Belediye Merkez Bina ve Kampüs Çalışma Saatleri - Pazartesi - Cuma: 8.30 - 17.30

İtfaiye personelinden Başkan Ercengiz’e ziyaret

İtfaiye Müdürü Şaban Kırcı ve İtfaiye Personeli 25 Eylül – 1 Ekim İtfaiyeciler Haftası nedeniyle Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’i makamında ziyaret etti.

Başkan Ercengiz yaptığı açıklamada “Afetlerde, yangınlarda, kazalarda kısacası vatandaşın en zor anında onların yanında olan ve yardımına koşan sizlersiniz. Sizler yaptığınız çalışmalarla bizim yüz akımızsınız. Başta İtfaiye Müdürümüz olmak üzere tüm itfaiye personelimize çok teşekkür ediyor, bu özel gününüzü kutluyorum” dedi.

Read More

                 T.C

BURDUR BELEDİYESİ

SOSYAL HİZMET VE YARDIM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönetmelik, ihtiyacını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, yaşlı, ve engellilere bütçe imkânları dâhilinde yapılacak ayni ve nakdi yardımlar ile sosyal hizmetlerin yürütülmesine dair usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik, Burdur Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye tarafından yapılacak sosyal hizmetler ve yardımların şekli ile bu hizmet ve yardımlardan faydalanacak durumda olanları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu yönetmelik, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile aynı kanunun 60.maddesinin (i) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu yönetmelikte geçen;

a)Ayni Yardım: Yiyecek, giyecek yakacak, ev eşyası, kırtasiye ile tıbbi araç gereç gibi sosyal inceleme raporuyla müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımını,

b) Belediye: Burdur Belediyesini,

c) Belediye Başkanı: Burdur Belediye Başkanını,

ç) Belediye Meclisi: Burdur Belediye Meclisini,

d) Birim: Burdur Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü.

e) Mali Hizmetler Müdürü: Burdur Belediyesi Mali Hizmetler Müdürünü,

f) Zabıta Müdürü: Burdur Belediyesi Zabıta Müdürünü,

g) Değerlendirme Kurulu: Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulunu,

h) Müdürlük: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nü,

ı) Muhtar: Burdur Merkez İlçe Mahalle Muhtarlarını,

i) Hizmet Standartları Tablosu: Kamu kurum ve kuruluşlarının doğrudan vatandaşa

sundukları kamu hizmetlerinin, bu hizmetlere başvuru için istedikleri başvuru belgelerinin ve

eksiksiz başvuru durumunda hizmetin en geç tamamlama sürelerinin belirtildiği tabloyu,

j) Nakdi Yardım: Bu yönetmelik kapsamında yapılacak para (yalnızca yardıma muhtaç asker ve aileleri için) veya para yerine geçebilen alışveriş ve benzeri çek, akıllı kart, alışveriş kredi kartı, kart kontörü ve benzeri kartları,

k) Sosyal Hizmet ve Yardım: Bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yapılacak ayni ve nakdi yardımlar ile hizmetleri,

l) Sosyal Yardım Tespit Raporu: Yönetmelik kapsamında yardım için başvuranın ekonomik ve sosyal durumunun aile ve çevresel tüm boyutları ile ilgili müdürlük, okul müdürleri ve Zabıta tarafından tespitini içeren raporu,

m) Muhtaç: Her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle; hiçbir geliri olmayan ve/veya kimsesi olmayan yaşlı(65 yaş ve üzeri) öksüz, yetim, dul, engelli, kalacak yeri olmayan insanlar ile şiddet mağduru olduğu tespit edilen kadınları,

 n) Yoksul ve dar gelirli: Her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle; aylık gelirleri, yardımın yapılacağı yıl için hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, Bakanlar Kurulunca tespit edilen asgari ücretin aylık net tutarının en fazla 1/3’ü kadar olan aileleri,

o) Muhtaçlık Sınırı: Bir aylık net asgari ücret miktarının üçe bölündüğünde çıkan parasal değeri,

ö) Engelli: Fiziksel, duygusal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen; engel durumunun %60 ve üzeri olduğunu belgeleyen bireyleri,

p) Yönetmelik: Burdur Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği’ni ifade eder.

İlkeler

Madde 5- (1)Burdur Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün tüm çalışmalarında;

 1. Müdürlük iş ve işlemlerinde Kanun ve yönetmeliklere aykırı olmamalıdır.
 2. Hizmetlerin temini ve sunumunda yerinde ve ihtiyaca uygun olmalıdır.
 3. Uygulamada verilecek hizmetler adaletli ve eşit olmalıdır.
 4. Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik esas alınmalıdır.
 5. Kurum içi yönetimde Belediyemiz mücavir alan sınırlarını ilgilendiren kararlarda katılımcılık esas alınmalıdır.
 6. Verilen hizmetler şeffaf, açık ve hesap verilebilir olmalıdır.
 7. Hizmetlerde geçici çözüm ve anlık kararlar yerine uzun vadeli ve kalıcı sürdürebilir temel ilkeler esas alınmalıdır.
 8. İhtiyaç sahibi her kesime hitap etmelidir.

  ı)  Sosyal yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda, vatandaşa en yakın ve en uygun yöntemlerle sunulmasına özen gösterilmelidir.

Genel Gerekçe

MADDE 6 –(1)Bu yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesi ile belediyelere verilen sosyal hizmet ve yardım hizmetlerini yapma ve yaptırma görevine istinaden, belediye ve mücavir alan sınırları içinde yaşayan, ihtiyacını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, engelli, yaşlı, şiddet mağduru kadınlara bütçe imkanları dahilinde yapılacak ayni ve nakdi yardımların hangi çerçevede yapılacağı ve sosyal hizmetlerin yürütülmesine dair usul ve esasları belirlemek için düzenlenmiştir.

Genel Esaslar

MADDE 7 – (1) Belediye bu yönetmelikle belirtilen şartları taşıyan kişilere yardımda bulunabilir.

(2) Yardım uygulamalarına ait genel esaslar şunlardır:

a) Belediye ayni ve nakdi yardımlarda bulunur. Bu amaçla bütçeye her yıl ödenek konur.

b) Sosyal yardım programlarının uygulanmasında muhtaç çocuk ve ailesi, muhtaç engelli ve muhtaç yaşlı öncelikli değerlendirilir. Yardım talebinin Belediye imkânları ile karşılanamayacak derecede fazla olması halinde öncelikler; muhtaç olma derecesi, aciliyet durumu ve müracaat sırası esas alınarak belirlenir.

c)Sosyal yardım uygulamalarında, muhtaç durumda bulunan kişilerin en kısa sürede kendi imkânları ile geçinebilecekleri bir hale gelebilecekleri hizmeti sağlama anlayışı içinde bulunulması esastır.

ç) Yardımlardan daha önce faydalanmış olmak bir hak doğurmaz. Ancak aynı evde ikamet eden birden fazla vatandaşa nakdi yardım yapılamaz.

d)Sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve sunulmasında hiçbir ayrım gözetilemez.

İKİNCİ BÖLÜM

Yardım Esasları ve Sosyal Yardımlardan Yararlanacak Olanlar

Yardım esasları ve yardımlardan yararlanacak olanlar

MADDE 8 – (1) Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ikamet eden muhtaç kişilere öncelik verilmek suretiyle ödeneklerin yeterliliği ölçüsünde bu hizmetlerden aşağıda belirtilen kişiler yararlanır:

a) Hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve/veya sosyal güvencesi olup da asgari düzeyde geçinmekte güçlük çeken kişi ve aileler,

b) Evinde yemek yapamayacak durumda olan, düzenli ve sağlıklı beslenme sorunu yaşayan muhtaç kişiler,

c) Muhtaç yaşlı, engelli, asker ve ailesi ile şiddet mağduru olan kadınlar,

ç)Burdur Belediye sınırları içinde ikamet etmek kaydıyla, eğitimini devam ettiremeyecek duruma düşen ve/veya zorlanan, muhtaç, yoksul, kimsesiz, yetim, öksüz, engelli, anne-babası boşanmış, ailesinde engelli bulunan ilköğretim, ortaöğretim, lise ve dengi, üniversite öğrencileri,

d) Doğal afetler nedeniyle muhtaç duruma düşen aileler veya yakınlarını kaybederek kimsesiz ve korunmasız kalmış kişiler,

f) Olağanüstü bir felaket, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar, hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan kişiler ile ekonomik yoksunluğu nedeniyle kendisini geçindiremeyecek durumda olan muhtaç kişiler,

e) Belediye tarafından yaptırılacak değerlendirmede yardıma ihtiyacı olduğuna karar verilenler,

f) 03/07/2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 53.maddesi gereğince, belediye sınırları dışında doğal afetler meydana gelmesi durumunda, Belediye Başkanınca bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlanabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal Yardım Hizmeti Alacak Olanların Müracaatı, Tespiti, İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

Müracaat şekli

MADDE 9 – (1) Yardım talebinde bulunmak isteyenler, dilekçeyle Belediye’ye başvurabilirler. Müracaatlar muhtaç kişilerin kendisi tarafından yapılacağı gibi zabıta, polis gibi kolluk kuvvetleri, muhtar, vatandaşlar ve dernekler tarafından da yapılabilir. Ayrıca basında çıkan haberler de ihbar olarak değerlendirilir.

Müracaatların tespiti, incelenmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 10 – (1) Sosyal yardım hizmeti almak üzere müracaatta bulunan muhtaç kişiler hakkında en az iki Kültür ve Sosyal İşler Birimi görevlisi ile bir Zabıta görevlisi tarafından kişinin ikametgâhı ve çevresi incelenerek Sosyal Yardım Tespit Raporu hazırlanır.

(2) Yardım başvurusu ve başvuru ekindeki evraklar müdürlükçe, Sosyal Yardım Tespit Raporu ile birlikte değerlendirilmek üzere Sosyal Yardım Değerlendirme Kuruluna gönderilir.

(3) Yönetmelikte belirtilen kişilerce yapılan müracaatlarda, müracaatçının ne tür yardım modelinden yararlanacağı Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu üyeleri tarafından belirlenir ve muhtaçların onurlarını zedelemeyecek şekilde gizli olarak değerlendirilir.

(4) Başvuru olmasa dahi, basında yer alan veya kolluk ya da zabıta birimleri ile muhtarlıklar tarafından tespit edilerek belediyeye bildirilen muhtaç, yoksul, kimsesiz, yaşlı, engelli, şiddet mağduru kadın ve afetzedeye de resen yapılacak inceleme üzerine yardımda bulunulabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulunun Tanımı, Görev ve Yetkileri

Sosyal yardım değerlendirme kurulunun tanımı, görev ve yetkileri

MADDE 11 – (1) Bu yönetmelik kapsamında yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar Belediye Başkanınca görevlendirilecek dört üye ve Meclis tarafından seçilecek iki meclis üyesi olmak üzere altı kişilik Değerlendirme Kurulu tarafından yürütülür.

a) Değerlendirme Kurulu Başkanı, Belediye Başkanınca belirlenen bir başkan yardımcısıdır. Diğer üç üye; Kültür ve Sosyal İşler Müdürü,  Mali Hizmetler Müdürü ile Zabıta Müdüründen oluşur. Diğer iki üye ise, Belediye Meclisi tarafından Belediye Meclisi Üyeleri arasından seçilir. Değerlendirme kurulu altı kişi olduğundan yapılacak bir oylamada eşitlik olması durumunda komisyon başkanının oy verdiği tarafın görüşü kabul edilmiş sayılır. Değerlendirme sırasında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvuruda bulunan muhtaç kişinin tahkikatını yapan ve sosyal inceleme raporunda imzası bulunan görevlilerde hazır bulunur. Kurulun sekretaryalığını Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yapar.

b) Değerlendirme Kurulu üyelerinin görev süresi 1 yıldır.

c) Değerlendirme Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde Değerlendirme Kurulu Başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

d) Değerlendirme Kurulu, acil haller dışında ayda bir kere olmak üzere, gerekli görüldüğünde Değerlendirme Kurulu Başkanın yazılı çağrısı üzerine de toplanır.

e)Sosyal hizmet ve yardım iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Belediye tarafından yeteri kadar personel görevlendirilir, gerekli araç, gereç ve bürolar tahsis olunur.

Değerlendirme kurulunun görev ve yetkileri

    Madde 12- (1) Değerlendirme kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

 1. Sosyal yardım talebiyle Belediyeye müracaat eden veya Belediyece yoksul ve muhtaçlığı belirlenen kişilerin durumlarını değerlendirerek yardım yapılmasının uygun olup olmadığına, uygun bulunması durumunda yapılacak yardımların miktarı, süresi ve şekli ile ilgili uygunluk görüşü vermek,
 • Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde sosyal yardım ve hizmetlerden yararlanacak kişilerde aranacak şartları tespit etmek, uygulamanın ne yönde yapılması gerektiği hakkında müdürlüğün harcama yetkilisinin kararına esas olmak üzere uygunluk görüşü vermek,
 • Bütçe yılı içinde toplu halde yapılacak ayni, toplu gıda, barınma, yakacak, gibi sosyal yardımların miktarı, süresi ve şekli ile ilgili olarak, belediyenin bu amaçla geçmiş yıllarda yaptığı yardımları, belediyeye yapılan yardım başvuruları, güncel ihtiyaç durumlarını ve bütçe imkânlarını dikkate alarak genel uygunluk görüşü vermek,
 • Belediye Başkanının sosyal hizmet ve yardımlarla ilgili vereceği diğer görevleri yapmak

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yardım Türleri, Sosyal Yardımlardan Faydalanma ve Gerekli Belgeler

Yardım türleri

MADDE 13– (1) Nakdi Yardımlar;

a) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesine istinaden, belediye ve mücavir alan sınırları içinde yaşayan ve maddi durumları uygun olmayan muhtaç öğrenciler (meclis kararıyla burs niteliğinde olmayan ve bir defaya mahsus olmak üzere) ile muhtaç asker veya ailesine nakdi yardım yapılabilir.

b)Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması için Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu görüşü ile yardım yapılabilecek kişi ve ailelere, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen alışveriş vb. çek, akıllı kart, kart kontörü vb. kart dağıtılabilir. Bu çekler veya kartlar ile alışveriş yaptırmayı, hizmet vermeyi kabul eden gerçek veya tüzel kişiler ile sözleşmeler yapılabilir. Bu sözleşmelerde bulunan hükümler çerçevesinde alınan mal ve hizmetin bedeli ödenebilir.

c) Maddi sorunlarla karşılaşarak eğitimini devam ettiremeyecek duruma düşen ve/veya zorlanan orta öğretim ve yükseköğretim öğrencilerine burs niteliğinde olmayan geçici ve karşılıksız yardım yapılabilir.

d)Nakdi yardımlar, Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’nun uygunluk kararı, harcama yetkilisi ve Belediye Başkanının onayı ile yapılır.

e)Yolda kalmış, kazaya uğramış ve benzeri şekildeki durumda bulunanlara, muhtaçlık sınırında olması koşuluyla bir defaya mahsus olmak üzere Belediye Başkanının onayıyla asgari ücretin net tutarının üçte biri oranında nakdi yardım yapılabilir.

(2) Ayni yardımlar;

a) Bu yönetmelik kapsamında sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahip bulunan kimselere gıda, sıcak yemek, süt, yakacak, giyecek, kırtasiye, ilaç, tıbbi araç – gereç, kent içi ulaşım, içme suyu, engellilerin kullanımına yönelik araç-gereç ve protezler (engel durumunun %60 ve üzeri olduğu sağlık raporu ile belgelenmek kaydı ile) ile kitap ve öğrenci tören kıyafetleri gibi ayni yardımlarda bulunulabilir.

b) İlk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik ayni yardımlar için okul müdürlükleri veya Milli Eğitim Müdürlüklerince öğrencinin ihtiyaç sahibi olduğunun resmi yazı ile bildirilmesi yeterlidir.

c) Ayni yardımların dağıtılmasında muhtarlıklar, sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliği yapılabilir.

ç) Doğal afet, yangın, su baskını vb. sebeplere dayanan konut hasarları gibi durumlarda tamir, bakım ve onarım yardımları yapılabilir.

d) Ayni yardımlar bir defada veya periyodik olarak yapılabilir.

e) Ayni yardımlar belediye başkanının vereceği onay ile yapılır.

Sosyal yardımlardan faydalanma

MADDE 14 – (1) Belediye tarafından sosyal yardım karşılığı yapılan ayni ve nakdi yardımlar karşılıksızdır. Ayni nitelikteki sosyal yardımlardan bu Yönetmelik esaslarına göre muhtaçlığı tespit edilen kişiler ve aileler faydalanır. Sosyal yardımların yapılmasında kişilerin diğer kaynaklardan elde ettikleri yardımlar dikkate alınır.

(2)Yapılan incelemeler sonucunda yardım almaya hak kazananlar yıllık olarak başvurularını yenileyeceklerdir. Başvurusu kabul edilerek yardım almaya hak kazanan ihtiyaç sahipleri bir dahaki başvuru döneminde başvurusunu yenilemediği takdirde yardım hakkını kaybeder.

(3) Yardım süresi dolan evden çıkamayacak durumda bulunan engelli ve yaşlılar ise başvuru döneminde Sosyal İşler Biriminden işlemlerinin evlerinde yürütülmesi için yardım talebinde bulunabilirler.

(4) Başvuru sonrasında yardım almaya hak kazanan kişinin bir (1) yıllık süre içerisinde mali durumunda herhangi bir değişiklik olması halinde değişikliği, değişiklikten itibaren en az bir (1) aylık süre içinde belediyeye bildirmesi zorunludur. Aksi halde belediye tarafından yardım süresi içerisinde yapılan araştırmalar sonucunda değişikliğin tespit edilmesi halinde; sosyal hizmet ve yardım kesilir. Ayrıca yapılan yardımların bedeli, ilgilisinden tahsil edilerek hakkında yasal işlem yapılır.

Gerekli belgeler

MADDE 15 – (1) Sosyal yardım hizmeti alacak olan muhtaç kişilerden aşağıdaki belgeler istenir;

a) Dilekçe,

b) Yardım türlerine göre Belediye tarafından yürütülen hizmetlere ilişkin hizmet standartları tablosunda belirtilen esaslar göz önünde bulundurularak istenilecek belgeler.

Ayni yardımlarda satın alma işlemleri

MADDE 16 – (1) Hizmet ve yardımlarda kullanılacak mal, hizmet ve malzemelerin alımında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

Ayni yardımların dağıtımı

MADDE 17 – (1) Belediye tarafından bu yönetmelik kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere; Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre alımı gerçekleştirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye bağışlanan gıda, yakacak, giyecek, kırtasiye malzemesi ve benzeri ayni yardımlar, Belediye personeli ve gönüllüler aracılığıyla Belediye araçları veya hizmet alım yöntemiyle kiralanan araçlar ile muhtaç ve yoksul kişilere en uygun yöntemlerle dağıtılır. Ayni yardımlarla ilgi alışverişler için ihale yapılır. Sosyal Yardımlaşmadan yardım alanlar ise belediyeden de  yardım alamazlar.

(2) Gerektiğinde muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşlarıyla dağıtıma yönelik işbirliği yapılabilir.

(3) Ayni yardımların dağıtımı üçüncü şahıslardan hizmet alımı şeklinde yaptırılabilir. Temel ihtiyaç konusu yardımlar, ihtiyaç maddelerinin belediye tarafından temin edilip dağıtılması veya belirlenmiş harcamalar için kullanılabilecek şekilde madde 10’da belirtildiği üzere yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Sosyal Yardımların Verilmesi ve Kesilmesi

Sosyal yardımların verilmesi

MADDE 18 – (1) Sosyal yardımlar için her yıl bütçe imkânları ölçüsünde yeterli kaynak ayrılır. Bu kaynaklar muhtaç kişilere ayni yardım karşılığı sosyal hizmet ve yardım olarak adaletli bir şekilde dağıtılır. Dağıtımlar kontrollü yapılır

Sosyal yardımların kesilmesi

MADDE 19 – (1) Gerekli evraklarda gerçeğe aykırı ve yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde veya yardım esnasında kişinin mali durumunda iyileşme olması halinde yardım kesilir.

(2) Hak sahibinin ölümü, belediye sınırları dışına taşınması, gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyanda bulunması, sahte belgelerle başvuruda bulunması durumlarında sosyal yardımlar kesilir.

(3) Gerçeğe aykırı belge verildiğinin veya yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde cezai müeyyidelerin uygulanması bakımından genel hükümlere göre hareket edilir. Bu konuda başvurucu veya ilgililer bilgilendirilir ve gerekirse kendilerinden yazılı taahhütname alınabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Dosya İşlemleri ve Tutanaklar

Dosya işlemleri

MADDE 20 – (1) Sosyal yardım talebinde bulunan herkese mahalle olarak ayrılarak bir dosya açılır ve tüm evrakları buradan takip edilir.

Tutanaklar

MADDE 21 – (1) Kişilere yapılacak her türlü sosyal hizmet ve yardımlar için teslim ve tesellüm tutanakları tanzim edilir ve dosyasında saklanır.

Bilgilendirme

MADDE 22 – (1) Belediye tarafından yardım verilenlerin kimlik bilgileri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Burdur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına bildirilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 23 – (1) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/m maddelerinde verilen yetkiye dayanarak hazırlanan iş bu yönetmelik, Belediye Meclisince kabul edilip, Sayıştay’ın görüşü alındıktan sonra, 3011 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanacak olan Yönetmelikler Hakkında Kanunun 2.maddesi gereğince, mahalli gazeteler veya diğer yayın organlarınca ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik Hükümlerini Burdur Belediye Başkanı yürütür.

EK:1-a Sosyal İnceleme formu                 T.C.
BURDUR BELEDİYESİ
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
SOSYAL İNCELEME FORMU
  BAŞVURU  SAHİBİNİN   Adı ve Soyadı:TC No            :   
Baba Adı        :     Doğum Yeri   : Doğum Tarihi:
Adresi:
Aslen nerelisiniz?
Ne zamandan beri Burdur’da ikamet etmektesiniz ?
Tahsil durumunuz nedir?
Çalışıyor musunuz? Aylık kazancınız nedir?
Ailede başka çalışan var mı?
Ailenizin aylık toplam gelir miktarı nedir?
Borcunuz var mıdır? Miktarı ne kadardır?
Medeni haliniz ve ailevi durumunuz nedir?
Ailenizde kaç kişi vardır?
Varsa Ailenizde kaç çocuk vardır?
Yaşları ve öğrenim durumları nelerdir?
Ailenizde kronik sağlık sorunu olan var mıdır?
Ailenizde engelli olan var mıdır?
Akraba, tanıdık vb. yardım alıyor musunuz?
Diğer yardım kuruluşlarından yardım alıyor musunuz?
Evin mülkiyeti kimindir?
Kira ise aylık ne kadar kira ödüyorsunuz?
Mutfak, Tuvalet ve banyo hariç, oturduğunuz evde kaç tane
oda var ?
Evde ısınmada hangi kaynağı kullanıyorsunuz?
Elektrik, telefon, İnternet, su vb. giderlerin fatura
Miktarları ne kadardır?
Ev koşulları ve yaşam standardı nasıldır?
Belediyemizden daha önce yardım aldınız mı?
NOT:
    EK:1-b      BURDUR BELEDİYESİ SOSYAL İNCELEME VE TAHKİKAT RAPORU Yardım Başvurusunda Bulunan Kişinin  Adı ve Soyadı    : TC Kimlik No    : Doğum Yeri       : Doğum Tarihi    : Baba Adı            : Mesleği              : İkamet adresi     :   Yukarıda adres bilgileri yazılı olan…………………………………………………………yapılan Tahkikat neticesinde;
 Tahkikatı Yapan                                                                           Tahkikatı Yapan

Yardım Talebinde

Bulunan

……/……/………

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.

Ek: 2

BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YARDIM BAŞVURUSU DEĞERLENDİRME CETVELİ
KİŞİNİN GENEL İŞ DURUMUPUANKİŞİNİN ALDIĞI PUAN
AÇALIŞAMIYOR20
BTAHSİLLİ – ÇALIŞMIYOR-5
CMEMUR-İŞÇİ-EMEKLİ-10
AİLENİZİN TOPLAM NET GELİRİ (AYLIK)PUANI 
AMUHTAÇLIK SINIRININ YARISI VE ALTI15
BMUHTAÇLIK SINIRINDAVE ALTINDA10
CMUHTAÇLIK SINIRININ ÜZERİNDE-10
AİLENİN DURUMUPUANI 
ASAĞ VE BERABER0
BBOŞANMIŞ- AYRI YAŞAYAN VEYA VEFAT ETMİŞ5
CYETİM, ŞEHİT YA DA GAZİ AİLESİ10
EVİN ISINMA DURUMUPUANI 
AKALORİFER-DOĞALGAZLI-10
BSOBALI5
AİLENİZDEKİ KİŞİ SAYISIPUANI 
ABİR-ÜÇ ADET1
BBEŞTEN FAZLA5
AİLENİZDE KRONİK SAĞLIK SORUNU OLAN KİŞİ SAYISI
ABİR ADET5
BİKİ VE DAHA FAZLASI15
AİLEDE OKUYAN ÖĞRENCİ SAYISIPUANI 
A1-2 ADET (İLKÖRETİM-ORTAÖĞRETİM)3
B3-DAHA FAZLA  (İLKÖRETİM-ORTAÖĞRETİM)10
C1 VEYA DAHA FAZLA (ÖRGÜN ÜNİVERSİTE)15
ÖZEL OTONUZ VAR MI?PUANI 
AEVET-15
BHAYIR0
ENGELLİ DURUMUPUANI 
AEVET15
BHAYIR0
EVİN EŞYA DURUMU,YAŞAM STANDARTLARIPUANI
AİYİ-15
BORTA5
CKÖTÜ15
EVİN DURUMUPUANIKİŞİNİN ALDIĞI PUAN
AKENDİ EVİ, KİRASI BAŞKALARINCA KARŞILANIYOR-10
BKİRA10
YARDIM DURUMUPUANI 
A2022 SAYILI YASA-5
BKAYMAKAMLIK-5
CDERNEK/VAKIF-5
D2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KAPSAMNDA-5
GAYRİMENKUL DURUMUPUANI 
AEV (KONUT) İKAMET EDİLEN KONUT DIŞINDAKİ HER BAĞIMSIZ KONUT İÇİN-25
BDÜKKAN, HER BİR DÜKKAN İÇİN-25
SOSYAL GÜVENCE DURUMUPUANI
AYEŞİLKART, GSS, SOSYAL GÜVENCESİ YOK5
BSSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI-5
      BAŞVURU SAHİBİNİN KÖTÜ ALIŞKANLIKLARININ OLUP OLMAMASI        PUANI
ATOPLUMA ZARARLI BAĞIMLILIK VAR-25
BTOPLUMA ZARARLI BAĞIMLILIK YOK5
TAHKİKAT GÖREVLİSİNİN GÖRÜŞÜ (1)PUANI
AMUHTAÇ10
BTOPLUMA ZARARLI BAĞIMLILIK-15
TAHKİKAT GÖREVLİSİNİN GÖRÜŞÜ (2)PUANI
AMUHTAÇ10
BTOPLUMA ZARARLI BAĞIMLILIK-15

                                                                                                               Toplam puan miktarı:……………………

NOT: Toplam puan miktarı 50 puandan fazla ise 1 inci grup, toplam puan miktarı 50 puandan az ise 2inci grup olarak değerlendirilir.

Tahkikat görevlilerinin yardım başvurusu hakkındaki görüşü: ……………………………………

   Tahkikatı Yapan                                                                                           Tahkikatı Yapan

       Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ                           Arif PAK                          Namık Kemal ÖZKAN

  Belediye Başkanı                                         Kâtip                                            Kâtip     

Read More

T.C BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KARAR TARİHİ : 05.08.2020
KARAR NO :2020/63


BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar
Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49’ uncu maddesi ve “Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” gereğince Burdur Belediyesince oluşturulan birimlerin çalışma usul ve esaslarını, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik Burdur Belediyesi birimlerini ve çalışanlarını kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 03.07.2015 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 15’ inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4– Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Belediye: Burdur Belediyesini,
b) Belediye Başkanı: Burdur Belediye Başkanını,
c) Belediye Meclisi: Burdur Belediye Meclisini,
d) Belediye Encümeni: Burdur Belediye Encümenini,
e) Başkan Yardımcısı: Burdur Belediye Başkan Yardımcısını ifade eder.
Genel Esaslar
Madde 5- Belediyenin organizasyon yapısına ilişkin genel esaslar şunlardır;
a) Müdürlükler, Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik esasları çerçevesinde Belediye Meclisince kurulur, kaldırılır ve değiştirilir.
b) Kanunlarda belirtilen tüm imza yetkileri Belediye Başkanına aittir. Bu yetkiler imza yetkileri yönergesi ile devredilebilir.
c) Müdürlüklerin görev, yetki ve sorumlulukları, bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde, iç kontrol ve süreç çalışmaları ile bütünleşik olarak birimlerin çalışma yönergelerinde belirlenir.
d) Müdürlüklere ait görev ve çalışma yönergeleri, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak müdürlük ve servislerin çalışma usul ve esasları ile sorumluluklarını belirtir şekilde düzenlenir ve Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.
e) Belediye Başkanı bu yönetmelik çerçevesinde Belediyenin iş ve işlemlerine ilişkin yönergeler çıkartabilir.
KARAR TARİHİ : 05.08.2020
KARAR NO :2020/63

3
İKİNCİ KISIM
Genel İşleyiş, Yetki ve Sorumluluklar
Organizasyon Yapısı
MADDE 6- Burdur Belediyesindeki bütün birimler; üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.
Birimlerin organizasyon şemalarındaki yatay ve dikey hiyerarşik yapılanma; birim müdürünün teklifi, ilgili başkan yardımcısının uygun görüşü ve Belediye Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer. Başkan organizasyon yapısını re’sen değiştirmeye yetkilidir.
Teşkilat
MADDE 7- Burdur Belediyesi teşkilatı aşağıda belirtilen hizmet birimlerinden oluşur. Başkan hizmetlerin sunumunda erişilebilirlik ve kaliteyi artırmak amacıyla Belediye yetki sınırları içinde şube veya hizmet noktası kurmaya yetkilidir.

 1. Özel Kalem Müdürlüğü
 2. Destek Hizmetleri Müdürlüğü
 3. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
 4. Yazı İşleri Müdürlüğü
 5. Hukuk İşleri Müdürlüğü
 6. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
 7. Fen İşleri Müdürlüğü
 8. Hal Müdürlüğü
 9. Huzurevi Müdürlüğü
 10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 11. İtfaiye Müdürlüğü
 12. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
 13. Mali Hizmetler Müdürlüğü
 14. Park ve Bahçeler Müdürlüğü
 15. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
 16. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
 17. Temizlik İşleri Müdürlüğü
 18. Veteriner İşleri Müdürlüğü
 19. Zabıta Müdürlüğü
 20. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
  Başkan Yardımcılarının Görev Yetki ve Sorumlulukları
  Madde 8- Belediye başkan yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
  a) Organizasyon şemasında kendilerine bağlı birimlerin yönergelerle belirlenen iş ve işlemlerini sürekli gözetim ve yakın denetim altında bulundurarak, hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
  b) Hizmetlerin yürütülmesinde karşılaşılan ve kendi imkanları ile çözemediği konuları Belediye Başkanına yazılı veya sözlü olarak intikal ettirmek.
  c) Görev tanımlamasında birden fazla müdürlüğün koordine ve işbirliği yapması gereken, müşterek çalışma içeren konularda görev alacak personeli belirlemek.
  d) Mevzuat ve İmza yetkileri yönergesi ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
  KARAR TARİHİ : 05.08.2020
  KARAR NO :2020/63

  4
  Müdürlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  Madde 9- Müdürlerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
  a) Müdürlükteki iş ve işlemlerin iş akışına uygun olarak sürekli, verimli ve güvenli yürütülmesini sağlamak.
  b) Emrinde çalışan personelin ödüllendirilmesi ve tecziyesi hakkında üst yönetime bilgi vermek.
  c) Süreli evrak ve işleri takip ederek, süresinde cevaplamak, sonuçlandırmak.
  d) Müdürlüğün iş planını hazırlamak, personele tebliğ etmek, iş planını bozabilecek riskler hakkında üst yönetimi zamanında bilgilendirmek.
  e) Belediye stratejik planına uygun olarak yıllık performans programını ve bütçesini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile müştereken hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, faaliyet sonuçlarını üst yönetimin belirlediği sıklıkta raporlamak.
  f) Müdürlüğün çalışma yönergesinde belirtilen görevlerin takibini yapmak.
  g) Mevzuat ve İmza Yetkileri Yönergesi ile kendisine verilen görevleri yapmak.
  h) Müdürlüğün hizmet envanterini oluşturmak ve hizmet standartlarını belirlemek.
  i) Personele ilişkin bireysel performans göstergeleri geliştirmek ve bu göstergeleri izlemek, değerlendirmek.
  Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  Madde 10- Diğer personelin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
  a) Müdürlükte çalışan tüm görevliler, başta 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu olmak üzere görevlerini ilgilendiren mevzuatı bilmek ve kendilerine verilen görevleri mevzuata uygun şekilde yerine getirmekle sorumludur.
  b) Yapılan iş ve işlemlerde resmi yazışma kurallarına ait yönetmeliklerle belirlenmiş usul ve esaslara uymak.
  c) Müdürlüğün çalışmalarıyla ilgili karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini amirlerine bildirmek.
  d) Çalışmalarında kullandıkları belediyeye ait her türlü mal ve eşyanın kullanımında özen göstermek.
  e) Performans ölçümüne esas olmak üzere kendilerine verilen ölçüm materyallerini doldurarak birim amirine zamanında teslim etmek.
  f) Müdürlük iş planı, hedefleri ve görev dağılımı doğrultusunda, kendilerine ait kişisel iş planlarını hazırlamak, birim müdürüyle paylaşmak ve uygulamak.
  Belediye Birimlerince Uyulacak Kurallar
  Madde 11- Belediye birimlerince uyulacak kurallar şunlardır;
  a) Burdur Belediyesine naklen ve açıktan atama, ilk defa memuriyete atanacaklar ve istifa sonrası dönüşlere ilişkin atamalar, görevde yükselme, üst kadroya görevlendirme, görevden alma ve unvan değişikliği işlemleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün bağlı olduğu Başkan Yardımcısının uygun görüşü ile Başkan tarafından yapılır.
  b) Belediye çalışanlarına yönelik, düzenli hizmet içi eğitim yapılması esastır. Hizmet içi eğitim ilgili birimin talebi ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.
  KARAR TARİHİ : 05.08.2020
  KARAR NO :2020/63
  5

  c) Belediye personelinin yurtiçi-yurtdışı eğitim, kurs, konferans veya sempozyumlara katılımına ilişkin görevlendirmeler Belediye Başkanının onayı ile yapılır.
  d) Şef ve altı ünvanlı memur ve sözleşmeli personel bağlı olduğu müdürleri ve başkan yardımcılarından, müdürler ise görev dağılımı itibariyle bağlı olduğu başkan yardımcısı ve başkandan, İşçiler bağlı olduğu müdürden yıllık izin alırlar. Doğum ve ölüm izinleri müdürler, diğer mazeret izinleri belediye başkanı tarafından verilir. Müdürler, birimlerinde çalışan memur ve işçi bütün personelin yıllık izin planlamasını yapmak zorundadır.
  e) Belediye bütçe içi işletmesinin yönetimi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, belediye şirketleri ile olan ilişkiler Mali Hizmetler Müdürlüğünce yürütülür.
  f) Belediye birimlerinin ihtiyaç duydukları donanım ve yazılımların alımları birimin talebi ve Bilgi İşlem Servisinin teknik değerlendirmesiyle Destek Hizmetleri Müdürlüğünce gerçekleştirilir. Bilgi İşlem Servisi, birimlerin yazılım ve donanım taleplerini ve kurumun planlanmış ihtiyaçlarını, veri güvenliği, sistem uyumluluğu, yetkili erişim, altyapı kapasitesi gibi temel kriterler çerçevesinde değerlendirmekle sorumludur.
  g) Belediye evrak sistemi ve genel arşiv yönetimi Yazı İşleri Müdürlüğünün sorumluluğundadır.
  h) Birimlerin faaliyet alanına giren işlerle ilgili mal ve malzemenin usulüne göre ambarda muhafaza edilmesini sağlamak, stok ve sarf kayıtlarını düzenli olarak tutmak dahil taşınır mal yönetimi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görevidir.
  i) Tüm birimlerin; inşaat, tesisat, araç ve makinalarının bakım ve onarımları (Bilgi İşlem Servisi tarafından yapılanlar hariç) Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
  Belediye Birimlerine Ait Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergeler
  Madde 12- Belediye birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, iç kontrol ve süreç çalışmaları ile bütünleşik olarak Belediye Başkanı tarafından onaylanmış Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergelerle belirlenir. Müdürlüklere ait görev ve çalışma yönergeleri, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenmek zorundadır.
  Belediye birimleri, müdürlükler ve müdürlüklere bağlı alt birimler olarak şeflikler (servisler) şeklinde kurulur. Bu Yönetmelikte Müdürlüklerin ortak görevleri ve müşterek yürüttükleri görevler sayılmakta olup, Müdürlüklerin görevleri, yetkileri ve sorumlulukları çalışma yönergeleri ile belirlenir. Yönergelerde bunlara ilişkin detaylı bir görev tanımı yapılması gerekir.
  Müdürlüklere ait çalışma yönergeleri, Yazı İşleri Müdürlüğünün bağlı olduğu Başkan Yardımcısının koordinasyonunda ilgili müdürlerden oluşturulan İdare Mevzuat Değerlendirme Komisyonu tarafından her yıl değerlendirmeye tabi tutulur. Yönetmelik ve Yönergelerin güncel kalması, takibi, komisyonun oluşturulması ve sekreterya işlemleri Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülür.
  Yetki Devrinin Esasları
  Madde 13- Yetki devrinde aşağıdaki esaslar göz önünde tutulur.
  a) Görevliler, Kanun veya Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini, sorumlulukları devam etmek kaydıyla, sürekli veya geçici olarak alt kademe personeline devredebilirler.
  b) İdareyi hukuki ve mali sorumluluk ve yükümlülük altına sokacak haller ve genel ilkelerle karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri kendiliklerinden yetkilerini alt kademelere
  KARAR TARİHİ : 05.08.2020
  KARAR NO :2020/63
  6

  devredemezler. Bu yetkilerin devredilmesinde zorunluluk duyulursa, devreden yetkilinin sorumluluğu devam etmek kaydıyla Belediye Başkanının onayı ile yetki devri yapılabilir.
  c) Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında yürütülür ve yetki devredenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
  d) Amirin görevi başında olmaması halinde kullanılmak şartıyla devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevi başına dönmesiyle ortadan kalkar.
  e) Amirler tarafından devredilmiş olan yetkiler, amirin değişmesi halinde, yeni amire göreve başlar başlamaz derhal yazı ile bildirilir ve aksine bir emir çıkarılmadığı sürece devam eder.
  f) Yetkilerin devri veya kaldırılması işlemlerinin yazılı olarak tebliğ edilmek suretiyle yapılması esastır. Ancak, acele ve telafisi güç veya imkansız zararların ortaya çıkabileceği durumlarda sözlü olarak yetki devri yapılması sonradan yazı ile belgelendirilmek suretiyle mümkündür.
  g) Bir göreve vekaleten atananlar, o görev için verilmiş bulunan yetkilere tam olarak sahip olup, o görevden sorumlu tutulurlar.
  Amir, Emir ve Memurlar
  Madde 14- Amir, makam ve memuriyeti bakımından emir verme yetkisi olan görevlilerdir.
  Amirler, kendilerine bağlı olan personele, göreve ilişkin olmak ve yürürlükteki hükümler içinde kalmak şartıyla görev ve emir vermeye yetkilidirler.
  Memurlar, sözleşmeli personel, kadrolu işçi ve şirket işçileri olmak üzere bütün çalışanlar aldıkları emirleri kanun, yönetmelik ve genelgeler uyarınca yapmak zorundadır.
  Aldığı emri süresi içinde yerine getirmeyen görevliler süreli bir tekit yazısı ile emri yerine getirmesi hususunda uyarılır. Tekit yazısı ile uyarılmasına rağmen görevini yerine getirmeyen personel hakkında, memur ya da işçi statüsüne göre disiplin hükümleri uygulanarak tecziye edilir.
  Vekalet
  Madde 15- Birim amirinin görev başında bulunmadığı zamanlarda, amirin belirleyeceği tecrübeli, işi yürütecek vasıfta olan personel ona vekâlet edecek olup bu husus birim amirince bağlı olduğu başkan yardımcısına teklif olunur, bağlı olunan başkan yardımcısı isterse idari ve teknik hususları göz önüne alarak değişiklik yapabilir.
  ÜÇÜNCÜ KISIM
  Çeşitli ve Son Hükümler
  Tereddütlerin Giderilmesi ve Düzenleme Yapılması
  Madde 16- Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Belediye Başkanı yetkilidir.
  Hüküm Bulunmayan Haller
  Madde 17- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
  KARAR TARİHİ : 05.08.2020
  KARAR NO :2020/63
  7
  Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
  Madde 18-
  06.08.2014 tarih ve 144 sayılı meclis kararı ile yürürlüğe giren Burdur Belediyesi Teşkilat Yönetmeliği bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılır.
  Burdur Belediyesi tüm müdürlüklerinin görev çalışma yönetmelikleri bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılır. Tüm birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyecek olan birim çalışma yönergeleri, bu yönetmeliğin 17’inci maddesine göre başkan tarafından onaylanarak, Yazı İşleri Müdürlüğünce yayımlanarak yürürlüğe girer.
  Yürürlük
  Madde 18- Bu Yönetmelik 01.11.2020 tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  Madde 19- Bu Yönetmeliği Belediye Başkanı yürütür.
  Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ Arif PAK Namık Kemal ÖZKAN
  Belediye Başkanı Kâtip Kâtip

Read More

AĞUSTOS AYI BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

            Belediye Meclisinin 2020/Ağustos ayı toplantısı, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00’daBelediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler;  Ali SAY, Arif PAK, Namık Kemal ÖZKAN, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Çağan TÜRKAN, Mesut ÖZCAN, Ayfer HINCAL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

KARAR NO:2020/60

             Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyeleri Salih SEVİM’in 28.07.2020 tarihli ve Mehmet BÜLBÜL’ün 05.08.2020 tarihli dilekçeleri okundu. Belediye Meclis Üyeleri Salih SEVİM ve Mehmet BÜLBÜL, dilekçelerinde mazeretlerini beyan ederek, bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceklerini belirtmekte ve izinli sayılmalarını talep etmektedirler. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri Salih SEVİM ve Mehmet BÜLBÜL’ün izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/61

             Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 05.08.2020 tarihli dilekçesini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, Yunus Emre Caddesi, No:25 adresinde bulunan Bahçelievler Parkında meydana gelen kazada vefat eden Polis Memuru Selcan AKBAŞ’ın isminin, yine aynı parka verilerek, Bahçelievler Parkının isminin “Şehit Polis Memuru Selcan AKBAŞ Parkı” olarak değiştirilmesi hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesi  talep edilmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 05.08.2020 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 10.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/62

            Gündemin 1.maddesine geçildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 28.07.2020 tarih ve 7785 sayılı yazısında, Belediye Meclisinin 06.05.2020 tarih ve 2020/43 sayılı kararı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendine istinaden çıkarılacak olan Burdur Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği hakkında çalışma yapmak üzere komisyon kurulmuş olup, söz konusu komisyonun çalışmaları ve Hukuk İşleri Müdürlüğünün uygun görüşü doğrultusunda tekrar hazırlanan Burdur Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliğinin görüşülerek, karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendine istinaden hazırlanan, Burdur Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği’nin, komisyondan gelen ve karar ekinde yer alan şeklinin kabulüne,  gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/63

            Gündemin 2.maddesine geçildi. Belediye Meclisinin 04.03.2020 tarih ve 2020/33 sayılı kararı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendine istinaden çıkarılacak olan Burdur Belediye Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hakkında çalışma yapmak üzere görevlendirilen komisyon çalışmalarını tamamlamış olup, komisyon raporunda;

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendine istinaden hazırlanan Burdur Belediye Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin; Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Genel Esaslar, Organizasyon Yapısı, Teşkilat, Başkan Yardımcılarının Görev Yetki ve Sorumlulukları, Müdürlerin Görev Yetki ve Sorumlulukları, Diğer Personelin Görev Yetki ve Sorumlulukları, Belediye Birimlerince Uyulacak Kurallar, Belediye Birimlerine Ait Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergeler, Yetki Devrinin Esasları, Amir, Emir ve Memurlar, Vekalet ve Çeşitli ve Son Hükümler ana başlıkları ile hazırlanmasına ve Belediye Meclisine Sunulmasına, Müdürlüklere ait Çalışma Usul ve Esaslarının, Burdur Belediye Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun biçimde yönerge şeklinde hazırlanarak, Belediye Başkanının uygun görüşü ile yürürlüğe girmesine oy birliği ile karar verildiğinden, konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendine istinaden hazırlanan, Burdur Belediye Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin, komisyondan gelen ve karar ekinde yer alan şeklinin kabulüne,  gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/64

            Gündemin 3.maddesine geçildi. Belediye Meclisinin 07.08.2019 tarih ve 2019/106 sayılı kararı ile Burdur Müzesinin arkasında kalan ve Belediyemize ait olan 320 ada, 4 ve 6 parsellerde bulunan otoparkın, Müze Müdürlüğüne tur otobüslerinin otopark sorununun çözümü amacıyla tahsis edilmesi hususunda çalışma yapmak üzere kurulan komisyon çalışmalarını tamamlamış olup, komisyon raporunda; Burdur Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 18.07.2019 tarih ve 57234726-620-E.6195 sayılı yazısı ile Müze Müdürlüğüne tahsis edilmesi talep edilen ve onaylı imar planında otopark alanı olarak ayrılan 320 ada, 4 ve 6 numaralı persellerin bulunduğu alan Adliye Caddesi üzerinde yer almakta olup, bu cadde 2.derecede şehir yolu niteliğindedir ve trafik açısından yoğun ve işlek durumdadır. Müze Müdürlüğünce kullanılmak istenilen otopark alanının karşısında halk otobüsü duırağı bulunduğundan, tur otobüslerinin kullanımına tahsis edilmesi durumunda trafik akışı ve güvenliği tehlikeye girecektir. Bu nedenlerden dolayı, otopark alanının tahsis edilmesi Meclis Üyesi Samet GÜNEŞ’in kabul oyuna karşılık, Meclis Üyeleri Nihat ÜLKÜ ve Salih SEVİM’in ret oylarıyla oy çokluğu ile uygun bulunmamıştır. Ancak halk pazarı olduğu için Pazartesi ve Salı günleri hariç diğer günler için Uzay Çatı Altı’nın tur otobüslerine ücretsiz kullandırılması hususunda tavsiye kararı verilmiştir.  Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Müzesinin arkasında kalan ve Belediyemize ait olan 320 ada, 4 ve 6 parsellerde bulunan otoparkın, Müze Müdürlüğüne tur otobüslerinin otopark sorununun çözümü amacıyla tahsis edilmesi komisyon kararında oy çokluğu ile reddedilmiş olup, konunun komisyondan gelen şekline Meclis Üyeleri Namık Kemal ÖZKAN ve Mesut ÖZCAN çekimser, Meclis Üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN ret, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ ile Meclis Üyeleri Ali SAY, Arif PAK, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Çağan TÜRKAN, Ayfer HINCAL ve Yurtsever ÇELİKKAYA kabul oyu vermiş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesinde geçen “Belediye meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir.”  hükmü gereğince, konunun karara bağlanması için gerekli olan salt çoğunluk sağlanamamıştır. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2020/65

              Gündemin 4.maddesine geçildi. Zabıta Müdürlüğünün 22.07.2020 tarih ve 7484 sayılı yazısında, Belediye Meclisinin 01.07.2020 tarih ve 2020/57 sayılı kararı ile Burdur Belediyesi Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmeliğin Taşıma Ücretlerinin Belirlenmesi başlıklı 11.maddesinin 2. ve 5. fıkraları gereğince, S.S. Şehir içi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifinin talebi doğrultusunda, özel halk otobüsleri fiyat tarifesine, iki binişlik kullan-at kartına ve yıllık kent-kart vize ücretlerine zam yapılması hususunda görevlendirilen komisyon çalışmalarını tamamlamış olup, komisyon raporunda; S.S. Şehir içi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifinin zam teklifi incelenmiş olup, pandemi süreci nedeniyle yolcu yoğunluğunun azalması ve araçlardaki yolcu taşıma kapasitelerinin düşürülmesi göz önünde bulundurularak, birim fiyatlarda yaklaşık %20 zam yapılmasının uygun olabileceğine oy birliği ile karar verilmiş olup, 1 Eylül 2020 – 1 Eylül 2021 tarihleri arasında uygulanacak olan ve aşağıda belirtilen fiyat tarifesinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. 

Güzergah AdıKent Kart
Şehir İçi İndi-Bindi3,00 TL
Üniversite2,40 TL
İlköğretim – Lise1,75 TL
Askeriye Köyü – Gökçebağ – Çendik – Yaka Köy – Kampüs Örtülü4,00 TL
Salı Pazarından Necatibey Mahallesi – Değirmenler Mahallesi3,50 TL
Kullan At Bilet İki Binişlik8,00 TL
Vize Ücreti (Yıllık İşlem Ücreti)4,00
65 Yaş üzeri VatandaşlarÜCRETSİZ
%40 ve Üzeri Engelli VatandaşlarÜCRETSİZ
Ağır EngelliÜCRETSİZ
Ağır Engelli Refakatçi 1 KişiÜCRETSİZ

            Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmeliğin Taşıma Ücretlerinin Belirlenmesi başlıklı 11.maddesinin 2. ve 5. fıkraları gereğince, Özel Halk Otobüsleri Fiyat Tarifesinin, komisyondan gelen ve aşağıda tablo olarak belirtilen şeklinin 1 Eylül 2020 – 1 Eylül 2021 tarihleri arasında uygulanmasının kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

Güzergah AdıKent Kart
Şehir İçi İndi-Bindi3,00 TL
Üniversite2,40 TL
İlköğretim – Lise1,75 TL
Askeriye Köyü – Gökçebağ – Çendik – Yaka Köy – Kampüs Örtülü4,00 TL
Salı Pazarından Necatibey Mahallesi – Değirmenler Mahallesi3,50 TL
Kullan At Bilet İki Binişlik8,00 TL
Vize Ücreti (Yıllık İşlem Ücreti)4,00 TL
65 Yaş üzeri VatandaşlarÜCRETSİZ
%40 ve Üzeri Engelli VatandaşlarÜCRETSİZ
Ağır EngelliÜCRETSİZ
Ağır Engelli Refakatçi 1 KişiÜCRETSİZ
KARAR NO:2020/66

            Gündemin 5.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 13.07.2020 tarih ve 7087 sayılı yazısında, Burdur Kahveciler Odası Başkanlığı 30.06.2020 tarih ve 6702 evrak nolu dilekçesinde, Kahveciler Odasına bağlı esnaflar pandemi sürecinde kiralarını ödeyemeyecek duruma geldiğinden ve mağdur durumda olduklarından, 2020 yılının kalan aylarında Eğlence Vergisi tahakkuklarının en alt seviyeden yapılmasını talep ettiğinden, yeniden düzenlenen ve aşağıda belirtilen Eğlence Vergisi tarifesinin Belediye Meclisinde görüşülerek, karara bağlanmasını talep etmektedir. 

B-)EĞLENCE VERGİSİ (MAD.18-22) (Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde) 
 Eğlencenin TürüAlanıKanuni TarifeGrup/Verginin Miktarı (TL) 
En Az (TL)En Çok (TL)1. GRUP2. GRUP
3-)Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerin de çalışılan her gün için25 m²’ye kadar5,00 ₺100,00 ₺6,00 TL.5,00 TL.
26 m²-50 m² arası5,00 ₺100,00 ₺7,00 TL.6,00 TL.
51 m²-100 m² arası5,00 ₺100,00 ₺8,00 TL.7,00 TL.
101 m²-200 m² arası5,00 ₺100,00 ₺9,00 TL.8,00 TL.
201 m²’den yukarı5,00 ₺100,00 ₺10,00 TL.9,00 TL.

            Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Kahveciler Odasına bağlı esnaflar pandemi sürecinde kiralarını ödeyemeyecek duruma geldiğinden ve mağdur durumda olduklarından, Eğlence Vergisi tarifesinin, Ağustos ayı dahil olmak üzere 2020 yılının sonuna kadar, Mali Hizmetler Müdürlüğünden gelen ve aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde uygulanmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

B-)EĞLENCE VERGİSİ (MAD.18-22) (Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde) 
 Eğlencenin TürüAlanıKanuni TarifeGrup/Verginin Miktarı (TL) 
En Az (TL)En Çok (TL)1. GRUP2. GRUP
3-)Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerin de çalışılan her gün için25 m²’ye kadar5,00 ₺100,00 ₺6,00 TL.5,00 TL.
26 m²-50 m² arası5,00 ₺100,00 ₺7,00 TL.6,00 TL.
51 m²-100 m² arası5,00 ₺100,00 ₺8,00 TL.7,00 TL.
101 m²-200 m² arası5,00 ₺100,00 ₺9,00 TL.8,00 TL.
201 m²’den yukarı5,00 ₺100,00 ₺10,00 TL.9,00 TL.
KARAR NO:2020/67

            Gündemin 6.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.07.2020 tarih ve 7794 sayılı yazısında; Burdur İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 23.07.2020 tarih ve 51747342-754-E.5806 sayılı yazısına istinaden, Burdur Merkez Burç Mahallesi, 1563 ada, 1 ve 2 parsel tapu kayıtlı taşınmazlarda imar planı değişikliği yapılması talebinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/68

              Gündemin 7.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.07.2020 tarih ve 7026 sayılı yazısında; Burdur İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 30.06.2020 tarih ve 51747342-754-E.4979 sayılı yazısına istinaden, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, 667 ada, 388 parsel tapu kayıtlı taşınmaz içerisinde yapılması planlanan Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi için imar planı değişikliği yapılması talebinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/69

            Gündemin 8.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.07.2020 tarih ve 7796 sayılı yazısında, İmar Komisyonunun almış olduğu 08.07.2020 tarih ve 2 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararlarının 1. maddesine geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 01.07.2020 tarih ve 2020/55 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih ve 6423 sayılı yazısı ve ekindeki Süleyman CEYHAN’ın 25.06.2020 tarihli dilekçesinde, Burdur Merkez Yeni Mahalle, 126 pafta, 731 ada ve 179 – 180 nolu parsellerde dere kanalı güzergahı değişikliği ve trafo yeri değişikliği için hazırlanmış imar planı değişikliğinin yapılması teklifinde bulunulmuştur. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; söz konusu imar planı değişiklik teklifi uygun bulunarak oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Merkez Yeni Mahalle, 126 pafta, 731 ada ve 179 – 180 nolu parsellerde dere kanalı güzergahı değişikliği ve trafo yeri değişikliği için hazırlanmış imar planı değişikliğinin yapılmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/70

              Gündemin 9.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.07.2020 tarih ve 7796 sayılı yazısında, İmar Komisyonunun almış olduğu 08.07.2020 tarih ve 2 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararlarının 2. maddesine geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 01.07.2020 tarih ve 2020/56 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih ve 6424 sayılı yazısı ve ekindeki Zülküf Nebi KAYADURAN’ın 23.06.2020 tarihli dilekçesinde, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, 1107 ada ve 1 nolu parselde ada kenarı düzeltmesine yönelik imar planı değişikliğinin yapılması teklifinde bulunulmuştur. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; Komisyon Üyesi Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, imar planı değişiklik teklifinin uygun olduğu görüşünü bildirmiştir. Komisyon Üyeleri Dr. Kamil CANIGÜR ve Çağan TÜRKAN ise, onaylı imar planına uygun şekilde oluşmuş parsel içerisinde, 14 adet yapı ve 28 adet bağımsız bölüm bulunan yatay kat mülkiyeti kurulmuş arsa payları hisseli bir yapı adasında hissedarlardan bir kişinin talep etmesinin uygun olmadığı, diğer yapı sahiplerinin muvafakatının bulunmadığı, ayrıca bahçe alanını büyütmeye yönelik keyfi bir değişiklik talebi olduğundan olumsuz görüş bildirmişlerdir. Yapılan müzakere sonucunda, Komisyon Üyesi Hüseyin BÜYÜKKELEŞ’in kabul oyuna karşılık, Komisyon Üyeleri Dr. Kamil CANIGÜR ve Çağan TÜRKAN’ın ret oyları ile kabul edilmemiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, 1107 ada ve 1 nolu parselde ada kenarı düzeltmesine yönelik imar planı değişikliğinin yapılması, komisyon kararında oy çokluğu ile reddedilmiş olup, konunun komisyondan gelen şekline Meclis Üyeleri Namık Kemal ÖZKAN ve Mesut ÖZCAN çekimser, Meclis Üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN ret, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ ile Meclis Üyeleri Ali SAY, Arif PAK, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Çağan TÜRKAN, Ayfer HINCAL ve Yurtsever ÇELİKKAYA kabul oyu vermiş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesinde geçen “Belediye meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir.”  hükmü gereğince, konunun karara bağlanması için gerekli olan salt çoğunluk sağlanamamıştır. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

KARAR NO:2020/71

              5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 10. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 05.08.2020 tarihli dilekçesinde; Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, Yunus Emre Caddesi, No:25 adresinde bulunan Bahçelievler Parkında meydana gelen kazada vefat eden Polis Memuru Selcan AKBAŞ’ın isminin, yine aynı parka verilerek, Bahçelievler Parkının isminin “Şehit Polis Memuru Selcan AKBAŞ Parkı” olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, Yunus Emre Caddesi, No:25 adresinde bulunan Bahçelievler Parkında meydana gelen kazada vefat eden Polis Memuru Selcan AKBAŞ’ın isminin, yine aynı parka verilerek, Bahçelievler Parkının isminin “Şehit Polis Memuru Selcan AKBAŞ Parkı” olarak değiştirilmesi hususunun, Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak ve parklara, geçmişte görev yapmış Belediye Başkanlarımız, Şehitlerimiz ve Burdurumuza faydası dokunmuş hayırsever vatandaşlarımızın isimlerinin verilmesi konusunda çalışma yapmak üzere Belediye Meclisinin 04.09.2019 tarih 2019/118 sayılı kararı ile kurulan komisyona havale edilmesi Meclis Üyeleri Cihat ÇAVUŞOĞLU, Adem ÇAKICI ve Mehmet İZGİ’nin kabul oylarına karşılık oy çokluğu ile reddedilmiş olup; Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, Yunus Emre Caddesi, No:25 adresinde bulunan Bahçelievler Parkının adının “Şehit Polis Memuru Selcan AKBAŞ Parkı” olarak değiştirilmesi için yapılan ve Belediye Başkanı dâhil toplam 24 üyenin katıldığı oylamada  24 üye de kabul oyu verdiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesinde geçen “Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.” hükmüne istinaden yapılan oylamada yeterlilik sağlanmış olup, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, Yunus Emre Caddesi, No:25 adresinde bulunan Bahçelievler Parkının adının “Şehit Polis Memuru Selcan AKBAŞ Parkı” olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2020/72

              2020/Ağustos ayı Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2020/Eylül ayı toplantısının     2 EYLÜL 2020 Çarşamba günü saat 14.00′ de yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 05.08.2020

Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ                        Arif PAK                       Namık Kemal ÖZKAN

        Belediye Başkanı                              Kâtip                                     Kâtip     

Read More

Başkan Ercengiz Derya ve İlhan Aypak’ı çiftini ziyaret etti

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Merkez Kayaaltı Köyünde düğün öncesi evleri yanan Derya ve İlhan Aypak’ı çiftini ziyaret ederek hem geçmiş olsun hem de hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi’ nin 37. Olağan Kurultayı sebebiyle Ankara’da bulunan Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, düğün öncesi evlerinde çıkan yangında damatlık, gelinliği ve düğün için gerekli olan diğer eksiklerinin yangında kaybetmeleri üzerine verdiği talimat ile genç çiftin ihtiyaçları giderildi. Ankara dönüşü genç çifti ziyaret eden Başkan Ercengiz, hem geçmiş olsun hem de hayırlı olsun dileklerini iletti.

Derya ve İlhan Aypak çiftini ziyaret eden Başkan Ercengiz,  “Geçtiğimiz Cuma günü akşam İtfaiyemiz ev yangını ihbarı aldıklarını bize bildirdiler, takip ettik. Yangın söndürüldü ancak yeni evlenmek üzere olan hatta ertesi günü düğünü olan genç çiftimizin dayanmış, döşenmiş, içinde gelinliği, damatlığının bulunduğu evin tamamen yanıp, kül olduğunu öğrendik. Çok üzüldük. Oradan müdahale edebildiğimiz şekilde en azından gelinliğini ve damatlığını temin ettik.” Dedi.

Belediye Personeli ve Burdur Esnafı seferber oldu.

Gece geç saatlerde esnafın katkı ve anlayışı ile genç çifte yardımcı olduklarını belirten Başkan Ercengiz, “O gün akşam saat 10.30’da esnaf arkadaşlarımızın da desteğiyle bir telefonumuzla dükkânlarını açarak, gelinle damadımızın sevinçli gününü üzüntüye çeviren yangını bir nebze olsun unutturduk. Bugün de kendilerini ziyaret ettik. Geçmiş olsun dileklerimizi yüz yüze ilettik. Bundan sonraki süreçte onlara nasıl bir desteğimiz olabileceğini, toplum olarak yardımlaşma duygusunun özellikle pandemi sürecinde yeniden güçlendiğini ve buradan vatandaşımıza, toplumumuzun ve belediyemizin sahip çıkacağı mesajını verdik ve hatta yurtdışından bir Burdurlu hemşerimizin ve şehir merkezindeki bir arkadaşımızın hemen apar topar verdiği nakdi yardımı da tutanak altında kendilerine teslim ettik.” Şeklinde bilgi aktardı.

Read More

Saliha Demiray’a Ait Metruk Binaya Yıkım Kararı

Burdur Belediye Başkanlığı tarafından Burdur Merkez Kışla Mahallesi Şimşek Caddesi No :28  adresinde bulunan metruk binanın sahiplerine ulaşılamayınca, binanın yıkılmasına karar verildi.

Burdur Belediye Başkanlığı tarafından Burdur Merkez Kışla Mahallesi Şimşek Caddesi No :28  adresinde  bulunan metruk binanın yıkılma tehlikesi arz etmesi,  söz konusu binanın  sahibi olarak görülen  Saliha Demiray’a ikamet adreslerine  ulaşılamaması  nedeniyle tebliğnin yollanamaması, raporun yapı mahaline asılmasına rağmen , irtibat kurulabilecek   başka malik bulunamaması nedeniyle 4 Mart  2020 tarihinde yapılan kontrolle raporlanarak, rapor ve yapı mahali yazısıyla yapının yıkılmasına karar verildi.

Yıkım kararı Belediye Başkanlığı Burdur Merkez Kışla Mahallesi Şimşek Caddesi No :28   19   pafta –  ada 4332  parsel tapu kayıtlı taşınmazın yıkılma zorunluluğu bulunduğu için rapor ve yapı mahali yazısı ile tarafımızca yıkılacağı ilanen duyurulur

Read More