2023 ŞUBAT AYI BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

2023 ŞUBAT AYI BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

Belediye Meclisinin 2023/ŞUBAT ayı toplantısı 01 Şubat Çarşamba günü, saat 14.00’da Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler; Ali SAY, Arif PAK, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Ayfer HINÇAL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN,  Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN, Yunus TAŞKESEN’ in iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

KARAR NO:2023/19

Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyeleri Namık Kemal ÖZKAN, Haydar DÜDÜK, Mesut ÖZCAN, Mehmet BÜLBÜL, Uğur ŞEN ve Samet GÜNEŞ’in 01.02.2023 tarihli dilekçeleri okundu. Belediye Meclis Üyeleri Namık Kemal ÖZKAN, Haydar DÜDÜK, Mesut ÖZCAN, Mehmet BÜLBÜL, Uğur ŞEN ve Samet GÜNEŞ dilekçelerinde mazeretlerini beyan ederek bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceklerini belirtmekte ve izinli sayılmalarını talep etmektedirler. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri, Namık Kemal ÖZKAN, Haydar DÜDÜK, Mesut ÖZCAN, Mehmet BÜLBÜL, Uğur ŞEN ve Samet GÜNEŞ’in izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/20

 

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 01.02.2023 tarihli dilekçesini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; İlimize sağlanan içme suyu temini için personel giderleri, akaryakıt giderleri, elektrik giderleri vb. maliyetlerde artış yaşandığından, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (f) bendi ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.maddesine istinaden, 2023 yılında uygulanacak içme suyu fiyat tarifesinde güncelleme yapılması hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 01.02.2023 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 22. maddesi gereğince, gündeme 6. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/21

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 01.02.2023 tarihli dilekçesini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Belediye Meclisinin 07.12.2022 tarih ve 2022/199 sayılı kararı ile belirlenen Konferans ve Sergi Salonu düğün hizmeti ücretlerine, resmi ve dini bayram günlerinde hafta sonu ücret tarifesinin uygulanması hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 01.02.2023 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 22. maddesi gereğince, gündeme 7. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/22

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 01.02.2023 tarihli dilekçesini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 76’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 06.06.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16/A maddesinde, “Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.” hükmüne istinaden, Burdur Kent Konseyine Belediye Bütçesinden 100.000,00 TL (Yüzbin) nakdi yardım yapılması hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’ in 01.02.2023 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince, gündeme          8. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/23

Gündemin 1. maddesine geçildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26.01.2023 tarih ve 31830 sayılı yazısında; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel için unvan bazında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre net aylık tutar ile ücret tavanları Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün (Sıra No:3) genelgesi ile belirtilen aylık katsayılarına göre, Belediye meclisimizin 04.01.2023 tarih ve 2023/11 sayılı kararı ile Belediyemiz norm kadrosunda boş bulunan 5’nci dereceli 2 adet Mühendis, 8’nci dereceli 2 adet Mühendis, 6’ncı dereceli 1 adet Mimar, 7’nci dereceli 1 adet Avukat, 7’nci dereceli 3 adet Tekniker kadrolarında çalıştırılacak sözleşmeli personel için aylık net ücretlerin belirlendiğini, ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 13.01.2023 tarihli (Sıra No:6) genelgesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre net aylık tutar ile ücret tavanları yeniden belirlenen aylık katsayılara göre unvanlar itibariyle ekte sunulmuştur. Bu nedenle Belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak 4 adet Mühendis, 1 adet Mimar, 1 adet Avukat ve 3 adet Tekniker için, söz konusu kadro derecelerin birinci kademeleri esas alınarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre tespit edilen her türlü ödemeler toplamının net tutarları ekte belirtilmiş olup, sözleşmeli personellere ödenecek net ücretlerin Belediye Meclisince tespit edilmesini ve belirlenen bu ücretlerin 2022 yılında çalıştırılmış olanlardan, 2023 yılında da çalıştırılmaya devam olunacak sözleşmeli personellere 01.01.2023 tarihinden itibaren uygulanması hususu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesi gereğince, Belediye Meclisince tespit edilmesinin gerektiği belirtildiğinden, gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi gereğince, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 13.01.2023 tarihli (Sıra No:6) genelgesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre net aylık tutar ile ücret tavanları yeniden belirlendiği için belediyemizde 2022 yılında çalıştırılmış olanlardan 2023 yılında da tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan, 2 adet beşinci dereceli Mühendis’e 01.01.2023 tarihinden itibaren her biri için aylık net 12.231,78 TL, 2 adet sekizinci dereceli Mühendis’e 01.01.2023 tarihinden itibaren, her biri için aylık net 12.000,73 TL, 1 adet altıncı dereceli Mimar’a 01.01.2023 tarihinden itibaren aylık net 12.148,60 TL, 1 adet yedinci dereceli Avukat’a 01.01.2023 tarihinden itibaren aylık net 11.232,52 TL ve 3 adet yedinci dereceli Tekniker’e 01.01.2023 tarihinden itibaren her biri için aylık net 9.610,63 TL ücret ödenmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2023/24

 

Gündemin 2. maddesine geçildi. İtfaiye Müdürlüğü’nün 19.01.2023 tarih ve 31536 sayılı yazısında; Resmi Gazete’de yayımlanan ve örneği ilişikte sunulan K cetvelinin ilgili maddesi gereğince, Belediyemiz İtfaiye personeline 2023 yılında ödenecek olan aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi hususunda gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Belediyemiz İtfaiye personeline ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin, brüt 845,00 TL olarak uygulanmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İtfaiye Müdürlüğüne ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/25

 

Gündemin 3. maddesine geçildi. Zabıta Müdürlüğü’nün 26.01.2023 tarih ve 31818 sayılı yazısında; Resmi Gazete’de yayımlanan ve örneği ilişikte sunulan K cetvelinin ilgili maddesi gereğince, Belediyemiz Zabıta personeline 2023 yılında ödenecek olan aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi hususunda gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Belediyemiz Zabıta personeline ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin, brüt 845,00 TL olarak uygulanmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğüne ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/26

Gündemin 4.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 27.01.2023 tarih ve 31870 sayılı yazısında; Emniyet Müdürlüğüne tahsisli Bahçelievler Mahallesi, pafta:106, ada:677, parsel:318 nolu taşınmaz, mevcut imar planında resmi kurum alanında kalmaktadır. Alan üzerine yeni Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası, Koruma Şube Müdürlüğü ve Tanık Koruma Büro Amirliği Hizmet Binası yapılması planlandığından, resmi kurum alanı üzerine emsal ve yapı yoğunluğunun işlenmesi için 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı değişiklik teklifinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını talep etmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince, konunun imar komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/27

 

Gündemin 5.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 27.01.2023 tarih ve 31871 sayılı yazısında, Emniyet Müdürlüğüne tahsisli Bahçelievler Mahallesi, pafta:108, ada:746, parsel:333 nolu taşınmaz mevcut imar planında resmi kurum alanında kalmaktadır. Alan üzerine yeni Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası, Koruma Şube Müdürlüğü ve Tanık Koruma Büro Amirliği Hizmet Binası yapılması planlandığından, resmi kurum alanı üzerine emsal ve yapı yoğunluğunun işlenmesi için 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı değişiklik teklifinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını talep etmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince, konunun imar komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/28

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 6. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 01.02.2023 tarihli dilekçesinde; Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ortak çalışması neticesinde, İlimize sağlanan içme suyu temini için personel giderleri, akaryakıt giderleri, elektrik giderleri ve benzeri maliyetlerde yaşanan artışlar nedeniyle, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (f) bendi ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.maddesine istinaden, 2023 yılı içme suyu kullanım ücretlerinde güncelleme yapılması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; İlimize sağlanan içme suyu temini için personel giderleri, akaryakıt giderleri, elektrik giderleri ve benzeri maliyetlerde yaşanan artışlar nedeniyle, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (f) bendi ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.maddesine istinaden, içme suyu kullanım ücretlerinin mesken tarifesinin       0-3 ton arası 4,50 TL, 4-10 ton arası 8,00 TL, 11-20 ton arası 12,00 TL, 21-30 ton arası 16,00 TL ve 31 ton ve üzeri 20,00 TL şeklinde güncellenmesinin, Meclis Üyeleri Cihat ÇAVUŞOĞLU, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’in çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2023/29

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 22. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 7. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 01.02.2023 tarihli dilekçesinde; Belediye Meclisinin 07.12.2022 tarih ve 2022/199 sayılı kararı ile belirlenen Konferans ve Sergi Salonu düğün hizmeti ücretlerine, resmi ve dini bayram günlerinde hafta sonu ücret tarifesinin uygulanması hususunun görüşülmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediye Meclisinin 07.12.2022 tarih ve 2022/199 sayılı kararı ile belirlenen, Konferans ve Sergi Salonu düğün hizmeti ücretlerinin,  resmi ve dini bayram günlerinde hafta sonu ücret tarifesinin uygulanmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/30

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 22. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 8. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 01.02.2023 tarihli dilekçesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 76’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 06.06.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16/A maddesinde, “Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.” hükmüne istinaden, Burdur Kent Konseyine Belediye bütçesinden 100.000,00 TL (Yüzbin) nakdi yardım yapılması hususunun görüşülmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 76’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 06.06.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16/A maddesinde, “Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.” hükmüne istinaden, Burdur Kent Konseyine Belediye bütçesinden 100.000,00 TL (Yüzbin) nakdi yardım yapılmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/31

2023/Şubat ayı Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2023/Mart toplantısının         01 Mart 2023 Çarşamba günü saat 14.00’de, Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 01.02.2023

 

           Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ                             Arif PAK                                   Ayfer HINÇAL

                   Belediye Başkanı                                        Kâtip                                             Kâtip                 

Close Search Window