yerine getirmekle görevlidirler. Bakıcı anne olarak görev yapacaklarda tercihen kız meslek liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunu olma şartı aranır.

 Diğer Personel

MADDE 12 – (1) Gündüz Bakımevinde idari personelin yanı sıra, güvenlik, büro işleri, aşçı, temizlik, bulaşık ve benzeri işlerde çalıştırmak üzere yeteri kadar personel istihdam edilir.

Sorumlu müdür hariç tüm personelde kadınlarda 55, erkeklerde 60 yaşından gün almamış olma şartı aranır.

 Çocukların Gruplandırılması

MADDE 13 – (1) Gündüz Bakımevine kabul edilen çocuklar yaşları itibariyle üç gruba ayrılır ve buna göre eğitim programı uygulanır;

 1. a) Birinci grup: 36-48 ay grubunda bulunan en çok 20 çocuk bir grup oluşturur ve bir grup sorumlusu görevlendirilir.
 2. b) İkinci grup: 48-60 ay grubunda bulunan en çok 20 çocuk bir grup oluşturur ve bir grup sorumlusu görevlendirilir.

c)Üçüncü grup: 60-72 ay grubunda bulunan en çok 20 çocuk bir grup oluşturur ve bir grup sorumlusu görevlendirilir.

(2) İhtiyaç durumuna göre her gruba en az birer bakıcı anne görevlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gündüz Bakımevine Kabul, İstenecek Belgeler, Ücret ve Ayrılma

 Gündüz Bakımevine Kabul

MADDE 14 – (1) Gündüz Bakımevine kabulde belirlenen şartlar aşağıdaki gibidir;

 1. a) Gündüz Bakımevine başvuruları değerlendirmek üzere idarece bir Başkan Yardımcısı Başkanlığında 5 kişilik Başvuru İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu oluşturulur.
 2. b) Gündüz Bakımevine her yıl açılacak sınıf sayısı ve sınıf kontenjanları idarece belirlenir. En geç Temmuz ayının ilk haftası Burdur Belediyesi internet adresinde sınıf kontenjanları, başvuru tarihleri ve başvuruda istenecek evraklar ilan edilir. Ağustos ayının ilk haftası başvuru işlemleri tamamlanarak değerlendirilmek üzere Başvuru İnceleme ve Değerlendirme Komisyonuna gönderilir. Başvuru İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda kayıt hakkı kazanan başvuru sahipleri en geç Ağustos ayının son haftası aynı şekilde ilan edilir.
 3. c) Gündüz Bakımevine, bulaşıcı hastalık süresince, ağır ruhsal, zihinsel ve bedensel sakatlıkları olan çocuklar alınmaz.
 4. d) Kapasitenin %10’una kadar, sosyal ve ekonomik yetersizliği sosyal inceleme raporu ile tespit edilen ailelerin çocukları için ücretsiz hizmet verilebilir.

 

Kayıt İçin İstenecek Belgeler

MADDE 15 – (1) Çocukların bakımevine kaydının yapılmasında aşağıdaki belgeler istenir.

 1. a) Velinin dilekçesi,
 2. b) 6 adet vesikalık fotoğraf,
 3. c) Çocuğun ve velinin nüfus cüzdanı sureti,

ç) Sağlık raporu

 1. d) Çocuğun aşı kartı fotokopisi
 2. e) İkametgâh belgesi
 3. f) Gaita ve boğaz kültürü sonuçları

(2) Belgeler her çocuk için tutulacak dosyalarda muhafaza edilir.

 Ücret

MADDE 16 – (1) Gündüz Bakımevi hizmetleri ücretlidir. Çocuk için alınacak aylık ücretler her yıl Burdur Belediye Meclisince alınacak gelir tarife cetvelinde belirlenir. Elde edilen gelir Burdur Belediyesi bütçesine gelir olarak kaydedilir.

(2) Ücretin tespitinde çocukların beslenme ve eğitim giderleri ile gündüz bakımevinin ısınma ve sair giderleri ve personel giderleri göz önünde bulundurulur.

(3) Tespit edilen ücret ödemeleri ay içerisinde çocuk velisi tarafından Burdur Belediyesi adına açılacak bir banka hesabına yatırılmak suretiyle tahsil edilir. O ay içerisinde tahsil edilmeyen aylık ücret 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belirlenen oranda gecikme faizi hesaplanarak tahsil edilir. Muhasebe kayıtlarını tutmakla görevlendirilen bir memur tarafından gelir defterine işlenir. Hesaplar, kurumun tabi olduğu iç ve dış denetime tabidir.

(4) Çocuk velisinden aylık ücret dışında kira, ısıtma, aydınlatma, personel ve demirbaş giderleri için ayrıca ücret alınmaz.

(5) Velilerden tahsil edilen ücretlerin gündüz bakımevinin ısıtma, aydınlatma, su, personel, demirbaş, çevre düzenlemesi, personel giderleri, küçük ve büyük onarım gibi giderlerini karşılamaması halinde eksik kalan tutar Burdur Belediyesi bütçesinden karşılanır.

(6) Birden fazla kardeşin Gündüz Bakımevi hizmetinden yararlanması durumunda % 10 kardeş indirimi uygulanır.

(7) Yılda en fazla bir defa uygulanmak üzere bir ay süre ile gündüz bakımevine gelemeyecek çocuk için mazeret dilekçesi düzenlediği takdirde 15 günlük ödeme talep edilir. Bu haller dışında gün hesabı yapılarak ücret kesintisi yapılamaz.

 Ayrılma

MADDE 17 – (1) Veliler, Gündüz Bakımevi idaresine bilgi vermek şartıyla kanunen izinli bulundukları süre zarfında veya çocuğun sağlık durumu sebebiyle çocuklarını Gündüz Bakımevine geçici olarak göndermeyebilirler.

(2) Kayıttaki belgelerin doğru olmadığının anlaşılması halinde çocuğun bakımevinden kaydı silinir.

(3) Birinci fıkradaki haller dışında Aralıksız 10 gün veya daha fazla süre ile devam etmeyen çocuğun kaydı silinir. Kaydı silinen çocuk için ödenmiş olan ücret iade edilmez.

(4) Aylık ücretini en az iki ay üst üste ödemeyen velinin çocuğunun kaydı silinir.

(5) Yukarıda belirtilen haller dışında, çocuğun kuruluştan ayrılması ve/veya ilişiğinin kesilmesi velisinin yazılı talebi ile gerçekleştirilir.

(6) 72 ayını tamamlayan veya ilkokula kaydedilen çocukların Gündüz Bakımevi ile ilişikleri kesilir.

  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Sağlık Kontrolleri

MADDE 18 – (1) Gündüz Bakımevinde kalan çocuklar ile burada görevli personel altı ayda bir genel sağlık kontrolünden geçirilir ve düzenlenen raporları dosyalarına konulur.

(2) Çocukların periyodik olarak aşı ve sağlık kontrolleri yapılır ve “sağlık izleme defterine” kaydedilir.

(3) Bulaşıcı hastalık tespit edilen çocuk iyileşinceye kadar Gündüz Bakımevinden uzaklaştırılır.

Çocukların Beslenmesi

MADDE 19 – (1) Gündüz Bakımevinde çocuklara öğle yemeği ile sabah ve ikindi vakti olmak üzere iki kahvaltı verilir.

Gündüz Bakımevinin Kullanımı

MADDE 20 – (1) Gündüz Bakımevi asli amacı dışında işletilemez ve konut veya misafirhane olarak kullanılamaz.

Gündüz Bakımevinin Çalışma Saatleri

MADDE 21 – (1) Gündüz Bakımevi genel mesai saatlerinin başlamasından yarım saat önce ve çalışma saatinin bitiminden yarım saat sonrasına kadar hizmet verir.

(2) Bakım, onarım ve olağanüstü durumlarda Gündüz Bakımevi tatil edilebilir, bir ay öncesinden veliler bilgilendirilir.

Gündüz Bakımevlerinde Bulunacak Defter Ve Dosyalar

MADDE 22 – (1) Gündüz Bakımevinde, aşağıda gösterilen defter ve dosyaların bulunması zorunludur;

 1. a) Çocuk kayıt defteri,
 2. b) Her çocuk için çocuğa ait belgelerin konulduğu bir dosya,
 3. c) Sağlık izleme defteri,

ç) Evrak kayıt defteri,

 1. d) Gerekli muhasebe defter ve kayıtları.

Denetim

MADDE 23 – (1) Gündüz Bakımevinin Yönetmelik Esaslarına uygunluğu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Eğitim faaliyetleri Milli Eğitim Bakanlığı, işleyiş, tertip, düzen ve hizmetlerin takibi ise Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından denetlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu yönetmelik, Burdur Belediye Meclisinin kabulü ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini, Burdur Belediye Başkanı yürütür.

Ek Madde –

Gündüz Bakımevi’nde çocuk gelişimi ve eğitimi, psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, hemşirelik, okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, branş öğretmenliği, ev ekonomisi alanlarında yüksek öğrenim yapmış personel, kız meslek lisesi mezunu çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi, hemşire, sağlık memuru, yeterli sayıda memur ve hizmetli görevlendirilir. Burdur Belediyesi tabibinden Gündüz Bakımevinde de faydalanılır.

                   Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ                     Arif PAK                        Namık Kemal ÖZKAN

      Belediye Başkanı                                     Kâtip                                 Kâtip

 

Read More

İhale İlanı (4 Adet Atm Ve 3 Adet İşyeri) (Satış ve Kiralama-756.02)

İ L A N

BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz mülkiyetinde olup aşağıdaki çizelgede bilgileri bulunan 7(yedi) adet işyerini, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 10 yıllığına (sonraki yılların kira artışı, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecektir.) kiraya verilecektir.

 

SIRANO TAŞINMAZ ADRESİ TAHSİS

ŞEKLİ

MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI İHALE SAATİ
1 Pazar Mah. Eski Demirciler Cad. No:32/1 BURDUR Tuvalet 2.000,00 TL 40,00 TL 14.10
2 Burç Mah. Cumhuriyet Meydanı. No:10/1 BURDUR Atm 21.000,00 TL 630,00 TL 14.20
3 Burç Mah. Cumhuriyet Meydanı. No:10/2 BURDUR Atm 21.000,00 TL     630,00 TL 14.30
4 Burç Mah. Cumhuriyet Meydanı. No:10/3 BURDUR Atm 21.000,00 TL 630,00 TL 14.40
5 Burç Mah. Cumhuriyet Meydanı. No:10/4 BURDUR Atm 21.000,00 TL 630,00 TL 14.50
6 Bozkurt Mah. Armağan İlci Bul. No:120/31 BURDUR Gişe 21.000,00 TL 630,00 TL 15.00
7 Konak Mah. Yurt Sok. No:12/F-1 BURDUR Dükkan 15.000,00 TL 450,00 TL 15.10

 

İhaleler, 05/01/2023 tarihinde Encümen odasında, Encümen huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin, aşağıdaki belgeleri getirmeleri zorunludur.

 1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 2. Tebligat için yerleşim yeri (ikametgâh) belgesi.
 3. Tüzel kişi olması halinde:

3.1.İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

3.2.Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

3.3.İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

 1. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
 2. Geçici teminat olarak belirten bedeli Belediye veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
 3. Burdur Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge,
 4. İstekli tarafından imzalanmış kira şartnamesi ve şartname alındı makbuzu.

İhale şartnameleri her gün mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 30,00 TL karşılığında satın alınabilir. İlan olunur.

Read More

2022 ARALIK MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2022 ARALIK AYI BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Belediye Meclisinin 2022/ARALIK ayı toplantısı 07 Aralık Çarşamba günü, saat 14.00’da Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler;  Ali SAY, Arif PAK, Namık Kemal ÖZKAN, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Mesut ÖZCAN, Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN, Yunus TAŞKESEN’ in iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

 

KARAR NO:2022/195

 

 

Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyesi Cennet ÖZALP TANRIÖVER’ in 07.12.2022 tarihli dilekçesi okundu. Belediye Meclis Üyesi, Cennet ÖZALP TANRIÖVER dilekçesinde mazeretini beyan ederek bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceğini belirtmekte ve izinli sayılmasını talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyesi Cennet ÖZALP TANRIÖVER’ in izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/196

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 07.12.2022 tarihli dilekçesini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Burdur Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince talep edilen, yaklaşık maliyet tutarı 160.000,00 TL’ lik ayni yardımların, Belediyemiz tarafından karşılanması hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’ in 07.12.2022 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince gündeme 10. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/197

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 07.12.2022 tarihli dilekçesini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/110 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Burdur Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi Yönetmeliğinin tanımlar başlıklı 4.maddesinin değiştirilmesi ve aynı yönetmeliğin, belediyeye tahsisli yerlerden taksi duraklarının açılması başlıklı 5.maddesinin 5.fıkrasına ilave yapılması hususlarının gündeme ek madde olarak alınıp görüşülmesi talep edilmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’ in 07.12.2022 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince gündeme 11. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/198

Gündemin 1. maddesine geçildi. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince, 2023 yılında uygulanacak olan Vergi ve Harçlara ait ücretler konusunda çalışma yapmak üzere Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 2022/162 sayılı kararı ile görevlendirilen ve Meclis Üyeleri Salih SEVİM, Haydar DÜDÜK ve Hamit GÖREN’ den oluşan komisyon çalışmalarını tamamlamış olup, komisyonun 05.12.2022 tarihli raporunda, 2023 yılında uygulanacak olan Vergi ve Harçların madde madde görüşülerek oy birliği ile kabul edildiği belirtilmiştir. Komisyon raporu ekinde yer alan 2023 yılında uygulanacak olan vergi ve harçların Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince hazırlanan, 2023 yılında uygulanacak olan Vergi ve Harçlara ait ücretlerin, komisyondan gelen ve karar ekindeki şekli ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/199

Gündemin 2. maddesine geçildi. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince, 2023 yılında Belediye Başkanlığımızca sunulan hizmetlerin karşılığında alınacak olan ücretler konusunda çalışma yapmak üzere, Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 2022/163 sayılı kararı ile görevlendirilen ve Meclis Üyeleri Salih SEVİM, Haydar DÜDÜK ve Hamit GÖREN’ den oluşan komisyon çalışmalarını tamamlamış olup, komisyonun 05.12.2022 tarihli raporunda, 2023 yılında uygulanacak olan Ücret ve Tarifelerin, ilgili

 

Müdürlükler de toplantıya çağrılmak suretiyle madde madde görüşüldüğü, görüşmeler sonucunda 2023 yılında uygulanacak olan ücret ve tarifelerde yer alan atık su bedeli ve diğer bedellerin, oy birliği ile kabul edildiği belirtilmiştir. Komisyon raporu ekinde yer alan 2023 yılında uygulanacak olan ücret ve tarifelerin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 2023 yılında uygulanacak olan ücret ve tarifelerden, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü başlığı altında yer alan Atık Su Bedeli ücretlerinin “İçme Suyu Bedelinin %35’i” şeklinde uygulamasının ve diğer Ücret ve Tarifelerin komisyondan gelen ve karar ekindeki şekli ile kabulünün meclis üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN, Yunus TAŞKESEN ve Mehmet BÜLBÜL’ ün çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2022/200

Gündemin 3. maddesine geçildi. Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 2022/180 sayılı kararı ile Burdur Belediye Başkanlığı Gündüz Bakımevi Kuruluş ve İşleyişi hakkında yönetmelik taslağı üzerinde çalışma yapmak üzere görevlendirilen ve Meclis Üyeleri Ayfer HINCAL, Durmuş TURGUT, Nihat ÜLKÜ, Samet GÜNEŞ ve Hamit GÖREN’ den oluşan komisyon, çalışmalarını tamamlamış olup, komisyonun 06.12.2022 tarihli raporunda, Burdur Belediye Başkanlığı Gündüz Bakımevi Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmeliğin oy birliği ile kabul edildiği belirtilmiştir. Komisyon raporu ekinde yer alan Burdur Belediye Başkanlığı Gündüz Bakımevi Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmeliğin, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Belediye Başkanlığı Gündüz Bakımevi Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmeliğin komisyondan gelen karar ve ekindeki şekli ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/201

Gündemin 4. Maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğü, Belediye Meclisinin 01.11.2017 tarih ve 2017/201 sayılı kararı ile mülkiyeti Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR’ a ait olan Burdur Merkez Çeşmedamı Mahallesi, Çakmakçı Sokak No:2’ de bulunan binasının zemin ve bodrum katının Kent Tanıtım Evi ve Kütüphanesi olarak 5 yıllık tahsis süresi dolduğundan, süre bitiminden itibaren 5 yıl süre ile Belediyemize tekrar tahsis edilmesi ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talebinde bulunmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrası gereğince, Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR’ a ait, Burdur Merkez Çeşmedamı Mahallesi, Çakmakçı Sokak, No:2’ de bulunan binanın zemin ve bodrum katının, beş yıl süreyle Belediyemize tahsisine ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/202

Gündemin 5. Maddesine geçildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün 11.11.2022 tarih ve 28327 sayılı yazısında, Belediyemiz tarafından 2021 yılında Ata Tohumu (Karakılçık Buğdayı) yetiştiriciliği projesi kapsamında, hasat sonrası elde etmiş olduğumuz 2000 kg buğdayın, Belediyemizin İktisadi İşletmeleri ihtiyacı için kullanılmak ve Belediyemizce yapılacak sosyal yardımlarda dağıtılmak üzere Burdur Merkez’ e bağlı Yarıköy çiftçilerine sözleşme karşılığında karakılçık buğday tohumu dağıtılması, hasat dönemi sonunda yetiştirilen buğdayların sözleşme esaslarına göre çiftçilerden Belediyemiz tarafından satın alınması ve ödemelerin yapılabilmesi hususunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talebinde bulunmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemiz tarafından 2021 yılında Ata Tohumu (Karakılçık Buğdayı) yetiştiriciliği projesi kapsamında, hasat sonrası elde etmiş olduğumuz 2000 kg buğdayın, Belediyemizin İktisadi İşletmeleri ihtiyacı için kullanılmasına ve Belediyemizce yapılacak sosyal yardımlarda dağıtılmak üzere Burdur Merkez’ e bağlı Yarıköy çiftçilerine sözleşme karşılığında karakılçık buğday tohumu dağıtılmasına, hasat dönemi sonunda yetiştirilen buğdayların sözleşme esaslarına göre çiftçilerden Belediyemiz tarafından satın alınmasına ve ödemelerin yapılmasının kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Park ve Bahçeler Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/203

Gündemin 6. maddesine geçildi. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendi gereğince, belediyemiz tarafından açılarak işletilmesi planlanan “Engelli Hizmet Merkezi” ile ilgili hazırlanan yönetmelik taslağının görüşülmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi gereğince hazırlanan, Engelli Hizmet Merkezine yönelik yönetmelik taslağının, Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 2022/180 sayılı kararı ile meclis üyeleri Ayfer HINCAL, Durmuş TURGUT, Nihat ÜLKÜ, Hamit GÖREN ve Samet GÜNEŞ’ den oluşan komisyona havale edilmesine, komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra konunun belediye meclisinde tekrar görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2022/204

Gündemin 7. maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.11.2022 tarih ve 29159 sayılı yazısı ve ekindeki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünün ilgi yazısına istinaden Mülkiyeti Belediyemize ait Burdur Merkez Karasenir Mahallesi ada:266, parsel:131 (88,68 m²), parsel: 132 (33,60 m²) ve parsel: 113 (223,28 m²) tapu kayıtlı taşınmazların, Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) bendinde geçen; ” Belediyeler, kendilerine ait taşınmazların asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum kuruluşlarına devredebilir veya süresi 25 yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara da kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması halinde tahsis işlemi iptal edilir hükmüne istinaden söz konusu taşınmazların hazine adına bedelsiz devredilmesine ve tapu kütüğüne bu taşınmazlar devir amacı dışında kullanılamaz ve aynı amaçla da olsa 3.ncü kişilere devredilemez, devir amacına uygun olarak kullanılmadığının tespiti veya 3.ncü kişilere devredilmesi halinde, eski maliki kamu idaresinin talebi üzerine, devir alan kamu idaresinin muvafakatına veya herhangi bir hükme gerek olmaksızın Tapu idaresince devreden kamu idaresi adına resen tescil edilir şeklinde şerh konulması hususunun, Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Merkez Karasenir Mahallesi ada:266, parsel:131 (88,68 m²), parsel: 132 (33,60 m²) ve parsel: 113 (223,28 m²) tapu kayıtlı taşınmazların, Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) bendinde geçen; ”  Belediyeler, kendilerine ait taşınmazların asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum kuruluşlarına devredebilir veya süresi 25 yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara da kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması halinde tahsis işlemi iptal edilir hükmüne istinaden, söz konusu taşınmazların mülkiyeti  hazineye ait olma koşuluyla Jandarma Genel Komutanlığına bedelsiz devredilmesine ve tapu kütüğüne bu taşınmazlar devir amacı dışında kullanılamaz ve aynı amaçla da olsa 3.ncü kişilere devredilemez, devir amacına uygun olarak kullanılmadığının tespiti veya 3.ncü kişilere devredilmesi halinde, eski maliki kamu idaresinin talebi üzerine, devir alan kamu idaresinin muvafakatına veya herhangi bir hükme gerek olmaksızın Tapu idaresince devreden kamu idaresi adına resen tescil edilir şeklinde şerh konulması hususunun devre ilişkin protokolü imzalama yetkisinin Belediye Başkanına verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/205

Gündemin 8. maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.12.2022 tarih ve 29359 sayılı yazısında, İmar Komisyonunun almış olduğu 18.11.2022 tarih ve 6 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır.

 

KARAR NO:2022/205-1

İmar Komisyonu kararına geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 2022/177 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.10.2022 tarih ve 27229 sayılı yazısı ile ekindeki Türkiye Diyanet Vakfının dilekçesine istinaden, Burdur Merkez Bağlar Mahallesi, ada 191, parsel 125,128,257,258 nolu taşınmazlar üzerinde Cami ve Kuran Kursu yapılması şartıyla imar planı tadilatı teklifi bulunmaktadır.

İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; Yürürlükte bulunan Burdur Merkez Revizyon İmar Planında “Sulu Tarım Alanı” olarak görüldüğü bilinen taşınmazlar ile ilgili, 25.06.2012 tarih ve 72 nolu İl Toprak Koruma Kurulu”nun kararında taşınmazların, Mutlak Tarım Arazisi olduğu belirtilerek, ibadet yeri yapılmasının uygun olmadığı kararı verilmiştir. Ancak, 03.10.2012 tarih 43264022 Sayılı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün yazılarında, tarımsal faaliyetlerin zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin alınması şartıyla tarım dışı amaç ile kullanılması uygun görüldüğü anlaşılmaktadır. İki farklı kararın alınması tereddüte yol açmakla birlikte arazilerin Sulu Mutlak Tarım Arazisi niteliğinde olduğu gerçektir. Ayrıca taşınmazların bulunduğu bölge henüz yapılaşmanın olmadığı kırsal alanda yer aldığı 350 metre güneyinde “Havaalanı Cami” bulunduğu görülmüştür. Yukarıda belirttiğimiz gerekçeler ışığında, Türkiye Diyanet Vakfının talebi uygun bulunmamış olup, oy birliği ile reddedilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Merkez Bağlar Mahallesi, ada 191, parsel 125,128,257,258 nolu taşınmazlar üzerinde, Cami ve Kuran Kursu yapılması şartıyla imar planı tadilatı teklifinin reddine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/206

 

Gündemin 9. maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.12.2022 tarih ve 29359 sayılı yazısında, İmar Komisyonunun almış olduğu 18.11.2022 tarih ve 6 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır.

 

KARAR NO:2022/206-2

İmar Komisyonu kararına geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 2022/179 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2022 tarih ve 27704 sayılı yazısı ile ekindeki DSİ 18. Bölge Müdürlüğü’nden gelen yazıya istinaden; Burdur Karamanlı bölünmüş Devlet yolu üzerinde, suyun tahliyesi ile ilgili çalışmaların yapılabilmesi için yol boyunca 2 metre genişliğinde kanal alanının ayrılması gerektiği, söz konusu menfezin mansabında suyun tahliyesi ile ilgili çalışmaların yapılabilmesi için onaylı imar planında yol olarak gösterilen güzergahta, 2 metre genişliğinde kanal alanının ayrılmasına yönelik imar planı tadilatı teklifi bulunmaktadır.

 

İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede;

 

DSİ 18. Bölge Müdürlüğü’ nün teknik raporu doğrultusunda, hazırlanan kanal yapımına ilişkin imar planı değişikliği uygun bulunarak oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur – Karamanlı bölünmüş Devlet yolu üzerinde, suyun tahliyesi ile ilgili çalışmaların yapılabilmesi için, DSİ 18.Bölge Müdürlüğü’nün, teknik raporu doğrultusunda, kanal yapımına ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2022/207

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 10. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ’ in 07.12.2022 tarihli dilekçesinde; Burdur Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince talep edilen, yaklaşık maliyet tutarı 160.000,00 TL’ lik ayni yardımların, Belediyemiz tarafından karşılanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (b) fıkrasında “Belediyeler gerektiğinde sporu teşvik amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclisi kararıyla ödül verilir.” hükmüne istinaden, Burdur Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince talep edilen, yaklaşık maliyet tutarı 160.000,00 TL’ lik ayni yardımların belediyemiz bütçesinden ödenmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2022/208

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 11. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ’ in 07.12.2022 tarihli dilekçesinde; Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/110 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Burdur Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi Yönetmeliğinin tanımlar başlıklı 4.maddesinin değiştirilmesi ve aynı yönetmeliğin, belediyeye tahsisli yerlerden taksi duraklarının açılması başlıklı 5.maddesinin 5.fıkrasına ilave yapılması hususlarının gündeme ek madde olarak alınıp görüşülmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 2022/110 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Burdur Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4.maddesinin;

 1. (T) Plakalı Ticari Taksi: “Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan, insan taşımak için imal edilmiş bulunan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen şekilde muayenesi ve damgası yapılmış, ücret hesaplama yöntemine uygun tarife yüklenmiş ve tip onayı alınmış taksimetre ile yolcu taşıyan M1 sınıfı ticari motorlu araçtır” şeklinde değiştirilmesine,
 2. Taksi Durakları ve T Plakalı Ticari Taksi Yönetmeliğinin “BELEDİYEYE TAHSİSLİ YERLERDE TAKSİ DURAKLARININ AÇILMASI” başlıklı 5’inci maddenin 5’inci fıkrası olarak;

5.(a) Taksi duraklarının ve T Plakasının kooperatiflere tahsis edilemeyeceğine dolayısıyla durak isimlerinin kooperatif adı ile anılmayacağına,

(b)Kooperatiflerin taksi duraklarında Encümen Kararı ile belirlenen taksi sayılarına ilave ve değişiklik yapamayacaklarına,

 

(c) Ticari Taksi Duraklarında durak adına durak temsilcilerinin, durak kabinlerinin/yazıhanelerinin dış veya iç kısımlarında değişiklik yapılması için Zabıta Müdürlüğünün yazılı izni aranır.  Örneğin ( Dış cephe veya iç cephe boyasının rengi) Taksi duraklarının dış cephesinin rengi;

c.1. Dış cephenin yarı üst kısmı Uluslararası TVT renk kataloğunda belirlenen K075-Sarı renk kodu ile boyanacaktır.
c.2. Dış cephesinin yarı alt kısmı Uluslararası TVT renk kataloğunda belirlenen M164 -Siyah renk kodu ile boyanacaktır.

c.3. Dış cephenin tam ortasından siyah ve beyaz 30cm genişliğinde damalı şerit olacaktır.

c.4. Dış cephenin üst sarı renkli kısmında, taksi durağının belediye tarafından belirlenen logosu ve durak ismi yer alacak ve sağ tarafında ticari taksi logosu bulunacaktır. Dış cephenin alt siyah renkli kısmında uygun ebatlarda yazılmış K075-Sarı renk koduna uygun taksi durağının 0248’li telefon numarası yer alacaktır.

c.5. Dış cephenin boyanması mümkün olmayan durumlarda ise yapılacak işlemler zemin üstüne sarı renk kaplama uygulaması yapılarak sağlanacaktır. İbarelerinin eklenmesinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/209

2022/Aralık ayı Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2023/Ocak ayı toplantısının 04 Ocak 2023 Çarşamba günü saat  14.00’de, Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 07.12.2022

 

 

           Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ                             Arif PAK                             Namık Kemal ÖZKAN

                   Belediye Başkanı                                        Kâtip                                             Kâtip                 

Read More

İlan (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

Belediyemiz Encümeninin 08.12.2022 tarih ve 2022/1276 sayılı kararı ile Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi ada: 1358 parsel: 1 ve 2, ada: 1641 parsel: 1 ve 2, ada: 1642 parsel: 1 ada: 1643 parsel: 1, ada: 1644 parsel: 1, ada: 1647 parsel: 1, ada: 1648 parsel: 1 kayıtlı taşınmazların bulunduğu adalarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilmiş olup uygulamaya ilişkin dosya ve ekleri 14.12.2022 ile 13.01.2023 tarihleri arasında Burdur Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Panosunda 30 (otuz) gün süre ile askıda tutulacaktır.

Read More

2022 ARALIK AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

 

T.C.

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

 

TOPLANTI GÜNÜ : 7 Aralık 2022 Çarşamba
TOPLANTI SAATİ : 14.00
TOPLANTI YERİ : Halı Sarayı Meclis Salonu / BURDUR
TOPLANTI NO : 12

 

 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince, 2023 yılında uygulanacak olan Vergi ve Harç ücretlerinin görüşülmesi.

 

 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.maddesi gereğince, 2023 yılında uygulanacak olan Ücret ve Tarifelerin görüşülmesi.

 

 • 5393 Sayılı belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendine istinaden hazırlanan, Burdur Belediye Başkanlığı Gündüz Bakımevi Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmeliğin görüşülmesi.

 

 • Belediye Meclisinin 01/11/2017 tarih ve 2017/201 sayılı kararı ile mülkiyeti Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR’ a ait Burdur/Merkez Çeşmedamı Mahallesi, Çakmakçı Sokak No:2’ de bulunan binanın zemin ve bodrum katının Kent Tanıtım Evi ve Kütüphanesi olarak Belediyemize yapılan 5 yıllık tahsis süresi dolduğundan, süre bitiminden itibaren 5 yıl süre ile Belediyemize tekrar tahsis edilmesi ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

 • Belediyemiz tarafından yapılan 2021 yılında Ata tohumu (karakılçık buğdayı) yetiştiriciliği projesi kapsamında, hasat sonrası elde etmiş olduğumuz 2000 kg buğdayın, Belediyemizin iktisadi işletmeleri ihtiyacı için kullanılmak ve belediyemizce yapılacak olan sosyal yardımlarda dağıtılmak üzere, Burdur Merkez’e bağlı Yarıköy çiftçilerine sözleşme karşılığında karakılçık buğday tohumu dağıtılması, hasat dönemi sonunda yetiştirilen buğdayların sözleşme esaslarına göre çiftçilerden satın alınması hususlarının görüşülmesi.

 

 • 5393 Sayılı belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendine istinaden hazırlanan, Burdur Belediyesi Engelli Hizmet Merkezi Yönetmelik taslağının görüşülmesi.

 

 • Burdur/Merkez Karasenir Mahallesi ada 266, parsel 131, 132 ve 113 tapu kayıtlı taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) bendi gereğince mülkiyeti hazineye ait olmak koşuluyla Jandarma Genel Komutanlığına bedelsiz devir yapılması hususunun görüşülmesi.

 

 

İmar Komisyonu Kararları

 

 • Burdur Merkez Bağlar Mahallesi ada 91, parsel 125-128-257-258 parsel no’ lu taşınmaz üzerinde Cami ve Kur’an Kursu yapılması şartıyla imar planı tadilatı yapılması hususunun görüşülmesi.

 

 • Burdur Karamanlı bölünmüş devlet yolu üzerinde, suyun tahliyesi ile ilgili çalışmaların yapılabilmesi için, yol boyunca 2m genişliğinde kanal alanının ayrılması gerektiğinden, söz konusu menfezin mansabında, suyun tahliyesi ile ilgili çalışmaların yapılabilmesi için, onaylı imar planında yol olarak gösterilen güzergâhta, yol boyunca 2 m genişliğinde kanal alanının ayrılması hususunun görüşülmesi.

 

Read More

Aralık 2022 Aramızdan Ayrılanlar

Adı Soyadı Yaşı Mahallesi Defin Yeri
Süleyman Can 55 Bahçelievler Mahallesi 29.12.2022 F Blok Alıt Sıra Mezar 2009/433-7-Ters Lahit
İsmail Duruşkan 62 Bahçelievler Mahallesi 29.12.2022 Sultandere mezarlığı Orta Kademe A-3 Blok 20 Parsel 2 Kişilik
Şefika Altay 74 Recep Mahallesi 28.12.2022 Sultandere Mezarlığı Orta Kademe A-3 Blok 21 Parsel 2 Kişilik
Mustafa Yılmaz 75 Konak mahallesi 28.12.2022 Sultandere Mezarlığı G Blok Sıra Mezar 2022/106
Nesibe Ülkü 80 Atatürk Mahallesi 27.12.2022 ABC Blok Altı İlave Sıra Mezar 2001/74
Ahmet Sarı 90 Atatürk Mahallesi 25.12.2022 Sultandere Mezarlığı G Blok Sıra Mezar 2022/105
Aysel Karabacak 70 Emek Mahallesi 25.12.2022 Sultandere Mezarlığı Orta Kademe A-3 Blok 22 Parsel 2 Kişilik
Mehmet Kırmızı 90 Sinan Mahallesi 24.12.2022 Sultandere Mezarlığı G Blok Sıra Mezar 2022/104
Şadiye Çakır 85 Sakarya Mahallesi 22.12.2022 Sultandere Mezarlığı C-4 Blok 44 Parsel 2 Kişilik
Melahat Erol 68 Şirinevler Mahallesi 22.12.2022 Sultandere Mezarlığı G Blok Sıra Mezar 2022/103
Feti Yavuz 72 Bağlar Mahallesi 20.12.2022 Sultandere Mezarlığı Orta Kademe A-3 Blok 23 Parsel 2 Kişilik
Yılmaz Büyükkırlı 84 Yeni mahalle 20.12.2022 Sultandere Mezarlığı Orta Kademe A-3 Blok 24 Parsel 2 Kişilik
Gülümser Yavuz 78 Menderes Mahallesi 19.12.2022 Sultandere Mezarlığı G Blok Sıra Mezar 2022/102
Nuri Hamamcı 89 Burç mahallesi 19.12.2022 B Blok 3 yol No: 120
Hayriye Özalp 91 Emek Mahallesi 18.12.2022 E Blok 11 Yol No:259
Fatih Kılınç 44 Akın Mahallesi 17.12.2022 Sultandere Mezarlığı Orta Kademe A-3 Blok 25 Parsel 2 Kişilik
Gonca Fidan 74 Mehmet Akif Ersoy Mah. 17.12.2022 Sultandere Mezarlığı G Blok Sıra Mezar 2022/101
İsmail Efe Çalışkan 2 Mehmet Akif Ersoy Mah. 15.12.2022 C Blok Altı Çocuk sıra Mezar 2022/297
Fevziye Konur 87 Zafer Mahallesi 15.12.2022 B Blok Altı F Sıra mezar 2000/119
Ahmet Aybey Erkazancı 74 Burç mahallesi 14.12.2022 D Blok 1 Yol No:5
Mustafa Karabaş 51 Zafer Mahallesi 13.12.2022 Sultandere mezarlığı Orta Kademe A-3 Blok 26 Parsel 2 Kişilik
Halil İbrahim Özeren 80 Cemil Mahallesi 12.12.2022 B Blok Altı Sıra Mezar 1992/374- Ters Lahit.
Selma Gürak 68 Bahçelievler Mahallesi 11.12.2022 Sultandere mezarlığı Orta Kademe A-3 Blok 27 Parsel 2 Kişilik
Bayram Karadaş 59 Konak mahallesi 10.12.2022 Sultandere Mezarlığı Orta Kademe A-3 Blok 28 Parsel 2 Kişilik
Muhammet Kökez Ölü Doğ. Hızırilyas Mahallesi 08.12.2022 C Blok Altı Çocuk sıra Mezar 2022/296
Emine Soysal 85 Hızırilyas Mahallesi 08.12.2022 G Blok Altı Sıra Mezar 2005/234
Sevim Piribaş 90 Özgür Mahallesi 07.12.2022 E Blok 2002 İlave Aile Mezarı No:488
AtiyeCandan 69 Menderes Mahallesi 06.12.2022 F Blok Altı Sıra Mezar 2009/433-6-Ters Lahit
Süleyman Gürcan 87 Şirinevler Mahallesi 06.12.2022 B Blok 8.Yol No:388
Sema Yağız 57 Fevzi Çakmak Mahallesi 05.12.2022 Sultandere Mezarlığı Orta Kademe A-3 Blok 29 Parsel 2 Kişilik
Ummahan Tutal 88 Burç mahallesi 05.12.2022 B Blok Altı Sıra Mezar 1991/192
Ahmet Gönenli 91 Üçdibek mahallesi 04.12.2022 B Blok 11 Yol No:541
Sıddıka Güleray Kurtoğlu 75 Yenice Mahalle 03.12.2022 F Blok No:272-Aile
Vessile Sevimli 78 Aydınlık Evler Mahallesi 03.12.2022 Sultandere Mezarlığı G Blok Sıra Mezar 2022/100
Mehmet Kavurur 75 Emek Mahallesi 02.12.2022 Sultandere Mezarlığı C-4 Blok 29 Parsel 2 Kişilik
Gülümser Özer 79 Bahçeli Evler Mahallesi 02.12.2022 A Blok Altı Sıra Mezar 1989/425 Ters Lahit

Read More

BİLGİLENDİRME

Belediyemiz Encümeninin 03.11.2022 tarih ve 2022/1168 sayılı kararı ile Burdur Merkez Bağlar Mahallesi ada: 1672 parsel: 1 ve 2 tapu kayıtlı taşınmazların bulunduğu adada 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilmiş olup uygulamaya ilişkin dosya ve ekleri 23.11.2022 ile 22.12.2022 tarihleri arasında Burdur Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Panosunda 30 (otuz) gün süre ile askıda tutulacaktır.

Read More

BİLGİLENDİRME

Belediyemiz Encümeninin 03.11.2022 tarih ve 2022/1169 sayılı kararı ile Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi ada: 1654 parsel: A ile gösterilen ihdas parseli ve ada: 1656 parsel: 4 tapu kayıtlı taşınmazların bulunduğu adalarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilmiş olup uygulamaya ilişkin dosya ve ekleri 23.11.2022 ile 22.12.2022 tarihleri arasında Burdur Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Panosunda 30 (otuz) gün süre ile askıda tutulacaktır.

Read More