Belediye Merkez Bina ve Kampüs Çalışma Saatleri - Pazartesi - Cuma: 08.30-12.30 - 13.30-17.30

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Read More

2023 ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

 

T.C.

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

 

TOPLANTI GÜNÜ : 1 Şubat 2023 Çarşamba
TOPLANTI SAATİ : 14.00
TOPLANTI YERİ : Halı Sarayı Meclis Salonu / BURDUR
TOPLANTI NO : 2

 

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 13.01.2023 tarih ve 6 no’lu genelgesi ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre net aylık tutar ile ücret tavanları yeniden belirlendiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden, 2023 yılında sözleşmeli personellere ödenecek net ücretlerin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

 

 • Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren K cetvelinin ilgili maddesi gereğince, Belediyemiz İtfaiye personeline 2023 yılında ödenecek olan fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

 

 • Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren K cetvelinin ilgili maddesi gereğince, Belediyemiz Zabıta personeline 2023 yılında ödenecek olan fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

 

 • Mevcut imar planında resmi kurum alanında kalan, Emniyet Müdürlüğü’ne tahsisli Bahçelievler Mahallesi pafta:106, ada:677, parsel:308 no’lu taşınmaz üzerine, yeni Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası ile Koruma Şube Müdürlüğü ve Tanık Koruma Büro Amirliği Hizmet Binası yapılması planlandığından, resmi kurum alanı üzerine emsal ve yapı yoğunluğunun işlenmesi için 1/1000 ölçekli imar plan tadilatının görüşülmesi.

 

 • Mevcut imar planında resmi kurum alanında kalan, Emniyet Müdürlüğü’ne tahsisli Bahçelievler Mahallesi pafta:108, ada:746, parsel:333 no’lu taşınmaz üzerine, yeni Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası ile Koruma Şube Müdürlüğü ve Tanık Koruma Büro Amirliği Hizmet Binası yapılması planlandığından, resmi kurum alanı üzerine emsal ve yapı yoğunluğunun işlenmesi için 1/1000 ölçekli imar plan tadilatının görüşülmesi.

Read More

İLAN (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN)

Hacer ESER, Hacer ÇAKAL, Fadime UÇKAN’a ait Metrku Binaya Yıkım Kararı

Burdur Merkez Kışla Mahallesi Demir Sokak No:20 adresli 1979 ada, 58 parsel tapu kayıtlı taşınmazda bulunan metruk yapının yıkılarak tehlikenin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu nedenle, 3194 Sayılı İmar Kanunu 39’ncu maddesi gereğince 04.03.2020 tarihinde hazırlananyıkım kararı ve rapor yapı mahaline asılmıştır. Ayrıca, yapı malikleri Hacer ESER, Hacer ÇAKAL ve Fadime UÇKAN’a hazırlanan rapor gönderilmiştir, ancak tebliğ edilmemiş ve yapı sahiplerinin vereselerine de ulaşılamamıştır.

Söz konusu yapının yapı sahipleri tarafından yıkılmaması durumunda tarafımızca yıkılacağı ve güncel cezasının ve yıkım masraflarının yapı sahiplerinden tahsil edileceği ilanen duyrulur.

Read More

İLAN (23 İŞYERİ)

İ L A N

BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz mülkiyetinde olup aşağıdaki çizelgede bilgileri bulunan 23 (Yirmiüç) adet işyerini, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 10 yıllığına, 1 adet işyeri 3 yıllığına (sonraki yılların kira artışı, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecektir.) kiraya verilecektir.

 

SIRANO TAŞINMAZ ADRESİ TAHSİS

ŞEKLİ

MUHAMMEN BEDELİ (1 yıllık) GEÇİCİ TEMİNATI İHALE SAATİ
1 Burç Mah. Atatürk Cad. No:2/1 BURDUR Kafeterya 123.000,00 TL+KDV 36.900,00 TL 10:10
2 Bahçelievler Mah. Yunus Emre Cad. No:25 BURDUR Kafeterya 70.000,00 TL+KDV 21.000,00 TL 10:20
3 Burç Mah. Atatürk Cad. No:2/D-1 BURDUR Dükkan 45.000,00 TL 13.500,00 TL 10:30
4 Özgür Mah. Ateşli Sanatlar 9.Sok. No:23 BURDUR Kalaycı Dükkanı 7.750,00 TL 2.325,00 TL 10:40
5 Özgür Mah. Ateşli Sanatlar 9.Sok. No:25 BURDUR Kalaycı Dükkanı 7.750,00 TL 2.325,00 TL 10:50
6 Bozkurt Mah. Armağan İlci Bulvarı. No:120/12 BURDUR Berber 15.600,00 TL 4.680,00 TL 11:00
7 Konak Mah. Belediye Dükkanları. No:44/2 BURDUR Dükkan 31.000,00 TL 9.300,00 TL 11:10
8 Konak Mah. Belediye Dükkanları. No:44/1 BURDUR Dükkan 31.000,00 TL 9.300,00 TL 11:20
9 Bozkurt Mah. Armağan İlci Bulvarı. No:120/28 BURDUR Gişe 20.000,00 TL 6.000,00 TL 11:30
10 Bozkurt Mah. Armağan İlci Bulvarı. No:120/29 BURDUR Gişe 20.000,00 TL 6.000,00 TL 11:40
11 Aydınlıkevler Mah. K.S.S 10.Sok. No:84/A-1 BURDUR Büfe 14.000,00 TL 4.200,00 TL 11:50
12 Özgür Mah. Ateşli Sanatlar 9.Sok. No:17/1 BURDUR Kalaycı Dükkanı 7.750,00 TL 2.325,00 TL 12:00
13 Konak Mah. Halk Pazarı Cad.No:1/C-1 BURDUR Dükkan 15.100,00 TL 4.530,00 TL 14:10
14 Konak Mah. Belediye Dükkanları. No:106/2 BURDUR Dükkan 73.000,00 TL 21.900,00 TL 14:20
15 Konak Mah. Belediye Dükkanları. No:84/1 BURDUR Dükkan 120.100,00 TL 36.030,00 TL 14:30
16 Aydınlıkevler Mah. Milli Egemenlik Cad. No:99/3 BURDUR (3 yıllık) Lokanta 39.000,00 TL + KDV 3.510,00 TL 14:40
17 Burç Mah. Cumhuriyet Meydanı. No:6/A-1 BURDUR Büfe 35.000,00 TL 10.500,00 TL 14:50
18 Burç Mah. Cumhuriyet Meydanı. No:6/B-1 BURDUR Büfe 35.000,00 TL 10.500,00 TL 15:00
19 Bozkurt Mah. Armağan İlci Bulvarı. No:120/10 BURDUR Emanethane 22.250,00 TL 6.675,00 TL 15:10
20 Bozkurt Mah. Armağan İlci Bulvarı. No:120/7 BURDUR Gişe 20.000,00 TL 6.000,00 TL 15:20
21 Atatürk Mah. 12079 Sok. No:9 BURDUR Çay Ocağı 13.000,00 TL 3.900,00 TL 15:30
22 Atatürk Mah.Bülent Ecevit Bulvarı.No:84/B BURDUR Tuvalet 1.200,00 TL 360,00 TL 15:40
23 Mehmet Akif Ersoy Mah. Şehit Cemil Topçuoğlu Cad. No:8/1 BURDUR Büfe 12.000,00 TL 3.600,00 TL 15:50

 

 

 

 

İhaleler, 09/02/2023 tarihinde Encümen odasında, Encümen huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin, aşağıdaki belgeleri getirmeleri zorunludur.

 1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 2. Tebligat için yerleşim yeri (ikametgâh) belgesi.
 3. Tüzel kişi olması halinde:

3.1.İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

3.2.Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

3.3.İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

 1. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
 2. Geçici teminat olarak belirten bedeli Belediye veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
 3. Burdur Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge,
 4. İstekli tarafından imzalanmış kira şartnamesi ve şartname alındı makbuzu.

İhale şartnameleri her gün mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00 TL karşılığında satın alınabilir. İlan olunur.

Read More

İLAN (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN)

Belediyemiz Encümeninin 22.12.2022 tarih ve 2022/1301 sayılı kararı ile Burdur Merkez Bağlar
Mahallesi ada: 1750 parsel: 2 ve 3 tapu kayıtlı taşınmazların bulunduğu adada 3194 sayılı İmar
Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılmasına karar verilmiş olup uygulamaya ilişkin dosya
ve ekleri 10.01.2023 ile 08.02.2023 tarihleri arasında Burdur Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Askı İlan Panosunda 30 (otuz) gün süre ile askıda tutulacaktır

Read More

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C

BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49’ uncu maddesi ve “Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” gereğince Burdur Belediyesince oluşturulan birimlerin çalışma usul ve esaslarını, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik Burdur Belediyesi birimlerini ve çalışanlarını kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 03.07.2015 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 15’ inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

 1. Belediye: Burdur Belediyesini,
 2. Belediye Başkanı: Burdur Belediye Başkanını,
 3. Belediye Meclisi: Burdur Belediye Meclisini,
 4. Belediye Encümeni: Burdur Belediye Encümenini,
 5. Başkan Yardımcısı: Burdur Belediye Başkan Yardımcısını ifade eder.

Genel Esaslar

Madde 5- Belediyenin organizasyon yapısına ilişkin genel esaslar şunlardır;

 1. Müdürlükler, Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik esasları çerçevesinde Belediye Meclisince kurulur, kaldırılır ve değiştirilir.
 2. Kanunlarda belirtilen tüm imza yetkileri Belediye Başkanına aittir. Bu yetkiler imza yetkileri yönergesi ile devredilebilir.
 3. Müdürlüklerin görev, yetki ve sorumlulukları, bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde, iç kontrol ve süreç çalışmaları ile bütünleşik olarak birimlerin çalışma yönergelerinde belirlenir.
 4. Müdürlüklere ait görev ve çalışma yönergeleri, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak müdürlük ve servislerin çalışma usul ve esasları ile sorumluluklarını belirtir şekilde düzenlenir ve Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.
 5. Belediye Başkanı bu yönetmelik çerçevesinde Belediyenin iş ve işlemlerine ilişkin yönergeler çıkartabilir.

  

İKİNCİ KISIM

Genel İşleyiş, Yetki ve Sorumluluklar

 

Organizasyon Yapısı

MADDE 6- Burdur Belediyesindeki bütün birimler; üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.

 

Birimlerin organizasyon şemalarındaki yatay ve dikey hiyerarşik yapılanma; birim müdürünün teklifi, ilgili başkan yardımcısının uygun görüşü ve Belediye Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer. Başkan organizasyon yapısını re’sen değiştirmeye yetkilidir.

 

Teşkilat

MADDE 7- Burdur Belediyesi teşkilatı aşağıda belirtilen hizmet birimlerinden oluşur. Başkan hizmetlerin sunumunda erişilebilirlik ve kaliteyi artırmak amacıyla Belediye yetki sınırları içinde şube veya hizmet noktası kurmaya yetkilidir.

 1. Özel Kalem Müdürlüğü
 2. Destek Hizmetleri Müdürlüğü
 3. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
 4. Yazı İşleri Müdürlüğü
 5. Hukuk İşleri Müdürlüğü
 6. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
 7. Fen İşleri Müdürlüğü
 8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 9. İtfaiye Müdürlüğü
 10. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
 11. Mali Hizmetler Müdürlüğü
 12. Park ve Bahçeler Müdürlüğü
 13. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
 14. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
 15. Temizlik İşleri Müdürlüğü
 16. Veteriner İşleri Müdürlüğü
 17. Zabıta Müdürlüğü
 18. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

19.İşletme ve İştirakler Müdürlüğü (2022/165 sayılı meclis kararı)

20.Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü (2022/165 sayılı meclis kararı)

21.İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü (2022/99 sayılı meclis kararı)

 

Başkan Yardımcılarının Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 8- Belediye başkan yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

 1. Organizasyon şemasında kendilerine bağlı birimlerin yönergelerle belirlenen iş ve işlemlerini sürekli gözetim ve yakın denetim altında bulundurarak, hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 2. Hizmetlerin yürütülmesinde karşılaşılan ve kendi imkanları ile çözemediği konuları Belediye Başkanına yazılı veya sözlü olarak intikal ettirmek.
 3. Görev tanımlamasında birden fazla müdürlüğün koordine ve işbirliği yapması gereken, müşterek çalışma içeren konularda görev alacak personeli belirlemek.
 4. Mevzuat ve İmza yetkileri yönergesi ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

Müdürlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 9- Müdürlerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

 1. Müdürlükteki iş ve işlemlerin iş akışına uygun olarak sürekli, verimli ve güvenli yürütülmesini sağlamak.
 2. Emrinde çalışan personelin ödüllendirilmesi ve tecziyesi hakkında üst yönetime bilgi vermek.
 3. Süreli evrak ve işleri takip ederek, süresinde cevaplamak, sonuçlandırmak.
 4. Müdürlüğün iş planını hazırlamak, personele tebliğ etmek, iş planını bozabilecek riskler hakkında üst yönetimi zamanında bilgilendirmek.
 5. Belediye stratejik planına uygun olarak yıllık performans programını ve bütçesini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile müştereken hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, faaliyet sonuçlarını üst yönetimin belirlediği sıklıkta raporlamak.
 6. Müdürlüğün çalışma yönergesinde belirtilen görevlerin takibini yapmak.
 7. Mevzuat ve İmza Yetkileri Yönergesi ile kendisine verilen görevleri yapmak.
 8. Müdürlüğün hizmet envanterini oluşturmak ve hizmet standartlarını belirlemek.
 9. Personele ilişkin bireysel performans göstergeleri geliştirmek ve bu göstergeleri izlemek, değerlendirmek.

 

Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 10- Diğer personelin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

 1. Müdürlükte çalışan tüm görevliler, başta 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu olmak üzere görevlerini ilgilendiren mevzuatı bilmek ve kendilerine verilen görevleri mevzuata uygun şekilde yerine getirmekle sorumludur.
 2. Yapılan iş ve işlemlerde resmi yazışma kurallarına ait yönetmeliklerle belirlenmiş usul ve esaslara uymak.
 3. Müdürlüğün çalışmalarıyla ilgili karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini amirlerine bildirmek.
 4. Çalışmalarında kullandıkları belediyeye ait her türlü mal ve eşyanın kullanımında özen göstermek.
 5. Performans ölçümüne esas olmak üzere kendilerine verilen ölçüm materyallerini doldurarak birim amirine zamanında teslim etmek.
 6. Müdürlük iş planı, hedefleri ve görev dağılımı doğrultusunda, kendilerine ait kişisel iş planlarını hazırlamak, birim müdürüyle paylaşmak ve uygulamak.

Belediye Birimlerince Uyulacak Kurallar

Madde 11- Belediye birimlerince uyulacak kurallar şunlardır;

 1. Burdur Belediyesine naklen ve açıktan atama, ilk defa memuriyete atanacaklar ve istifa sonrası dönüşlere ilişkin atamalar, görevde yükselme, üst kadroya görevlendirme, görevden alma ve unvan değişikliği işlemleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün bağlı olduğu Başkan Yardımcısının uygun görüşü ile Başkan tarafından yapılır.
 2. Belediye çalışanlarına yönelik, düzenli hizmet içi eğitim yapılması esastır. Hizmet içi eğitim ilgili birimin talebi ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.
 3. Belediye personelinin yurtiçi-yurtdışı eğitim, kurs, konferans veya sempozyumlara katılımına ilişkin görevlendirmeler Belediye Başkanının onayı ile yapılır.
 4. Şef ve altı ünvanlı memur ve sözleşmeli personel bağlı olduğu müdürleri ve başkan yardımcılarından, müdürler ise görev dağılımı itibariyle bağlı olduğu başkan yardımcısı ve başkandan, İşçiler bağlı olduğu müdürden yıllık izin alırlar. Doğum ve ölüm izinleri müdürler, diğer mazeret izinleri belediye başkanı tarafından verilir. Müdürler, birimlerinde çalışan memur ve işçi bütün personelin yıllık izin planlamasını yapmak zorundadır.
 5. Belediye bütçe içi işletmesinin yönetimi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, belediye şirketleri ile olan ilişkiler Mali Hizmetler Müdürlüğünce yürütülür.
 6. Belediye birimlerinin ihtiyaç duydukları donanım ve yazılımların alımları birimin talebi ve Bilgi İşlem Servisinin teknik değerlendirmesiyle Destek Hizmetleri Müdürlüğünce gerçekleştirilir. Bilgi İşlem Servisi, birimlerin yazılım ve donanım taleplerini ve kurumun planlanmış ihtiyaçlarını, veri güvenliği, sistem uyumluluğu, yetkili erişim, altyapı kapasitesi gibi temel kriterler çerçevesinde değerlendirmekle sorumludur.
 7. Belediye evrak sistemi ve genel arşiv yönetimi Yazı İşleri Müdürlüğünün sorumluluğundadır.
 8. Birimlerin faaliyet alanına giren işlerle ilgili mal ve malzemenin usulüne göre ambarda muhafaza edilmesini sağlamak, stok ve sarf kayıtlarını düzenli olarak tutmak dahil taşınır mal yönetimi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görevidir.
 9. Tüm birimlerin; inşaat, tesisat, araç ve makinalarının bakım ve onarımları (Bilgi İşlem Servisi tarafından yapılanlar hariç) Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Belediye Birimlerine Ait Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergeler

Madde 12- Belediye birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, iç kontrol ve süreç çalışmaları ile bütünleşik olarak Belediye Başkanı tarafından onaylanmış Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergelerle belirlenir. Müdürlüklere ait görev ve çalışma yönergeleri, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenmek zorundadır.

Belediye birimleri, müdürlükler ve müdürlüklere bağlı alt birimler olarak şeflikler (servisler) şeklinde kurulur. Bu Yönetmelikte Müdürlüklerin ortak görevleri ve müşterek yürüttükleri görevler sayılmakta olup, Müdürlüklerin görevleri, yetkileri ve sorumlulukları çalışma yönergeleri ile belirlenir. Yönergelerde bunlara ilişkin detaylı bir görev tanımı yapılması gerekir.

Müdürlüklere ait çalışma yönergeleri, Yazı İşleri Müdürlüğünün bağlı olduğu Başkan Yardımcısının koordinasyonunda ilgili müdürlerden oluşturulan İdare Mevzuat Değerlendirme Komisyonu tarafından her yıl değerlendirmeye tabi tutulur. Yönetmelik ve Yönergelerin güncel kalması, takibi, komisyonun oluşturulması ve sekreterya işlemleri Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Yetki Devrinin Esasları

Madde 13- Yetki devrinde aşağıdaki esaslar göz önünde tutulur.

 

 1. Görevliler, Kanun veya Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini, sorumlulukları devam etmek kaydıyla, sürekli veya geçici olarak alt kademe personeline devredebilirler.
 2. İdareyi hukuki ve mali sorumluluk ve yükümlülük altına sokacak haller ve genel ilkelerle karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri kendiliklerinden yetkilerini alt kademelere devredemezler. Bu yetkilerin devredilmesinde zorunluluk duyulursa, devreden yetkilinin sorumluluğu devam etmek kaydıyla Belediye Başkanının onayı ile yetki devri yapılabilir.
 3. Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında yürütülür ve yetki devredenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
 4. Amirin görevi başında olmaması halinde kullanılmak şartıyla devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevi başına dönmesiyle ortadan kalkar.
 5. Amirler tarafından devredilmiş olan yetkiler, amirin değişmesi halinde, yeni amire göreve başlar başlamaz derhal yazı ile bildirilir ve aksine bir emir çıkarılmadığı sürece devam eder.
 6. Yetkilerin devri veya kaldırılması işlemlerinin yazılı olarak tebliğ edilmek suretiyle yapılması esastır. Ancak, acele ve telafisi güç veya imkansız zararların ortaya çıkabileceği durumlarda sözlü olarak yetki devri yapılması sonradan yazı ile belgelendirilmek suretiyle mümkündür.
 7. Bir göreve vekaleten atananlar, o görev için verilmiş bulunan yetkilere tam olarak sahip olup, o görevden sorumlu tutulurlar.

 

Amir, Emir ve Memurlar

Madde 14- Amir, makam ve memuriyeti bakımından emir verme yetkisi olan görevlilerdir.

 

Amirler, kendilerine bağlı olan personele, göreve ilişkin olmak ve yürürlükteki hükümler içinde kalmak şartıyla görev ve emir vermeye yetkilidirler.

 

Memurlar, sözleşmeli personel, kadrolu işçi ve şirket işçileri olmak üzere bütün çalışanlar aldıkları emirleri kanun, yönetmelik ve genelgeler uyarınca yapmak zorundadır.

 

Aldığı emri süresi içinde yerine getirmeyen görevliler süreli bir tekit yazısı ile emri yerine getirmesi hususunda uyarılır. Tekit yazısı ile uyarılmasına rağmen görevini yerine getirmeyen personel hakkında, memur ya da işçi statüsüne göre disiplin hükümleri uygulanarak tecziye edilir.

 

Vekalet

Madde 15- Birim amirinin görev başında bulunmadığı zamanlarda, amirin belirleyeceği tecrübeli, işi yürütecek vasıfta olan personel ona vekâlet edecek olup bu husus birim amirince bağlı olduğu başkan yardımcısına teklif olunur, bağlı olunan başkan yardımcısı isterse idari ve teknik hususları göz önüne alarak değişiklik yapabilir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Tereddütlerin Giderilmesi ve Düzenleme Yapılması

Madde 16- Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Belediye Başkanı yetkilidir.

 

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 17- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

 

 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 18- 06.08.2014 tarih ve 144 sayılı meclis kararı ile yürürlüğe giren Burdur Belediyesi Teşkilat Yönetmeliği bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılır.

 

Burdur Belediyesi tüm müdürlüklerinin görev çalışma yönetmelikleri bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılır. Tüm birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyecek olan birim çalışma yönergeleri, bu yönetmeliğin 17’inci maddesine göre başkan tarafından onaylanarak, Yazı İşleri Müdürlüğünce yayımlanarak yürürlüğe girer.

 

Yürürlük

Madde 18- Bu Yönetmelik 01.11.2020 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 19- Bu Yönetmeliği Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

 

       Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ                              Arif PAK                          Namık Kemal ÖZKAN

    Belediye Başkanı                                          Kâtip                                            Kâtip

 

Read More

2023 Ocak Ayı Meclis Karar Özetleri

2023 OCAK AYI BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Belediye Meclisinin 2023/OCAK ayı toplantısı 04 Ocak Çarşamba günü, saat 14.00’da Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler; Ali SAY, Arif PAK, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Mesut ÖZCAN, Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN, Yunus TAŞKESEN’ in iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

 

KARAR NO:2023/1

Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyeleri Namık Kemal ÖZKAN, Mehmet İZGİ, Uğur ŞEN ve Cennet ÖZALP TANRIÖVER’ in 04.01.2023 tarihli dilekçeleri okundu. Belediye Meclis Üyeleri, Namık Kemal ÖZKAN, Mehmet İZGİ, Uğur ŞEN ve Cennet ÖZALP TANRIÖVER dilekçelerinde mazeretlerini beyan ederek bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceklerini belirtmekte ve izinli sayılmalarını talep etmektedirler. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri Namık Kemal ÖZKAN, Mehmet İZGİ, Uğur ŞEN ve Cennet ÖZALP TANRIÖVER’ in izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/2

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 04.01.2023 tarihli dilekçesini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; S.S. 20 No’lu Burtur Umumi Servis Araçları Kooperatifi’nin, şoför masrafı, SGK giderleri, akaryakıta gelen zamlar, araç sigorta ücretleri ve yedek parça fiyatlarında yaşanan artıştan dolayı, 07.09.2022 tarih ve 2022/139 sayılı meclis kararı ile belirlenen Özel Servis Araçları fiyat tarifesinde yer alan kalemlere zam yapılması hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 04.01.2023 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince, gündeme 13. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/3

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 04.01.2023 tarihli dilekçesini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; S.S. Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi’nin ülkemiz ve dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar, ana ve yardımcı mamullerin fiyatlarının artmasından dolayı, 07.09.2022 tarih ve 2022/136 sayılı meclis kararı ile belirlenen Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesinde yer alan kalemlere zam yapılması hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 04.01.2023 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince, gündeme 14. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/4

Gündemin 1. maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26.12.2022 tarih ve 30330 sayılı yazısında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesinde, “Belediye Meclisi, her Ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.” denildiğinden, konu ile ilgili denetim komisyonu seçiminin yapılması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi sonucunda; Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere oluşturulacak Denetim Komisyonu için CHP Grubu adına Ali SAY ve AK Parti Grubu adına Cihat ÇAVUŞOĞLU 5 kişilik komisyon kurulmasını teklif etmiş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda komisyonun 5 kişi olmasına oy birliği ile karar verildi. Belediye Başkanı ve 21 adet meclis üyesi olmak üzere toplam 22 üyenin katılımıyla yapılan gizli oylama ve oy tasnifi sonucunda Hamit GÖREN’ e 19 oy, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN’ a 19 oy, Ayfer HINCAL’ a 18 oy, Nihat ÜLKÜ’ ye 18 oy ve Arif PAK’ a 17 oy çıkarak, Denetim Komisyonu üyeliğine Hamit GÖREN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Ayfer HINCAL, Nihat ÜLKÜ ve Arif PAK seçildi. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2023/5

 

Gündemin 2. maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26.12.2022 tarih ve 30331 sayılı yazısında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesinde “Belediye Meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırıldığı günde toplanır ve Meclis her yıl bir ay tatil kararı alabilir.” denildiğinden, Belediye Meclisinin bir aylık tatil tarihinin, her ayın ilk haftasında yapılacak toplantı günü, saati ve yerinin belirlenmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden, Belediye Meclisinin 2023 yılında yapacağı bir aylık tatil ayının Temmuz ayı olarak belirlenmesine ve her ayın ilk haftasının Çarşamba günü, saat 14.00’ te Belediye Halı Sarayı Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda toplanılmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/6

 

Gündemin 3. maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.12.2022 tarih ve 30329 sayılı yazısında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesinde, “Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39. madde uyarınca; Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25. maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez.” denilmektedir. Buna göre Meclis Başkan ve üyelerine meclis toplantılarına ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek günlük huzur hakkı ücretinin belirlenmesi hususunda, gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereğince, 2023 yılında Meclis Başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39. madde uyarınca, Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri oranında Huzur Hakkı ödenmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/7

 

Gündemin 4. maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26.12.2022 tarih ve 30332 sayılı yazısında; Torosgaz’ın 18.12.2020 tarih ve 2020/14 sayılı yazısına istinaden, Torosgaz Genel Kurullarında ortaklık hukukundan kaynaklanan hakların kullanılabilmesi için temsil edecek kişinin meclis kararı ile görevlendirilmesi gerektiğinden, Torosgaz 2023 yılı Genel Kurul toplantısında Belediyemizi temsil etmek üzere 1 adet asıl, 1 adet yedek üye seçimi yapılması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıkların kurulması veya bu ortaklıklardan ayrılması, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarından kurulması karar verme yetkisi Belediye Meclisinde bulunduğundan, Torosgaz Genel Kurullarında ortaklık hukukundan kaynaklanan hakların kullanılabilmesi için ve Torosgaz 2023 yılı Genel Kurul toplantısında Belediyemizi temsil etmek üzere meclis üyeleri arasından üye seçileceğinden; meclis üyeleri arasından teklif edilen asıl üyeliğe Haydar DÜDÜK’ ün, yedek üyeliğe Hamit GÖREN’ in seçilmesinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğü ve Özel Kalem Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2023/8

 

Gündemin 5. maddesine geçildi. Hal Müdürlüğü’nün 19.12.2022 tarih ve 29932 sayılı yazısında; 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12. maddesinin 1. fıkrasında “Ticari güvenin sağlanması ve tarafların haklarının korunması amacıyla, toptancı hallerinde faaliyet gösterenlerden, Belediye Meclisince belirlenen miktarda nakit, banka teminat mektubu, hazine bonosu, devlet tahvili, hisse senedi, gayrimenkul rehni, sigorta teminatı ve nakde çevrilebilir diğer kıymetler teminat olarak alınır.” hükmü ve aynı kanuna dayanılarak yürürlüğe giren Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin “Teminat” başlıklı 31. maddesinin 1. fıkrasında “Belediye, özel ve işletim yetkisi devredilmiş toptancı hallerinde faaliyet gösterenler, ticari güvenliğin sağlanması ve tarafların haklarının korunması amacıyla, bu maddeye göre teminat verir.” hükmü ve aynı maddenin 3. fıkrasında “Halde faaliyet gösterenlerden alınacak teminat tutarı, kiracılar için haldeki işyerlerinin, malikler için ise bulunduğu toptancı halinde kiralama yoluyla işletilen emsal işyerlerinin bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere, her yılın Ocak ayında Belediye meclisince belirlenir.” hükmü yer aldığından, söz konusu Yönetmeliğin 31. maddesinin 3. fıkrası gereğince, 2023 yılında toptancı halindeki işyerlerinde ticari faaliyetini sürdüren kiracılardan alınacak teminat tutarının belirlenmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a dayanılarak yürürlüğe giren Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31. maddesinin 3. fıkrası gereğince, 2023 yılında Belediyemiz Toptancı Halindeki işyerlerinde ticari faaliyetini sürdüren kiracılardan alınacak teminat tutarının, 2023 yılı bir yıllık kira bedeli kadar alınmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Hal Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/9

 

Gündemin 6. maddesine geçildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28.12.2022 tarih ve 30455 sayılı yazısında; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesine göre, Belediyemizde kullanılacak geçici işçi pozisyonları toplamı, memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini (% 20) geçmemek üzere Adam/Ay sayısına göre Belediye Meclisi tarafından yıllık olarak belirlenir, denilmektedir. Memur norm kadro toplam sayımıza göre Belediyemizin aylık çalıştırılacak geçici işçi sayısı 68 kişi olup, yıllık 816 kişi olması gerekmektedir. Buna göre, 2023 yılında Adam/Ay esasına göre çalıştırılacak geçici işçi toplamı 816 kişidir ve buna göre vize işlemlerinin yapılması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemizin aylık çalıştırılacak geçici işçi sayısı 68 olup, 2023 yılında Adam/Ay esasına göre çalıştırılacak geçici işçi toplamının (68 kişi x 12 ay) 816 kişi olduğu ve buna göre vize işlemlerinin yapılması talebinin; ekli cetvelde yazıldığı şekliyle kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİHİ  : 04.01.2023                                   

                                                           KARAR NO          : 2023/9

 

GEÇİCİ İŞÇİ VİZE CETVELİ

 

 

  İLİ                       : BURDUR

  İLÇESİ               : MERKEZ

  KURUMU          : BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

BİRİMİ

 

 

 

POZİSYON ÜNVANI

 

2023 Yılı İçin

Geçici İşçi Pozisyonunun

 

 

Adam / Ay Miktarı

 

 

 

Belediyemiz İşyeri

 

 

İşçi, Şoför, Operatör, Usta,

Ustabaşı

 

 

68 X 12 = 816

 

 

 

 

 

   

VİZE EDİLEN TOPLAM

 

 

816 Adam /Ay

 

 

KARAR NO:2023/10

 

Gündemin 7. maddesine geçildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28.12.2022 tarih ve 30454 sayılı yazısında, Belediyemiz memur personelinin, 22.02.2007 tarih ve 26442  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince, (III) Sayılı Dolu Kadro-Derece Değişikliği Cetvelinin görüşülerek gerekli kararın alınması talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemiz memur personelinin, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince, (III) Sayılı Dolu Kadro-Derece Değişikliği Cetvelinin, aşağıda yazıldığı gibi Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

(III) SAYILI CETVEL: DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

(MEMUR)

 

İLİ                            :    BURDUR MECLİS KARARININ
İLÇESİ                   :    MERKEZ TARİHİ SAYISI
KURUMU             :    BELEDİYE BAŞKANLIĞI   04.01.2023 2023/10

 

DOLU KADRO DERECE DEĞİŞİKLİK CETVELİ (MEMUR)

 

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN
UNVAN KODU SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ UNVAN KODU SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ GEREKÇESİ

a) Personelin müktesebi

b) Personelin öğrenim düzeyi

c) Personelin hizmet süresi

d) Dolu kadro değişiklik gerekçesi

5935

6188

6410

7820

7820

7820

7825

8500

8750

8130

9447

9447

9950

9950

9950

A.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

T.H.

T.H.

S.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

AVUKAT

MALİ HİZ. UZM.

MUHASEBECİ

BİLGİSAYAR İŞL. BİLGİSAYAR İŞL.

BİLGİSAYAR İŞL.

V.H.K.İ.

MÜHENDİS

TEKNİKER

VET. HEKİM

İTFAİYE ERİ

İTFAİYE ERİ

ZABITA MEMURU

ZABITA MEMURU

ZABITA MEMURU

4

5

4

5

5

5

7

3

5

3

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

 

5935

6188

6410

7820

7820

7820

7825

8500

8750

8130

9447

9447

9950

9950

9950

 

 A.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

T.H.

T.H.

S.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

 

AVUKAT

MALİ HİZ.UZM.

MUHASEBECİ

BİLGİSAYAR İŞL.

BİLGİSAYAR İŞL.

BİLGİSAYAR İŞL.

V.H.K.İ.

MÜHENDİS

TEKNİKER

VET.HEKİM

İTFAİYE ERİ

İTFAİYE ERİ

ZABITA MEMURU

ZABITA MEMURU

ZABITA MEMURU

3

4

3

4

4

3

5

2

3

1

4

3

4

4

3

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

a) (4-3) Personelin Müktesebi

a) (4-2) Personelin Müktesebi

a) (4-3) Personelin Müktesebi

a) (4-2) Personelin Müktesebi

a) (5-3) Personelin Müktesebi

a) (4-3) Personelin Müktesebi

a) (6-3) Personelin Müktesebi

a) (3-3) Personelin Müktesebi

a) (4-3) Personelin Müktesebi

a) (2-3) Personelin Müktesebi

a) (4-1) Personelin Müktesebi

a) (4-3) Personelin Müktesebi

a) (4-3) Personelin Müktesebi

a) (4-1) Personelin Müktesebi

a) (3-1) Personelin Müktesebi

     

       * NORM KADRO STANDARTLARI UNVAN KÜTÜĞÜNDE                                                        

       YER VERİLMEYEN UNVANLAR İÇİN UNVAN KODU “0” OLARAK YAZILACAK.

 

KARAR NO:2023/11

 

Gündemin 8. maddesine geçildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28.12.2022 tarih ve 30456 sayılı yazısında; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi gereğince, Belediyemiz norm kadrosunda boş bulunan 5’ nci dereceli 2 adet Mühendis, 8’ nci dereceli 3 adet Mühendis, 6’ ncı dereceli 1 adet Mimar, 7’ nci dereceli 1 adet Avukat ve 7’ nci dereceli 3 adet Tekniker kadrolarında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmakta olup, söz konusu sözleşmeli personellerin 2023 yılı için sözleşmeleri yenilenecektir. Sözleşmeli personellere ödenecek net ücret, söz konusu olan 5’ nci dereceli Mühendis unvanları için beşinci derecenin birinci kademesi, 8’ nci dereceli Mühendis kadro unvanları için sekizinci derecenin birinci kademesi, 6’ ncı dereceli Mimar kadro unvanı için altıncı derecenin birinci kademesi, 7’ nci dereceli Avukat kadro unvanı için yedinci derecenin birinci kademesi, 7’ nci dereceli Tekniker kadro unvanları için yedinci derecenin birinci kademesi esas alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Kanunu’nun 49’ ncu maddesi gereğince, Belediye Meclisince tespit edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak 4 adet Mühendis, 1 adet Mimar, 1 adet Avukat, 3 adet Tekniker için, söz konusu kadro derecelerin birinci kademeleri esas alınarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre edilen her türlü ödemeler toplamının net tutarları ekte belirtilmiş olup, sözleşmeli personellere ödenecek net ücretlerin, Belediye Meclisince tespit tespit edilmesini ve belirlenen bu ücretlerin 2022 yılında çalıştırılmış olanlardan, 2023 yılında da çalıştırılmaya devam olunacak sözleşmeli personellere 01.01.2023 tarihinden itibaren uygulanması hususu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesi gereğince, Belediye Meclisince tespit edilmesinin gerektiği belirtildiğinden, gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince, Belediyemizde 2022 yılında çalıştırılmış olanlardan 2023 yılında da tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan, 2 adet beşinci dereceli Mühendis’e 01.01.2023 tarihinden itibaren her biri için aylık net 10.967,58 TL, 2 adet sekizinci dereceli Mühendis’e 01.01.2023 tarihinden itibaren, her biri için aylık net 10.760,55 TL, 1 adet altıncı dereceli Mimar’a 01.01.2023 tarihinden itibaren aylık net 10.893,05 TL, 1 adet yedinci dereceli Avukat’a 01.01.2023 tarihinden itibaren aylık net 10.072,24 TL ve 3 adet üçüncü dereceli Tekniker’ e 01.01.2023 tarihinden itibaren her biri için aylık net 8.618,87 TL ücret ödenmesine gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/12

 

Gündemin 9. maddesine geçildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30.12.2022 tarih ve 30554 sayılı yazısında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 48’nci maddesi gereğince, 02.02.2011 tarih ve 2011/32 sayılı meclis kararı ihdas edilen Hal Müdürlüğü’nün kaldırılarak, Zabıta Müdürlüğü bünyesinde, Hal Servisi olarak faaliyetinin devam etmesine, ayrıca 07.03.2007 tarih ve 2007/39 sayılı meclis kararı ile ihdas edilen Huzurevi Müdürlüğü’nün kaldırılarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde Huzurevi Servisi olarak faaliyetine devam etmesi hususunda, Belediye Meclisinde görüşülerek gerekli kararının alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 48’nci maddesi gereğince, 02.02.2011 tarih ve 2011/32 sayılı meclis kararı ile ihdas edilen Hal Müdürlüğü’nün ve 07.03.2007 tarih ve 2007/39 sayılı meclis kararı ile ihdas edilen Huzurevi Müdürlüğü’nün kaldırılmasına, Hal Servisi’nin Zabıta Müdürlüğü bünyesinde, Huzurevi Servisi’nin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam etmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/13

 

Gündemin 10. maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.12.2022 tarih ve 30559 sayılı yazısında; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (m) bendine istinaden hazırlanan ve Belediye Meclisinin 05.08.2020 tarih ve 2020/63 sayılı kararı ile kabul edilen Burdur Belediye Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin teşkilat başlıklı 7. maddesinde yer alan Hal Müdürlüğü ve Huzurevi Müdürlüğü’nün kaldırılması hususunun görüşülerek, gerekli meclis kararının alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (m) bendine istinaden hazırlanan, Belediye Meclisinin 05.08.2020 tarih ve 2020/63 sayılı kararı ile kabul edilen ve Burdur Belediye Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin teşkilat başlıklı 7. maddesinde yer alan Hal Müdürlüğü ile Huzurevi Müdürlüğü’nün kaldırılmasına, 01.06.2022 tarih ve 2022/99 sayılı meclis kararı ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10.maddesi gereğince, ihdas edilen 1.dereceli İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün, Burdur Belediye Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin teşkilat başlıklı 7. maddesine eklenerek, söz konusu yönetmeliğin güncellenmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/14

 

Gündemin 11.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.12.2022 tarih ve 30499 sayılı yazısında; 03.10.2012 tarihinde onaylanan, revizyon uygulama imar planına ve yapılacak olan plan değişikliklerine göre, Belediyemiz adına oluşacak olan ihdasların ve mülkiyeti Belediyemize ait hisseli parsellerin satışları ile ilgili, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi’nin (e) fıkrası, 2886 Sayılı İhale Kanunu’nun 45.maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17.maddesine göre ihaleye çıkarılması ve/veya satışı hususunda gerekli meclis kararının alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 03.10.2012 tarihinde onaylanan revizyon uygulama imar planına ve yapılacak olan plan değişikliklerine göre, Belediyemiz adına oluşacak olan ihdasların ve mülkiyeti Belediyemize ait hisseli parsellerin satışları ile ilgili, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi’nin (e) fıkrası, 2886 Sayılı İhale Kanunu’nun 45.maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17.maddesine göre ihaleye çıkarılmasına ve/veya satışına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/15

Gündemin 12. maddesine geçildi. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 02.01.2023 tarih ve 30625 sayılı yazısında; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisnalar başlıklı 3. Maddesinin (a) bendinde “Madde 3- (Değişik: 30/7/2003-4964/2 md.) a) Kanun kapsamına giren kuruluşlarca, kuruluş amacı veya mevzuatı gereği işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları ile 6831 Sayılı Orman Kanunu gereğince, orman köyleri kalkındırma kooperatiflerinden ve köylülerden yapılacak hizmet alımları, ceza ve yasaklama hükümleri hariç bu kanuna tabi değildir.” hükmü yer almaktadır. Müdürlüğümüz Bünyesinde faaliyet gösteren Bütçe İçi İşletmeye bağlı İşletmelerin Gıda, Temizlik, v.s. ihtiyaçlarının yukarıda belirtilen kanun maddesine istinaden, Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinden karşılanması düşünülmektedir. Bu nedenle Kamu veya Özel Bankalardan 500.000,00 (BeşyüzBin) TL limitli Ticari Kredi Kartının temin edilmesi ve gerekli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in yetkilendirilmesi talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisnalar başlıklı 3. Maddesinin (a) bendinde “Madde 3- (Değişik: 30/7/2003-4964/2 md.) a) Kanun kapsamına giren kuruluşlarca, kuruluş amacı veya mevzuatı gereği işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları ile 6831 Sayılı Orman Kanunu gereğince, orman köyleri kalkındırma kooperatiflerinden ve köylülerden yapılacak hizmet alımları, ceza ve yasaklama hükümleri hariç bu kanuna tabi değildir.” hükmüne istinaden,  İşletme ve İştrakler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren işletmelerin gıda, temizlik, v.s. ihtiyaçlarının, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinden karşılanmasına, bu kapsamda; Kamu veya Özel Bankalardan 500.000,00 (BeşyüzBin) TL limitli Ticari Kredi Kartının temin edilmesine ve gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in yetkilendirilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/16

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 13. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ’in 04.01.2023 tarihli dilekçesinde; S.S. 20 No’lu Burtur Umumi Servis Araçları Kooperatifi’nin 28.12.2022 evrak kayıt tarihli ve 15670 evrak sayılı dilekçelerinde, şoför masrafı, SGK giderleri, akaryakıta gelen zamlar, araç sigorta ücretleri ve yedek parça fiyatlarında yaşanan artıştan dolayı, 07.09.2022 tarih ve 2022/139 sayılı meclis kararı ile belirlenen Özel Servis Araçları fiyat tarifesinde yer alan kalemlere zam yapılması istenildiğinden, konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (p) bendine istinaden, S.S. 20 No’lu Burtur Umumi Servis Araçları Kooperatifi’nin talebi olan Servis Araçları Ücret Tarifesine zam yapılması hususunun, Ücret ve Tarife Komisyonuna havale edilmesine, komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra konunun Belediye Meclisinde yeniden görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/17

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 14. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ’in 04.01.2023 tarihli dilekçesinde; S.S. Şehirçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi’nin 23.12.2022 evrak kayıt tarihli ve 15409 evrak sayılı dilekçelerinde, Ülkemiz ve dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar, ana ve yardımcı mamullerin fiyatlarının artmasından dolayı, 07.09.2022 tarih ve 2022/136 sayılı meclis kararı ile belirlenen Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesinde yer alan kalemlere zam yapılması istenildiğinden, konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (p) bendine istinaden, S.S. Şehirçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi’nin talebi olan, Özel Halk Otobüsleri ücret tarifesine zam yapılması hususunun, Ücret ve Tarife Komisyonuna havale edilmesine, komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra konunun Belediye Meclisinde yeniden görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/18

2023/Ocak ayı Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2023/Şubat toplantısının 01 Şubat 2023 Çarşamba günü saat  14.00’de, Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 04.01.2023

 

  

 

           Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ                             Arif PAK                                   Ayfer HINÇAL

                   Belediye Başkanı                                        Kâtip                                             Kâtip                 

Read More

Ocak 2023 Aramızdan Ayrılanlar

Adı Soyadı Yaşı Mahallesi Defin Yeri
Fatma Güvenli 89 Bahçelievler Mahallesi 30.01.2023 F Blok 2001/ İlave Aile No:605- Trafo Altı
Rafiye Aşçı 93 İkamet İzmir 29.01.2023 A Blok 11 yol No:216-Aile
İsmail Cücen 32 Armağan İlci Mahallesi 28.01.2023 Sultandere Mezarlığı H Blok Sıra Mezar 2023/7
Ali Aktürk 96 Aydınlık Evler Mahallesi 26.01.2023 D Blok 3.Yol No:96
Şenel Yılmaz 83 Burç Mahallesi 26.01.2023 Sultandere Mezarlığı H Blok Sıra Mezar 2023/6
Kemal Teksan 87 Bahçelievler Mahallesi 24.01.2023 Sultandere Mezarlığı C-5 Blok 25 Parsel 2 Kişilik
Fetiye Meral 71 Bozkurt Mahallesi 22.01.2023 Sultandere Mezarlığı H Blok Sıra Mezar 2023/5
Hanife Yavuz 94 Şeker İşçievler Mahallesi 22.01.2023 B Blok Altı Sır Mezar 1993/446
Ferihan Çinkaya 87 Emek Mahallesi 20.01.2023 B Blok Altı Sıra Mezar 1993/540
Kubilay Özer 87 Burç Mahallesi 18.01.2023 B Blok 1 Yol No: 20-Aile
Mustafa Duran 96 Hızırilyas Mahallesi 18.01.2023 Sultandere Mezarlığı C-4 Blok 17.Parsel 2 Kişilik
Hakkı Çalışkan 93 Cemil Mahallesi 17.01.2023 Sultandere Mezarlığı Orta Kademe A-3 Blok 19 Parsel 2 Kişilik
Halil Mete 85 Yeni Mahalle 16.01.2023 F Blok No: 151-Aile
Mürüvvet Yekdeş 94 Burç mahallesi 15.01.2023 A Blok Altı Sıra Mezar 1997/214
Raziye Altın 76 Hızırilyas Mahallesi 14.01.2023 E Blok 18.Yol No:424 Aile
Keriman İşlek 69 Emek Mahallesi 13.01.2023 sultandere Mezarlığı H Blok Sıra Mezar 2023/4
Ayşen Geçer 63 Bahhçelevler Mahallesi 11.01.2023 B Blok 12.Yol No:599 1.Mezar Ters Lahit
Ethem Ruhi Babacan 75 Yeni Mahalle 11.01.2023 B Blok 6 Yol No:309- 1. ci Mezar Ters Lahit
Haluk Gönenli 64 Bahçelievler Mahallesi 11.01.2023 F Blok No:217-aile
Gülsüm Tosun 91 Karasenir Mahallesi 09.01.2023 Sultandere Mezarlığı H Blok Sıra Mezar 2023/3
Sıddıka Türkoğlu 76 Bozkurt Mahallesi 07.01.2023 Sultandere Mezarlığı H Blok Sıra Mezar 2023/ 2
Emine Atasever 86 Özgür Mahallesi 07.01.2023 F Blok No:22 Aile
Enver Güçlü 85 Necatibey Mahallesi 05.01.2023 Sultandere Mezarlığı C-2 Blok 28 Parsel 2 Kişilik
Mustafa Var 82 İkamet Antalya 03.01.2022 A Blok 10.Yol No:188
Zeki Yavuz 67 Bahçelievler Mahallesi 02.01.2023 Sultandere Mezarlığı A-Blok 24 Parsel 2 Kişilik
Ali Başar 90 Karasenir Mahallesi 02.01.2023 Sultandere Mezarlığı H Blok Sıra Mezar 2023/ 1

Read More

2023 Ocak Ayı Meclis Gündem Maddeleri

BURDUR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI

GÜNDEM

 

TOPLANTI GÜNÜ : 4 Ocak 2023 Çarşamba
TOPLANTI SAATİ : 14.00
TOPLANTI YERİ : Halı Sarayı Meclis Salonu / BURDUR
TOPLANTI NO : 1

 

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince, en az 3, en çok 5 kişiden oluşacak denetim komisyonu üye seçiminin yapılması.
 2. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, Belediye Meclisimizin bir aylık tatil tarihinin, her ayın ilk haftasında yapılacak toplantı günü, saati ve yerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
 3. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince, Belediye Meclis üyelerine ödenecek huzur hakkı ücretinin görüşülmesi.
 4. Torosgaz 2023 yılı Genel Kurul toplantısında Belediyemizi temsil etmek üzere 1 adet asıl, 1 adet yedek üye seçimi yapılması hususunun görüşülmesi.
 5. Belediyemiz toptancı halinde bulunan işyerlerinin kiracılarından alınacak 2023 yılı teminat tutarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
 6. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesine istinaden, 2023 yılı geçici işçi vizelerinin görüşülmesi.
 7. Belediyemiz memur personelinin, 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesine istinaden hazırlanan, (III) Sayılı Dolu Kadro-Derece Değişikliği Cetvelinin görüşülmesi.
 8. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden, 2023 yılında ödenecek sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
 9. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 48. Maddesi gereğince 02.02.2011tarih ve 2011/32 sayılı Meclis Kararı ile ihdas edilen Hal Müdürlüğünün ve 07.03.2007 tarih ve 2007/39 sayılı Meclis Kararı ile ihdas edilen Huzurevi Müdürlüğünün kaldırılması hususunun görüşülmesi.
 10. Belediye Meclisinin 05.08.2020 Tarih ve 2020/63 Sayılı kararı ile kabul edilen, Burdur Belediye Başkanlığı Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin, Teşkilat Başlıklı 7. maddesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi.
 11. 10.2012 tarihinde onaylanan revizyon uygulama imar planına ve yapılacak olan plan değişikliklerine göre, Belediyemiz adına oluşacak olan ihdasların ve mülkiyeti Belediyemize ait hisseli parsellerin satışları ile ilgili, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrası, 2886 Sayılı İhale Kanununun 45. maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre ihaleye çıkartılması ve/veya satışı hususunun görüşülmesi.
 12. Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren bütçe içi işletmeye bağlı işletmelerin, gıda, temizlik vs. ihtiyaçlarının, 4734 Kamu İhale Kanununun İstisnalar başlıklı 3. Maddesine istineden tarım kredi kooperatif marketlerinden karşılanması düşünüldüğünden, Kamu veya Özel bankalardan 500.000,00 (Beşyüzbin TL) limitli ticari kredi kartının temin edilmesi ve gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’ e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

Read More

GÜNDÜZ BAKIMEVİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C.

BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GÜNDÜZ BAKIMEVİ

KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı, Burdur Belediyesi Gündüz Bakımevi’nin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik Burdur Belediyesi Gündüz Bakımevinde görev yapacak personelin görev ve sorumlulukları, yürütülecek hizmetlerin kapsamı ve niteliğini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu yönetmelik; Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakım Evleri Hakkında Yönetmelik ile 5393 sayılı Belediye Kanununun
15. maddesinin “b” bendi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 191. maddesi, 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.

 Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu yönetmelikte geçen,

 1. a) Belediye: Burdur Belediyesi’ni,
 2. b) Çocuk: Gündüz Bakımevine kayıtlı 36-72 ay arası çocukları,
 3. c) Müdürlük: Burdur Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nü,

ç) Gündüz Bakımevi: Burdur Belediyesi Gündüz Bakımevini ifade eder.

 Kuruluş

MADDE 5 – (1) Gündüz Bakımevi Burdur Belediye Meclisinin onayı alınmak suretiyle Burdur Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda çalışanların 36-72 ay arası çocukları için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak açılır.

 Genel Şartlar

MADDE 6 – (1) Genel şartlar aşağıdaki gibidir;

 1. a) Öncelikle müstakil, bahçeli bir binada hizmet verilmelidir,
 2. b) Çocuklar için özellikle trafik yönünden tehlike yaratmayan, sakin, her türlü oyun aracıyla rahatlıkla oynamalarına imkân veren ve ulaşıma elverişli olmalıdır,
 3. c) Hava kirliliğinin söz konusu olmadığı veya zarar vermeyecek bir düzeyde bulunduğu yörelerde olmasına özen gösterilmelidir,

ç) Yangından korunma ve ısıtma sistemi bakımından uygun nitelikleri taşımalıdır,

 1. d) Odalarının bol ışıklı, kolaylıkla havalandırılabilir, her çocuk için en az 2 metrekare alan ile 6 metreküp hava düşecek hacimde ve taban ve duvarlarının çocuklara zarar vermeyecek kaplama ve boya ile kaplanmış olmalıdır.
 2. e) Mutfak bölümü yiyeceklerin sağlıklı bir şekilde hazırlanıp muhafaza edilmelerini sağlayacak düzeyde olmalıdır,
 3. f) Her 10 çocuğa bir klozet ve bir lavabo tahsis edilmesine imkân verecek teşkilata sahip olmalıdır,
 4. g) Gündüz Bakımevinin tefrişinde eşyaların basit ve kolay temizlenebilir nitelikte olmasına, lüzumu halinde kullanılacak tıbbi araç ve gereçlerin ve ilaçların çocukların ulaşamayacağı ayrı bir bölümde bulundurulmasına dikkat edilir,
 5. h) Gündüz Bakımevine çocuğun velisinin yazılı talebi üzerine kayıt yapılır,

ı) Gündüz Bakımevine kayıtlı çocuğun her türlü sağlık sorunundan velisi sorumludur,

 1. i) Yaş gruplarına uygun olarak, belirlenecek oyun ve eğitim faaliyetleri için gerekli eşya, araç ve gereçler; çocukların kreş ve gündüz bakımevinde kullanacağı çarşaf, nevresim, vb. eşyalar ile günlük yedek elbise ve çamaşırlarını sağlamakla veli yükümlüdür,
 2. j) Çocuklar tehlike yaratacak bir eşya ile ya da kıymetli ziynet eşyası ile Gündüz Bakımevine gönderilmemelidir. Gönderilen kıymetli ziynet eşyalarının kaybolması halinde yükümlülük çocuğun velisine aittir,
 3. k) Gündüz Bakımevinin dışında gerçekleştirilecek etkinlikler için velinin yazılı izini alınır,
 4. l) Her çocuk için bir psiko-sosyal gelişim dosyası tutulur,
 5. m) Çocuklara yönelik her türlü sivil savunma ve güvenlik önlemleri alınır,
 6. n) Çocukların dinlenmeleri ve uyuyabilmeleri için uygun ortam ve koşullar hazırlanır.
 7. o) Çocukların sağlıklı ve düzenli beslenebilmeleri için gerekli önlemler alınır. Diyetisyen ve/ veya gıda mühendisi tarafından aylık yemek programı hazırlanır,

ö) Grup odaları çocukların yaş gruplarına uygun eşyalar ve psiko-sosyal gelişimlerine yardımcı eğitim araç ve gereçleri ile donatılmalıdır,

 1. p) Gruplarda çeşitli etkinliklerin yapılabileceği, evcilik, blok, masa oyunları v.b. oluşturulmalıdır,
 2. r) Günlük faaliyetlerin sergilenebileceği faaliyet panoları ve malzeme dolapları bulunmalıdır,
 3. s) Kalorifer ve diğer ısınma araçları çocuklar için tehlike yaratmayacak şekilde korunmalıdır,

ş) Binanın tümünün havalandırılması için gerekli önlemler alınmalı ve mutfakta aspiratör bulunmalıdır.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevli Personel ve Çocukların Gruplandırılması

 Görevli Personel

MADDE 7 – (1) Gündüz Bakımevinde bir sorumlu Bakımevi Müdürü ile açılacak her sınıf için 1 grup sorumlusu ve 1 bakıcı anne istihdam edilir. Hizmetlerin niteliğine ve ihtiyaca göre yeterli sayıda doktor, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyal hizmet uzmanı, hemşire, diyetisyen, aşçı, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, tekniker veya teknisyen sözleşmeli olarak ya da Belediye Personel Şirketinde hizmet alımı yoluyla işçi statüsünde çalıştırılabilir.  Ayrıca, müzik, resim gibi sanatsal faaliyetler, İngilizce dersleri ya da spor dersleri için ilgili branşta eğitim mezunları kısmı süreli iş sözleşmeleri ile çalıştırılabilirler.

(2) Gündüz Bakımevine amacına uygun olarak işleyişi ile ilgili her türlü işinden ve çocukların sevgi ve şefkate dayanan, sağlık kurallarına uygun bir ortam içinde yaşama, yetişme ve gelişmelerinin sağlanmasından birinci derecede Gündüz Bakımevi sorumlu Müdürü sorumludur.

(3) Gündüz Bakımevine görevlendirilecek sorumlu ve yönetici personelde tercihen tıp, sosyal hizmetler, çocuk gelişimi ve eğitimi, okul öncesi öğretmenliği, psikoloji, hemşirelik, sosyoloji ve çocuk sağlığı alanlarında en az 4 yıl eğitim veren fakülte veya yüksekokulların birinden mezun olma şartı aranır. Yardımcı hizmetler alanında istihdam edilecek personel de ise çocuk gelişimi ve eğitimi alanında eğitim almış olmak veya kız meslek liselerinin bu alanda eğitim veren bölümlerinden mezun olmaları tercih sebebidir.

Gündüz Bakımevi Sorumlusunun Görevleri

MADDE 8 – (1) Gündüz Bakımevi sorumlusunun görevleri şunlardır:

 1. a) Gündüz Bakımevinin işletilmesinde ve yönetilmesinde koordinasyonu sağlamak,
 2. b) Gündüz Bakımevinin yıllık ihtiyaçlarını tespit etmek,
 3. c) Kaliteli hizmet verilebilmesi için gerekli tedbirleri almak,

ç) Görevli personelin eğitimi ile ilgili tedbirleri almak ve bunun için gerekli çalışmaları yapmak,

 1. d) Gündüz Bakımevinin temizlik ve sağlık şartlarına uygunluğunu, beslenme ve eğitim hizmetlerinin yeterli olup olmadığını kontrol etmek,
 2. e) Hizmetle ilgili harcama ve kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak ve harcamaları kontrol etmek,
 3. f) Mevzuatın gerektirdiği diğer kayıt ve evrakların düzenli olarak tutulmasını ve saklanmasını sağlamak,
 4. g) Gündüz Bakımevine alınacak çocuklarla ilgili değerlendirmeleri yaparak ilgili birime tekliflerde bulunmak.

 Grup Sorumluları

MADDE 9 – (1) Grup Sorumlusu; grubundaki çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimlerini sağlamak, onlara temel değer ve alışkanlıkları kazandırmak üzere gerekli faaliyetleri bir program dâhilinde uygulamak, eğitim, bakım ve temizliklerinin sağlık kurallarına uygun, sevgi ve ilgiye dayalı bir ortamda yerine getirilmesine yardımcı olmakla yükümlüdür.

(2) Gündüz Bakımevinde grup sorumlusu olarak görevlendirileceklerde, sosyal hizmet, çocuk gelişimi ve eğitimi, psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, okul öncesi öğretmenliği ve branş öğretmenliği alanlarında yüksek öğrenim yapmış olmak şartı aranır.

 Hemşire Ve Sağlık Memurları

MADDE 10 – (1) Hemşire veya sağlık memurları sorumlu oldukları bölümün tüm sağlık şartlarını yerine getirmek, muayene, tedavi ve diğer sağlık hizmetlerinde tabibe yardım etmek, çocukları periyodik muayene ve sağlık kontrollerine hazırlamak, kiloları, boyları ve dişleri ile ilgili bilgileri sağlık izleme defterine işlemekle görevlidirler.

 Bakıcı Anne

MADDE 11 – (1) Bakıcı anneler öğün saatlerine göre gerektiğinde sabah ve ikindi kahvaltılarını hazırlamak, masayı düzenlemek, çocukların yemek yemelerine yardım etmek, yemek sonrasında çocukların temizliklerini düzenli bir şekilde yapmak, Çocukların uykuya yatış ve kalkışlarında yardımcı olmak, çocukların yatak takımları ile kendisine teslim edilen eşyaları muhafaza etmek, müdürlükçe kendisine verilecek görev alanlarıyla ilgili diğer görevleri yerine getirmekle görevlidirler. Bakıcı anne olarak görev yapacaklarda tercihen kız meslek liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunu olma şartı aranır.

 Diğer Personel

MADDE 12 – (1) Gündüz Bakımevinde idari personelin yanı sıra, güvenlik, büro işleri, aşçı, temizlik, bulaşık ve benzeri işlerde çalıştırmak üzere yeteri kadar personel istihdam edilir.

Sorumlu müdür hariç tüm personelde kadınlarda 55, erkeklerde 60 yaşından gün almamış olma şartı aranır.

 Çocukların Gruplandırılması

MADDE 13 – (1) Gündüz Bakımevine kabul edilen çocuklar yaşları itibariyle üç gruba ayrılır ve buna göre eğitim programı uygulanır;

 1. a) Birinci grup: 36-48 ay grubunda bulunan en çok 20 çocuk bir grup oluşturur ve bir grup sorumlusu görevlendirilir.
 2. b) İkinci grup: 48-60 ay grubunda bulunan en çok 20 çocuk bir grup oluşturur ve bir grup sorumlusu görevlendirilir.

c)Üçüncü grup: 60-72 ay grubunda bulunan en çok 20 çocuk bir grup oluşturur ve bir grup sorumlusu görevlendirilir.

(2) İhtiyaç durumuna göre her gruba en az birer bakıcı anne görevlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gündüz Bakımevine Kabul, İstenecek Belgeler, Ücret ve Ayrılma

 Gündüz Bakımevine Kabul

MADDE 14 – (1) Gündüz Bakımevine kabulde belirlenen şartlar aşağıdaki gibidir;

 1. a) Gündüz Bakımevine başvuruları değerlendirmek üzere idarece bir Başkan Yardımcısı Başkanlığında 5 kişilik Başvuru İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu oluşturulur.
 2. b) Gündüz Bakımevine her yıl açılacak sınıf sayısı ve sınıf kontenjanları idarece belirlenir. En geç Temmuz ayının ilk haftası Burdur Belediyesi internet adresinde sınıf kontenjanları, başvuru tarihleri ve başvuruda istenecek evraklar ilan edilir. Ağustos ayının ilk haftası başvuru işlemleri tamamlanarak değerlendirilmek üzere Başvuru İnceleme ve Değerlendirme Komisyonuna gönderilir. Başvuru İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda kayıt hakkı kazanan başvuru sahipleri en geç Ağustos ayının son haftası aynı şekilde ilan edilir.
 3. c) Gündüz Bakımevine, bulaşıcı hastalık süresince, ağır ruhsal, zihinsel ve bedensel sakatlıkları olan çocuklar alınmaz.
 4. d) Kapasitenin %10’una kadar, sosyal ve ekonomik yetersizliği sosyal inceleme raporu ile tespit edilen ailelerin çocukları için ücretsiz hizmet verilebilir.

 

Kayıt İçin İstenecek Belgeler

MADDE 15 – (1) Çocukların bakımevine kaydının yapılmasında aşağıdaki belgeler istenir.

 1. a) Velinin dilekçesi,
 2. b) 6 adet vesikalık fotoğraf,
 3. c) Çocuğun ve velinin nüfus cüzdanı sureti,

ç) Sağlık raporu

 1. d) Çocuğun aşı kartı fotokopisi
 2. e) İkametgâh belgesi
 3. f) Gaita ve boğaz kültürü sonuçları

(2) Belgeler her çocuk için tutulacak dosyalarda muhafaza edilir.

 Ücret

MADDE 16 – (1) Gündüz Bakımevi hizmetleri ücretlidir. Çocuk için alınacak aylık ücretler her yıl Burdur Belediye Meclisince alınacak gelir tarife cetvelinde belirlenir. Elde edilen gelir Burdur Belediyesi bütçesine gelir olarak kaydedilir.

(2) Ücretin tespitinde çocukların beslenme ve eğitim giderleri ile gündüz bakımevinin ısınma ve sair giderleri ve personel giderleri göz önünde bulundurulur.

(3) Tespit edilen ücret ödemeleri ay içerisinde çocuk velisi tarafından Burdur Belediyesi adına açılacak bir banka hesabına yatırılmak suretiyle tahsil edilir. O ay içerisinde tahsil edilmeyen aylık ücret 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belirlenen oranda gecikme faizi hesaplanarak tahsil edilir. Muhasebe kayıtlarını tutmakla görevlendirilen bir memur tarafından gelir defterine işlenir. Hesaplar, kurumun tabi olduğu iç ve dış denetime tabidir.

(4) Çocuk velisinden aylık ücret dışında kira, ısıtma, aydınlatma, personel ve demirbaş giderleri için ayrıca ücret alınmaz.

(5) Velilerden tahsil edilen ücretlerin gündüz bakımevinin ısıtma, aydınlatma, su, personel, demirbaş, çevre düzenlemesi, personel giderleri, küçük ve büyük onarım gibi giderlerini karşılamaması halinde eksik kalan tutar Burdur Belediyesi bütçesinden karşılanır.

(6) Birden fazla kardeşin Gündüz Bakımevi hizmetinden yararlanması durumunda % 10 kardeş indirimi uygulanır.

(7) Yılda en fazla bir defa uygulanmak üzere bir ay süre ile gündüz bakımevine gelemeyecek çocuk için mazeret dilekçesi düzenlediği takdirde 15 günlük ödeme talep edilir. Bu haller dışında gün hesabı yapılarak ücret kesintisi yapılamaz.

 Ayrılma

MADDE 17 – (1) Veliler, Gündüz Bakımevi idaresine bilgi vermek şartıyla kanunen izinli bulundukları süre zarfında veya çocuğun sağlık durumu sebebiyle çocuklarını Gündüz Bakımevine geçici olarak göndermeyebilirler.

(2) Kayıttaki belgelerin doğru olmadığının anlaşılması halinde çocuğun bakımevinden kaydı silinir.

(3) Birinci fıkradaki haller dışında Aralıksız 10 gün veya daha fazla süre ile devam etmeyen çocuğun kaydı silinir. Kaydı silinen çocuk için ödenmiş olan ücret iade edilmez.

(4) Aylık ücretini en az iki ay üst üste ödemeyen velinin çocuğunun kaydı silinir.

(5) Yukarıda belirtilen haller dışında, çocuğun kuruluştan ayrılması ve/veya ilişiğinin kesilmesi velisinin yazılı talebi ile gerçekleştirilir.

(6) 72 ayını tamamlayan veya ilkokula kaydedilen çocukların Gündüz Bakımevi ile ilişikleri kesilir.

  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Sağlık Kontrolleri

MADDE 18 – (1) Gündüz Bakımevinde kalan çocuklar ile burada görevli personel altı ayda bir genel sağlık kontrolünden geçirilir ve düzenlenen raporları dosyalarına konulur.

(2) Çocukların periyodik olarak aşı ve sağlık kontrolleri yapılır ve “sağlık izleme defterine” kaydedilir.

(3) Bulaşıcı hastalık tespit edilen çocuk iyileşinceye kadar Gündüz Bakımevinden uzaklaştırılır.

Çocukların Beslenmesi

MADDE 19 – (1) Gündüz Bakımevinde çocuklara öğle yemeği ile sabah ve ikindi vakti olmak üzere iki kahvaltı verilir.

Gündüz Bakımevinin Kullanımı

MADDE 20 – (1) Gündüz Bakımevi asli amacı dışında işletilemez ve konut veya misafirhane olarak kullanılamaz.

Gündüz Bakımevinin Çalışma Saatleri

MADDE 21 – (1) Gündüz Bakımevi genel mesai saatlerinin başlamasından yarım saat önce ve çalışma saatinin bitiminden yarım saat sonrasına kadar hizmet verir.

(2) Bakım, onarım ve olağanüstü durumlarda Gündüz Bakımevi tatil edilebilir, bir ay öncesinden veliler bilgilendirilir.

Gündüz Bakımevlerinde Bulunacak Defter Ve Dosyalar

MADDE 22 – (1) Gündüz Bakımevinde, aşağıda gösterilen defter ve dosyaların bulunması zorunludur;

 1. a) Çocuk kayıt defteri,
 2. b) Her çocuk için çocuğa ait belgelerin konulduğu bir dosya,
 3. c) Sağlık izleme defteri,

ç) Evrak kayıt defteri,

 1. d) Gerekli muhasebe defter ve kayıtları.

Denetim

MADDE 23 – (1) Gündüz Bakımevinin Yönetmelik Esaslarına uygunluğu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Eğitim faaliyetleri Milli Eğitim Bakanlığı, işleyiş, tertip, düzen ve hizmetlerin takibi ise Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından denetlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu yönetmelik, Burdur Belediye Meclisinin kabulü ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini, Burdur Belediye Başkanı yürütür.

Ek Madde –

Gündüz Bakımevi’nde çocuk gelişimi ve eğitimi, psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, hemşirelik, okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, branş öğretmenliği, ev ekonomisi alanlarında yüksek öğrenim yapmış personel, kız meslek lisesi mezunu çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi, hemşire, sağlık memuru, yeterli sayıda memur ve hizmetli görevlendirilir. Burdur Belediyesi tabibinden Gündüz Bakımevinde de faydalanılır.

                   Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ                     Arif PAK                        Namık Kemal ÖZKAN

      Belediye Başkanı                                     Kâtip                                 Kâtip

 

Read More