AĞUSTOS AYI BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

            Belediye Meclisinin 2020/Ağustos ayı toplantısı, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00’daBelediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler;  Ali SAY, Arif PAK, Namık Kemal ÖZKAN, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Çağan TÜRKAN, Mesut ÖZCAN, Ayfer HINCAL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

KARAR NO:2020/60

             Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyeleri Salih SEVİM’in 28.07.2020 tarihli ve Mehmet BÜLBÜL’ün 05.08.2020 tarihli dilekçeleri okundu. Belediye Meclis Üyeleri Salih SEVİM ve Mehmet BÜLBÜL, dilekçelerinde mazeretlerini beyan ederek, bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceklerini belirtmekte ve izinli sayılmalarını talep etmektedirler. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri Salih SEVİM ve Mehmet BÜLBÜL’ün izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/61

             Gündem maddelerine başlamadan önce Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 05.08.2020 tarihli dilekçesini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, Yunus Emre Caddesi, No:25 adresinde bulunan Bahçelievler Parkında meydana gelen kazada vefat eden Polis Memuru Selcan AKBAŞ’ın isminin, yine aynı parka verilerek, Bahçelievler Parkının isminin “Şehit Polis Memuru Selcan AKBAŞ Parkı” olarak değiştirilmesi hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesi  talep edilmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 05.08.2020 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 10.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/62

            Gündemin 1.maddesine geçildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 28.07.2020 tarih ve 7785 sayılı yazısında, Belediye Meclisinin 06.05.2020 tarih ve 2020/43 sayılı kararı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendine istinaden çıkarılacak olan Burdur Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği hakkında çalışma yapmak üzere komisyon kurulmuş olup, söz konusu komisyonun çalışmaları ve Hukuk İşleri Müdürlüğünün uygun görüşü doğrultusunda tekrar hazırlanan Burdur Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliğinin görüşülerek, karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendine istinaden hazırlanan, Burdur Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği’nin, komisyondan gelen ve karar ekinde yer alan şeklinin kabulüne,  gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/63

            Gündemin 2.maddesine geçildi. Belediye Meclisinin 04.03.2020 tarih ve 2020/33 sayılı kararı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendine istinaden çıkarılacak olan Burdur Belediye Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hakkında çalışma yapmak üzere görevlendirilen komisyon çalışmalarını tamamlamış olup, komisyon raporunda;

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendine istinaden hazırlanan Burdur Belediye Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin; Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Genel Esaslar, Organizasyon Yapısı, Teşkilat, Başkan Yardımcılarının Görev Yetki ve Sorumlulukları, Müdürlerin Görev Yetki ve Sorumlulukları, Diğer Personelin Görev Yetki ve Sorumlulukları, Belediye Birimlerince Uyulacak Kurallar, Belediye Birimlerine Ait Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergeler, Yetki Devrinin Esasları, Amir, Emir ve Memurlar, Vekalet ve Çeşitli ve Son Hükümler ana başlıkları ile hazırlanmasına ve Belediye Meclisine Sunulmasına, Müdürlüklere ait Çalışma Usul ve Esaslarının, Burdur Belediye Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun biçimde yönerge şeklinde hazırlanarak, Belediye Başkanının uygun görüşü ile yürürlüğe girmesine oy birliği ile karar verildiğinden, konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendine istinaden hazırlanan, Burdur Belediye Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin, komisyondan gelen ve karar ekinde yer alan şeklinin kabulüne,  gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/64

            Gündemin 3.maddesine geçildi. Belediye Meclisinin 07.08.2019 tarih ve 2019/106 sayılı kararı ile Burdur Müzesinin arkasında kalan ve Belediyemize ait olan 320 ada, 4 ve 6 parsellerde bulunan otoparkın, Müze Müdürlüğüne tur otobüslerinin otopark sorununun çözümü amacıyla tahsis edilmesi hususunda çalışma yapmak üzere kurulan komisyon çalışmalarını tamamlamış olup, komisyon raporunda; Burdur Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 18.07.2019 tarih ve 57234726-620-E.6195 sayılı yazısı ile Müze Müdürlüğüne tahsis edilmesi talep edilen ve onaylı imar planında otopark alanı olarak ayrılan 320 ada, 4 ve 6 numaralı persellerin bulunduğu alan Adliye Caddesi üzerinde yer almakta olup, bu cadde 2.derecede şehir yolu niteliğindedir ve trafik açısından yoğun ve işlek durumdadır. Müze Müdürlüğünce kullanılmak istenilen otopark alanının karşısında halk otobüsü duırağı bulunduğundan, tur otobüslerinin kullanımına tahsis edilmesi durumunda trafik akışı ve güvenliği tehlikeye girecektir. Bu nedenlerden dolayı, otopark alanının tahsis edilmesi Meclis Üyesi Samet GÜNEŞ’in kabul oyuna karşılık, Meclis Üyeleri Nihat ÜLKÜ ve Salih SEVİM’in ret oylarıyla oy çokluğu ile uygun bulunmamıştır. Ancak halk pazarı olduğu için Pazartesi ve Salı günleri hariç diğer günler için Uzay Çatı Altı’nın tur otobüslerine ücretsiz kullandırılması hususunda tavsiye kararı verilmiştir.  Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Müzesinin arkasında kalan ve Belediyemize ait olan 320 ada, 4 ve 6 parsellerde bulunan otoparkın, Müze Müdürlüğüne tur otobüslerinin otopark sorununun çözümü amacıyla tahsis edilmesi komisyon kararında oy çokluğu ile reddedilmiş olup, konunun komisyondan gelen şekline Meclis Üyeleri Namık Kemal ÖZKAN ve Mesut ÖZCAN çekimser, Meclis Üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN ret, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ ile Meclis Üyeleri Ali SAY, Arif PAK, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Çağan TÜRKAN, Ayfer HINCAL ve Yurtsever ÇELİKKAYA kabul oyu vermiş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesinde geçen “Belediye meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir.”  hükmü gereğince, konunun karara bağlanması için gerekli olan salt çoğunluk sağlanamamıştır. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2020/65

              Gündemin 4.maddesine geçildi. Zabıta Müdürlüğünün 22.07.2020 tarih ve 7484 sayılı yazısında, Belediye Meclisinin 01.07.2020 tarih ve 2020/57 sayılı kararı ile Burdur Belediyesi Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmeliğin Taşıma Ücretlerinin Belirlenmesi başlıklı 11.maddesinin 2. ve 5. fıkraları gereğince, S.S. Şehir içi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifinin talebi doğrultusunda, özel halk otobüsleri fiyat tarifesine, iki binişlik kullan-at kartına ve yıllık kent-kart vize ücretlerine zam yapılması hususunda görevlendirilen komisyon çalışmalarını tamamlamış olup, komisyon raporunda; S.S. Şehir içi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifinin zam teklifi incelenmiş olup, pandemi süreci nedeniyle yolcu yoğunluğunun azalması ve araçlardaki yolcu taşıma kapasitelerinin düşürülmesi göz önünde bulundurularak, birim fiyatlarda yaklaşık %20 zam yapılmasının uygun olabileceğine oy birliği ile karar verilmiş olup, 1 Eylül 2020 – 1 Eylül 2021 tarihleri arasında uygulanacak olan ve aşağıda belirtilen fiyat tarifesinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. 

Güzergah AdıKent Kart
Şehir İçi İndi-Bindi3,00 TL
Üniversite2,40 TL
İlköğretim – Lise1,75 TL
Askeriye Köyü – Gökçebağ – Çendik – Yaka Köy – Kampüs Örtülü4,00 TL
Salı Pazarından Necatibey Mahallesi – Değirmenler Mahallesi3,50 TL
Kullan At Bilet İki Binişlik8,00 TL
Vize Ücreti (Yıllık İşlem Ücreti)4,00
65 Yaş üzeri VatandaşlarÜCRETSİZ
%40 ve Üzeri Engelli VatandaşlarÜCRETSİZ
Ağır EngelliÜCRETSİZ
Ağır Engelli Refakatçi 1 KişiÜCRETSİZ

            Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmeliğin Taşıma Ücretlerinin Belirlenmesi başlıklı 11.maddesinin 2. ve 5. fıkraları gereğince, Özel Halk Otobüsleri Fiyat Tarifesinin, komisyondan gelen ve aşağıda tablo olarak belirtilen şeklinin 1 Eylül 2020 – 1 Eylül 2021 tarihleri arasında uygulanmasının kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

Güzergah AdıKent Kart
Şehir İçi İndi-Bindi3,00 TL
Üniversite2,40 TL
İlköğretim – Lise1,75 TL
Askeriye Köyü – Gökçebağ – Çendik – Yaka Köy – Kampüs Örtülü4,00 TL
Salı Pazarından Necatibey Mahallesi – Değirmenler Mahallesi3,50 TL
Kullan At Bilet İki Binişlik8,00 TL
Vize Ücreti (Yıllık İşlem Ücreti)4,00 TL
65 Yaş üzeri VatandaşlarÜCRETSİZ
%40 ve Üzeri Engelli VatandaşlarÜCRETSİZ
Ağır EngelliÜCRETSİZ
Ağır Engelli Refakatçi 1 KişiÜCRETSİZ
KARAR NO:2020/66

            Gündemin 5.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 13.07.2020 tarih ve 7087 sayılı yazısında, Burdur Kahveciler Odası Başkanlığı 30.06.2020 tarih ve 6702 evrak nolu dilekçesinde, Kahveciler Odasına bağlı esnaflar pandemi sürecinde kiralarını ödeyemeyecek duruma geldiğinden ve mağdur durumda olduklarından, 2020 yılının kalan aylarında Eğlence Vergisi tahakkuklarının en alt seviyeden yapılmasını talep ettiğinden, yeniden düzenlenen ve aşağıda belirtilen Eğlence Vergisi tarifesinin Belediye Meclisinde görüşülerek, karara bağlanmasını talep etmektedir. 

B-)EĞLENCE VERGİSİ (MAD.18-22) (Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde) 
 Eğlencenin TürüAlanıKanuni TarifeGrup/Verginin Miktarı (TL) 
En Az (TL)En Çok (TL)1. GRUP2. GRUP
3-)Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerin de çalışılan her gün için25 m²’ye kadar5,00 ₺100,00 ₺6,00 TL.5,00 TL.
26 m²-50 m² arası5,00 ₺100,00 ₺7,00 TL.6,00 TL.
51 m²-100 m² arası5,00 ₺100,00 ₺8,00 TL.7,00 TL.
101 m²-200 m² arası5,00 ₺100,00 ₺9,00 TL.8,00 TL.
201 m²’den yukarı5,00 ₺100,00 ₺10,00 TL.9,00 TL.

            Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Kahveciler Odasına bağlı esnaflar pandemi sürecinde kiralarını ödeyemeyecek duruma geldiğinden ve mağdur durumda olduklarından, Eğlence Vergisi tarifesinin, Ağustos ayı dahil olmak üzere 2020 yılının sonuna kadar, Mali Hizmetler Müdürlüğünden gelen ve aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde uygulanmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

B-)EĞLENCE VERGİSİ (MAD.18-22) (Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde) 
 Eğlencenin TürüAlanıKanuni TarifeGrup/Verginin Miktarı (TL) 
En Az (TL)En Çok (TL)1. GRUP2. GRUP
3-)Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerin de çalışılan her gün için25 m²’ye kadar5,00 ₺100,00 ₺6,00 TL.5,00 TL.
26 m²-50 m² arası5,00 ₺100,00 ₺7,00 TL.6,00 TL.
51 m²-100 m² arası5,00 ₺100,00 ₺8,00 TL.7,00 TL.
101 m²-200 m² arası5,00 ₺100,00 ₺9,00 TL.8,00 TL.
201 m²’den yukarı5,00 ₺100,00 ₺10,00 TL.9,00 TL.
KARAR NO:2020/67

            Gündemin 6.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.07.2020 tarih ve 7794 sayılı yazısında; Burdur İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 23.07.2020 tarih ve 51747342-754-E.5806 sayılı yazısına istinaden, Burdur Merkez Burç Mahallesi, 1563 ada, 1 ve 2 parsel tapu kayıtlı taşınmazlarda imar planı değişikliği yapılması talebinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/68

              Gündemin 7.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.07.2020 tarih ve 7026 sayılı yazısında; Burdur İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 30.06.2020 tarih ve 51747342-754-E.4979 sayılı yazısına istinaden, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, 667 ada, 388 parsel tapu kayıtlı taşınmaz içerisinde yapılması planlanan Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi için imar planı değişikliği yapılması talebinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/69

            Gündemin 8.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.07.2020 tarih ve 7796 sayılı yazısında, İmar Komisyonunun almış olduğu 08.07.2020 tarih ve 2 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararlarının 1. maddesine geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 01.07.2020 tarih ve 2020/55 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih ve 6423 sayılı yazısı ve ekindeki Süleyman CEYHAN’ın 25.06.2020 tarihli dilekçesinde, Burdur Merkez Yeni Mahalle, 126 pafta, 731 ada ve 179 – 180 nolu parsellerde dere kanalı güzergahı değişikliği ve trafo yeri değişikliği için hazırlanmış imar planı değişikliğinin yapılması teklifinde bulunulmuştur. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; söz konusu imar planı değişiklik teklifi uygun bulunarak oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Merkez Yeni Mahalle, 126 pafta, 731 ada ve 179 – 180 nolu parsellerde dere kanalı güzergahı değişikliği ve trafo yeri değişikliği için hazırlanmış imar planı değişikliğinin yapılmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2020/70

              Gündemin 9.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.07.2020 tarih ve 7796 sayılı yazısında, İmar Komisyonunun almış olduğu 08.07.2020 tarih ve 2 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararlarının 2. maddesine geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 01.07.2020 tarih ve 2020/56 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih ve 6424 sayılı yazısı ve ekindeki Zülküf Nebi KAYADURAN’ın 23.06.2020 tarihli dilekçesinde, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, 1107 ada ve 1 nolu parselde ada kenarı düzeltmesine yönelik imar planı değişikliğinin yapılması teklifinde bulunulmuştur. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; Komisyon Üyesi Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, imar planı değişiklik teklifinin uygun olduğu görüşünü bildirmiştir. Komisyon Üyeleri Dr. Kamil CANIGÜR ve Çağan TÜRKAN ise, onaylı imar planına uygun şekilde oluşmuş parsel içerisinde, 14 adet yapı ve 28 adet bağımsız bölüm bulunan yatay kat mülkiyeti kurulmuş arsa payları hisseli bir yapı adasında hissedarlardan bir kişinin talep etmesinin uygun olmadığı, diğer yapı sahiplerinin muvafakatının bulunmadığı, ayrıca bahçe alanını büyütmeye yönelik keyfi bir değişiklik talebi olduğundan olumsuz görüş bildirmişlerdir. Yapılan müzakere sonucunda, Komisyon Üyesi Hüseyin BÜYÜKKELEŞ’in kabul oyuna karşılık, Komisyon Üyeleri Dr. Kamil CANIGÜR ve Çağan TÜRKAN’ın ret oyları ile kabul edilmemiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, 1107 ada ve 1 nolu parselde ada kenarı düzeltmesine yönelik imar planı değişikliğinin yapılması, komisyon kararında oy çokluğu ile reddedilmiş olup, konunun komisyondan gelen şekline Meclis Üyeleri Namık Kemal ÖZKAN ve Mesut ÖZCAN çekimser, Meclis Üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN ret, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ ile Meclis Üyeleri Ali SAY, Arif PAK, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Çağan TÜRKAN, Ayfer HINCAL ve Yurtsever ÇELİKKAYA kabul oyu vermiş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesinde geçen “Belediye meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir.”  hükmü gereğince, konunun karara bağlanması için gerekli olan salt çoğunluk sağlanamamıştır. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 

KARAR NO:2020/71

              5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 10. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 05.08.2020 tarihli dilekçesinde; Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, Yunus Emre Caddesi, No:25 adresinde bulunan Bahçelievler Parkında meydana gelen kazada vefat eden Polis Memuru Selcan AKBAŞ’ın isminin, yine aynı parka verilerek, Bahçelievler Parkının isminin “Şehit Polis Memuru Selcan AKBAŞ Parkı” olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, Yunus Emre Caddesi, No:25 adresinde bulunan Bahçelievler Parkında meydana gelen kazada vefat eden Polis Memuru Selcan AKBAŞ’ın isminin, yine aynı parka verilerek, Bahçelievler Parkının isminin “Şehit Polis Memuru Selcan AKBAŞ Parkı” olarak değiştirilmesi hususunun, Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak ve parklara, geçmişte görev yapmış Belediye Başkanlarımız, Şehitlerimiz ve Burdurumuza faydası dokunmuş hayırsever vatandaşlarımızın isimlerinin verilmesi konusunda çalışma yapmak üzere Belediye Meclisinin 04.09.2019 tarih 2019/118 sayılı kararı ile kurulan komisyona havale edilmesi Meclis Üyeleri Cihat ÇAVUŞOĞLU, Adem ÇAKICI ve Mehmet İZGİ’nin kabul oylarına karşılık oy çokluğu ile reddedilmiş olup; Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, Yunus Emre Caddesi, No:25 adresinde bulunan Bahçelievler Parkının adının “Şehit Polis Memuru Selcan AKBAŞ Parkı” olarak değiştirilmesi için yapılan ve Belediye Başkanı dâhil toplam 24 üyenin katıldığı oylamada  24 üye de kabul oyu verdiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesinde geçen “Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.” hükmüne istinaden yapılan oylamada yeterlilik sağlanmış olup, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, Yunus Emre Caddesi, No:25 adresinde bulunan Bahçelievler Parkının adının “Şehit Polis Memuru Selcan AKBAŞ Parkı” olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2020/72

              2020/Ağustos ayı Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2020/Eylül ayı toplantısının     2 EYLÜL 2020 Çarşamba günü saat 14.00′ de yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 05.08.2020

Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ                        Arif PAK                       Namık Kemal ÖZKAN

        Belediye Başkanı                              Kâtip                                     Kâtip     

Close Search Window