2024 OCAK AYI BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

2024 OCAK AYI  BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

BELEDİYE MECLİSİNDE BULUNANLAR: Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler; Ali SAY, Arif PAK, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Ayfer HINÇAL, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Namık Kemal ÖZKAN, Mesut ÖZCAN, Ali EKİNCİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN, Halil KAYA.

 

BELEDİYE MECLİSİNDE İZİNLİ SAYILANLAR: Üye; Mehmet İZGİ

 

KARAR NO:2024/1

 

Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyesi Mehmet İZGİ’nin 02.01.2024 tarihli dilekçesi okundu. Belediye Meclis Üyesi Mehmet İZGİ dilekçesinde; mazeretini beyan ederek bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceğini belirtmekte ve izinli sayılmasını talep etmektedir.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyesi Mehmet İZGİ’nin izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO:2024/2

 

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ, 03.01.2024 tarihli dilekçesini meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunun 4.maddesinde “ Halk tarafından vakı müracaatlardan, eski Arap harfleriyle yazılı olanlarının kabulü 1929 Haziranının birinci gününe kadar caizdir. 1928 senesi Kanunu evvelinin iptidasından itibaren Türkçe hususi veya resmi levha, tabela, ilan, reklam ve sinema yazıları ile kezalik Türkçe hususi, resmi bilcümle mevkut, gayrı mevkut gazete, risale ve mecmuaların Türk harfleriyle basılması ve yazılması mecburidir.” denildiğinden, Türk Dil Kurumunda kabul görmüş ve karşılığı olan kelimeler hariç olmak üzere, İlimizde faaliyet gösteren işyerlerindeki tabelalarda bulunan yabancı kelimelerin Türk Dil kurumundaki Türkçe karşılıkları ile değiştirilmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını talep etmektedir.

 

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 03.01.2024 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince, gündeme 15. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO:2024/3

 

Gündemin 1. maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.12.2023 tarih ve 49059 sayılı yazısında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesinde, “Belediye Meclisi, her Ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.” denildiğinden, Denetim Komisyonu seçiminin yapılarak meclis kararının alınması talep edilmektedir.

 

Yapılan müzakeresi sonucunda; Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere oluşturulacak Denetim Komisyonu için CHP Grubu adına Ali SAY ve AK Parti Grubu adına Cihat ÇAVUŞOĞLU 5 kişilik komisyon kurulmasını teklif etmiş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda komisyonun 5 kişi olmasına oy birliği ile karar verildi. Belediye Başkanı ve 24 meclis üyesi olmak üzere toplam 25 üyenin katılımıyla yapılan gizli oylama ve oy tasnifi sonucunda, Durmuş TURGUT’a 17 oy, Arif PAK’a 16 oy, Ayfer HINÇAL’a 16 oy, Cihat ÇAVUŞOĞLU’na 12 oy ve Samet GÜNEŞ’e  12 oy çıkarak, Denetim Komisyonu üyeliğine Durmuş TURGUT, Arif PAK, Ayfer HINÇAL, Cihat ÇAVUŞOĞLU ve Samet GÜNEŞ seçildi. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

 

KARAR NO:2024/4

 

Gündemin 2. maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.12.2023 tarih ve 49060 sayılı yazısında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesinde “Belediye Meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırıldığı günde toplanır ve Meclis her yıl bir ay tatil kararı alabilir.” denildiğinden, Belediye Meclisinin bir aylık tatil tarihinin, her ayın ilk haftasında yapılacak toplantı günü, saati ve yerinin belirlenmesi talep edilmektedir.

 

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden, Belediye Meclisinin 2024 yılında yapacağı bir aylık tatil ayının Temmuz ayı olarak belirlenmesine ve Belediye Meclisinin aylık olağan toplantısının, her ayın ilk haftasının Çarşamba günü, saat 14.00’ te Belediye Halı Sarayı Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO:2024/5

 

Gündemin 3. maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.12.2023 tarih ve 49058 sayılı yazısında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesinde, “Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39. madde uyarınca; Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25. maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez.” denilmektedir.

 

Buna göre Meclis Başkan ve üyelerine meclis toplantılarına ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek günlük huzur hakkı ücretinin belirlenmesi hususunda, gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır.

 

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereğince, 2024 yılında Meclis Başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39. madde uyarınca, Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri oranında Huzur Hakkı ödenmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO:2024/6

 

Gündemin 4. maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.12.2023 tarih ve 49061 sayılı yazısında; Torosgaz’ın 18.12.2020 tarih ve 2020-14 sayılı yazısına istinaden, Torosgaz Genel Kurullarında ortaklık hukukundan kaynaklanan hakların kullanılabilmesi için belediyemizi temsil edecek kişinin meclis kararı ile görevlendirilmesi gerektiğinden, Torosgaz 2024 yılı Genel Kurul toplantısında Belediyemizi temsil etmek üzere 1 adet asıl, 1 adet yedek üye seçimi yapılması talep edilmektedir.

 

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıkların kurulması veya bu ortaklıklardan ayrılınması, sermaye artışı ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kurulmasına karar verme yetkisi Belediye Meclisinde bulunduğundan, Torosgaz Genel Kurullarında, ortaklık hukukundan kaynaklanan hakların kullanılabilmesi için ve Torosgaz 2024 yılı Genel Kurul toplantısında Belediyemizi temsil etmek üzere, asıl üyeliğe Mesut ÇELEBİ’nin, yedek üyeliğe Hüseyin BÜYÜKKELEŞ’in seçilmesinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğü ve Özel Kalem Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

 

KARAR NO:2024/7

 

Gündemin 5. maddesine geçildi. Hal Müdürlüğü’nün 19.12.2023 tarih ve 49153 sayılı yazısında; 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12. maddesinin 1. Fıkrasında; “Ticari güvenin sağlanması ve tarafların haklarının korunması amacıyla, toptancı hallerinde faaliyet gösterenlerden, Belediye Meclisince belirlenen miktarda nakit, banka teminat mektubu, hazine bonosu, devlet tahvili, hisse senedi, gayrimenkul rehni, sigorta teminatı ve nakde çevrilebilir diğer kıymetler teminat olarak alınır.” hükmü ve aynı kanuna dayanılarak yürürlüğe giren

 

Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin “Teminat” başlıklı 31. maddesinin 1. fıkrasında “Belediye, özel ve işletim yetkisi devredilmiş toptancı hallerinde faaliyet gösterenler, ticari güvenliğin sağlanması ve tarafların haklarının korunması amacıyla, bu maddeye göre teminat verir.” hükmü ve aynı maddenin 3. fıkrasında “Halde faaliyet gösterenlerden alınacak teminat tutarı, kiracılar için haldeki işyerlerinin, malikler için ise bulunduğu toptancı halinde kiralama yoluyla işletilen emsal işyerlerinin bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere, her yılın Ocak ayında Belediye meclisince belirlenir.” hükmü yer aldığından, söz konusu Yönetmeliğin 31. maddesinin 3. fıkrası gereğince, 2024 yılında toptancı halindeki işyerlerinde ticari faaliyetini sürdüren kiracılardan alınacak teminat tutarının belirlenmesi talep edilmektedir.

 

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a dayanılarak yürürlüğe giren Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31. maddesinin 3. fıkrası gereğince, 2024 yılında, Belediyemiz Toptancı Halindeki işyerlerinde ticari faaliyetini sürdüren kiracılardan alınacak teminat tutarının, 2024 yılı bir yıllık kira bedeli kadar alınmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Hal Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO:2024/8

 

Gündemin 6. maddesine geçildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 22.12.2023 tarih ve 48739 sayılı yazısında; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesine göre, Belediyemizde kullanılacak geçici işçi pozisyonları toplamı, memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini (% 20) geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu, Adam/Ay sayısına göre Belediye Meclisi tarafından yıllık olarak belirlenir, denilmektedir. Memur norm kadro toplam sayımıza göre, Belediyemizin aylık çalıştırılacak geçici işçi sayısı 67 kişi olup, yıllık 804 kişi olması gerekmektedir.

 

Buna göre, 2024 yılında Adam/Ay esasına göre çalıştırılacak geçici işçi toplamı 804 kişidir ve buna göre vize işlemlerinin yapılması talebi yer almaktadır.

 

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesine göre, 2024 yılında Adam/Ay esasına göre çalıştırılacak geçici işçi sayısı aylık 67 olup, yıllık 804 kişidir. (67 kişix12 ay)=804’dür. Söz konusu yönetmeliğe istinaden hazırlanan,  geçici işçi vize cetvelinin karar ekindeki şekliyle kabulüne ve vize işlemlerinin yapılmasına,  gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO:2024/9

 

Gündemin 7.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.12.2023 tarih ve  49155 sayılı yazısında; 03.10.2012 tarihinde onaylanan, revizyon uygulama imar planına ve yapılacak olan plan değişikliklerine göre, Belediyemiz adına oluşacak olan ihdasların ve mülkiyeti Belediyemize ait hisseli parsellerin satışları ile ilgili, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi’nin (e) fıkrası, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17.maddesine göre ihaleye çıkarılması ve/veya satışı hususunda gerekli meclis kararının alınması talep edilmektedir.

 

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 03.10.2012 tarihinde onaylanan revizyon uygulama imar planına ve yapılacak olan plan değişikliklerine göre, Belediyemiz adına oluşacak olan ihdasların ve mülkiyeti Belediyemize ait hisseli parsellerin satışları ile ilgili, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi’nin (e) fıkrası, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17.maddesine göre ihaleye çıkarılmasının ve/veya satışının, Meclis Üyeleri Ali EKİNCİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Halil KAYA’nın çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

 

KARAR NO:2024/10

 

Gündemin 8.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.12.2023 tarih ve 49149 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) fıkrasına istinaden, Koyuncu Akaryakıt Otomotiv Ticaret Sanayi Anonim Şirketi’ni temsilen Yusuf KARAMAN’ın 07.12.2023 tarih ve 15361 sayılı dilekçesinde; Burdur Merkez Bağlar Mahallesi ada 52, parsel 35 (5.870,00 m2) ve parsel 37 (826,81 m2 ) tapu kayıtlı taşınmazlardaki, Burdur Belediyesine ait toplam 368,49 m2 hisseye karşılık, Burdur Merkez Bağlar Mahallesi ada 52, parsel 36 (447,89 m2 ) tapu kayıtlı taşınmazdaki Koyuncu Akaryakıt Otomotiv Ticaret Sanayi Anonim Şirketi’ne ait 423,25 m2 lik hisse ile trampa edilmesi talebi yer almaktadır.

 

Yapılan müzakeresi ve oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) fıkrasına istinaden,   Burdur Merkez Bağlar Mahallesi ada 52, parsel 35 (5.870,00 m2) ve parsel 37 (826,81 m2 ) tapu kayıtlı taşınmazlardaki, Burdur Belediyesine ait toplam 368,49 m2 hisseye karşılık, Burdur Merkez Bağlar Mahallesi ada 52, parsel 36 (447,89 m2 ) tapu kayıtlı taşınmazdaki Koyuncu Akaryakıt Otomotiv Ticaret Sanayi Anonim Şirketi’ne ait 423,25 m2’lik hissenin trampa edilmesine, trampa işlemlerini gerçekleştirmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO:2024/11

 

Gündemin 9.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 29.12.2023 tarih ve 49160 sayılı yazısında, NİP-151039361, UİP-151039360 plan işlem numaralı, mülkiyeti Hazineye ait, İl  Özel İdaresine tahsisli, Bahçelievler Mahallesi 702 ada, 309 parsel nolu 29.988,02 m2 yüzölçümlü taşınmazın, toplam 1.600 m2 inşaat alanlı kısmının, asma katlı kamu yararı amaçlı kulanılmak üzere 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

 

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince, konunun imar komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO:2024/12

 

Gündemin 10.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.12.2023 tarih ve 49151 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Denetim Kapsamı ve Türleri” başlığı altında bulunan, 55. maddesinde; “Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar. Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur.” denildiğinden, 2022 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nun, meclisin bilgisine sunulması talebi yer almaktadır.

 

Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan, Burdur Belediyesi 2022 Yılı Sayıştay Denetim Raporu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 55.maddesinde geçen “Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar. Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur.” hükmü gereğince, meclisin bilgisine sunulmuştur.

 

 

KARAR NO:2024/13

 

Gündemin 11. .maddesine geçildi. Zabıta Müdürlüğü’nün 29.12.2023 tarih ve 49158 sayılı yazısında; Belediyemiz sınırları içinde ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapmak üzere faaliyet gösteren taksi durakları ve T plakalı ticari taksilerin sevk ve idaresi, çalışma şartları ve çalışma düzeni, iş ve işlemleri ile ilgili hazırlanan 03.08.2022  tarihli ve 2022/110  sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen, Burdur Belediyesi Taksi Durakları ve ( T)  Plakalı Ticari Taksi  Yönetmeliği’nin,  9’uncu maddesinin 2’nci ve 3’üncü fıkrasının ve 10.2 maddesinin b fıkrasının iptaline ve kalan kısımları yönünden reddine, Isparta 2.İdare Mahkemesi’nin 2022/946 Esas Nolu ve 2023/476 Nolu kararı ve Isparta 2.İdare Mahkemesi’nin 2022/947 Esas Nolu ve 2023/477 Nolu kararları ile karar verilmiş olup,  yine söz konusu yönetmeliğin, 4’üncü maddesinde yer alan “T Plakalı Ticari Taksi” tanımındaki “en çok 8 oturma yeri” ibaresi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, 9’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasının, 13’üncü maddesinin 4’üncü fıkrasının ve 13’üncü maddesinin 17’nci fıkrasının iptaline ve kalan kısımları yönünden reddine, Isparta 2’inci İdare Mahkemesi’nin 2022/1014 Esas Nolu 2023/478 nolu ve Isparta 1’inci İdare Mahkemesi’nin 2022/872 Esas Nolu ve 2023/554 nolu kararları ile karar verilmiştir.

 

İlgili İdare Mahkemeleri; Burdur Belediyesi Taksi Durakları ve T Plakalı Ticari Taksi Yönetmeliğinin dava konusu yönetmelik maddelerinin bazılarını hukuka uygun bulmuş olup, bazılarında da “hukuka uyarlık görülmemiştir “ yönünde karar vererek iptal etmiştir. Bu kapsamda, ticari taksi durak çalışanları idare mahkemelerinin hukuka uygun yönde karar verdiği maddeleri istinaf kanun yoluna başvurarak, Konya Bölge İdare Mahkemesine başvurmuşlardır.  Isparta 1. ve 2.  İdare Mahkemelerinin “hukuka uyarlık görülmemiştir “ yönünde karar vererek iptal ettiği maddeler, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’nci maddesi kapsaminda hukuka uygun şekilde yeniden düzenlenerek, Burdur Belediyesi Taksi Durakları ve T Plakalı Ticari Taksi Yönetmeliği güncellenmiş olup, güncellenen yönetmeliğin, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır.

 

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediye Meclisinin 03.08.2022  tarihli ve 2022/110  sayılı kararı ile kabul edilen, Burdur Belediyesi Taksi Durakları ve ( T )  Plakalı Ticari Taksi  Yönetmeliğinde geçen bazı maddelerin, Isparta 1.ve 2.İdare Mahkemeleri’nin kararları doğrultusunda, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28.maddesi kapsamında, hukuka uygun şekilde yeniden düzenlenen, 03 Mayıs 1986 tarih ve 19096 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan, Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Esaslar Hakkında yayımlanan 86/10553 Bakanlar Kurulu Kararı gereğince ve yönetmeliğin uygulanması aşamasında karşılaşılan eksikliklerin eklenerek güncellemesi yapılan karar ekindeki Burdur Belediyesi Taksi Durakları ve ( T)  Plakalı Ticari Taksi  Yönetmeliğinin oy birliği ile kabulüne,  gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

 

KARAR NO:2024/14

 

Gündemin 12. maddesine geçildi. Zabıta Müdürlüğü’nün 29.12.2023 tarih ve 49159 sayılı yazısında; İlimiz Merkez Yeni Mahalle Eski Antalya Caddesi No:6 adresinde bulunan Burdur Devlet Hastanesi 11 Aralık 2023 tarihinde İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi Zeynel Abidin Tonguç Caddesi No:4A adresine yeni yapılan binaya taşınarak kamunun hizmetine başlamıştır. Sağlık Taksi Durağının yeni yapılan Burdur Devlet Hastanesine taşınması ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğünün görüşü yer almaktadır.

 

İl Sağlık Müdürlüğüne eski acil servisin bulunduğu binanın ne şekilde değerlendirileceği 11.12.2023 tarihli ve E-14113977-000-47639 sayılı yazımız ile sorulmuş olup, İl Sağlık Müdürlüğü  İlgi (b) yazı ile eski burdur devlet hastanesi acil servis olarak kullanılan binanın Sağlık Bakanlığı veya Müdürlük tarafından ne şekilde sağlık hizmeti verileceği hakkında herhangi resmi bir planlama yapılmadığı, ilerleyen süreçte doğabilecek sağlık hizmeti ihtiyacına göre değerlendirileceği konusunda bilgi  vermiştir.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15’inci maddesinin                  (f) bendinde; “Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem                 dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek,” (p) bendinde; ” Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret                   ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak,                     meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.” Belediyelerin yetkileri ve imtiyazları arasında sayılmıştır.

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) fıkrası  ve Burdur Belediyesi Taksi Durakları ve               T Plakalı Ticari Taksi Yönetmeliğinin “Durak Yeri Ve Durak Adı Değişikliği İşlemleri”  başlıklı 10.2’nci maddesi uyarınca,  Burdur Devlet Hastanesinin eski yerinde 02.01.1992 tarihli Burdur Belediyesi Encümen Kararı ile günümüze kadar belediyemiz denetimi altında toplu taşıma hizmeti veren Sağlık Taksi Durağının İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi, Zeynel Abidin Tonguç Caddesi, No:4A adresinde yeni yapılan Burdur Devlet Hastanesi yakınlarında mülkiyeti belediyemize ait olan alana taşınmasının Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır.

 

 

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) fıkrası ve Burdur Belediyesi Taksi Durakları ve T Plakalı Ticari Taksi Yönetmeliği’nin “Durak Yeri Ve Durak Adı Değişikliği İşlemleri” başlıklı 10.2’nci maddesine istinaden, Belediye Encümeninin 02.01.1992 tarihli kararı ile Burdur Devlet Hastanesinin eski yerinde günümüze kadar belediyemiz denetimi altında toplu taşıma hizmeti veren Sağlık Taksi Durağının, İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi, Zeynel Abidin Tonguç Caddesi, No:4A adresinde yeni yapılan Burdur Devlet Hastanesi yakınlarında, mülkiyeti belediyemize ait alana taşınmasının oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

 

KARAR NO:2024/15

 

Gündemin 13. maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 29.12.2023 tarih ve 49198 sayılı yazısında;               6 Mayıs 1920 tarihinde şehrimiz düşman işgalinden kurtulduğundan, 6 Mayıs gününün Burdur’un düşman işgalinden kurtuluş günü olarak kutlanması ile ilgili alınan 27 Şubat 1978 tarih ve 28 sayılı meclis kararının güncellenmesi talebi yer almaktadır.

 

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda, Milli mücadele döneminde, 6 Mayıs 1920 tarihinde şehrimiz düşman işgalinden kurtulduğundan, 6 Mayıs gününün Burdur’un düşman işgalinden kurtuluş günü olarak kutlanmasının oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2024/16

 

Gündemin 14. maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.12.2023 tarih ve 49171 sayılı yazısında, İmar Komisyonunun almış olduğu 20.12.2023 tarih ve 9 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır.

 

 

KARAR NO:2024/16-9/1

 

İmar Komisyonu kararının 1. maddesine geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 06.12.2023 tarih ve 2023/174 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.11.2023 tarih ve 47098 sayılı yazısında; NİP- 151037205 – UİP-151037206 Plan işlem numaralı, Bahçelievler Mahallesi, ada 1812, parsel 6 tapu kayıtlı taşınmazın mevcut imar planında konut alanında mevcut bahçe mesafeleri ve yapı kat sayısı aynı kalmak kaydı ile “Zemin Kat” ticari yapılaşma için hazırlatılmış, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifi bulunmaktadır.

 

İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin  (b) bendi kapsamında değerlendirilmiş olup, uygun bulunarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin  (b) bendi kapsamında değerlendirilerek uygun bulunan NİP- 151037205 – UİP-151037206 Plan işlem numaralı, Bahçelievler Mahallesi, ada 1812, parsel 6 tapu kayıtlı taşınmazın mevcut imar planında konut alanında mevcut bahçe mesafeleri ve yapı kat sayısı aynı kalmak kaydı ile “Zemin Kat” ticari yapılaşma için hazırlatılmış, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

 

KARAR NO:2024/17

 

Belediye Meclisinin gündeme 15. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 03.01.2024 tarihli dilekçesinde; Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunu’nun 4.maddesinde “ Halk tarafından vakı müracaatlardan, eski Arap harfleriyle yazılı olanlarının kabulü 1929 Haziranının birinci gününe kadar caizdir. 1928 senesi Kanunu evvelinin iptidasından itibaren Türkçe hususi veya resmi levha, tabela, ilan, reklam ve sinema yazıları ile kezalik Türkçe hususi, resmi bilcümle mevkut, gayrı mevkut gazete, risale ve mecmuaların Türk harfleriyle basılması ve yazılması mecburidir.” denildiğinden, Türk Dil Kurumunda kabul görmüş ve karşılığı olan kelimeler hariç olmak üzere, İlimizde faaliyet gösteren işyerlerindeki tabelalarda bulunan yabancı kelimelerin Türk Dil kurumundaki Türkçe karşılıkları ile değiştirilmesi hususunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep etmektedir.

 

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunu’nun 4.maddesi gereğince, İlimizde faaliyet gösteren işyerlerindeki tabelalarda bulunan yabancı kelimelerin, Türk Dil Kurumunda kabul görmüş ve karşılığı olan kelimeler hariç olmak üzere,Türk Dil kurumundaki Türkçe karşılıkları ile değiştirilmesine ve yeni açılacak işyerlerinde de türkçe tabela kullanılmasının oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğü ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

 

KARAR NO:2024/18

 

2024/Ocak ayı Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin                 6. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2024/Şubat ayı toplantısının 07 Şubat 2024 Çarşamba günü saat 14.00’de, Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 03.01.2024

 

 

 

     Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ                      Arif PAK                  Mesut ÇELEBİ       

             Belediye Başkanı                              Kâtip                             Kâtip                          

 

 

 

 

 

 

Close Search Window