2023 Ocak Ayı Meclis Karar Özetleri

2023 OCAK AYI BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Belediye Meclisinin 2023/OCAK ayı toplantısı 04 Ocak Çarşamba günü, saat 14.00’da Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler; Ali SAY, Arif PAK, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Mesut ÖZCAN, Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN, Yunus TAŞKESEN’ in iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

 

KARAR NO:2023/1

Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyeleri Namık Kemal ÖZKAN, Mehmet İZGİ, Uğur ŞEN ve Cennet ÖZALP TANRIÖVER’ in 04.01.2023 tarihli dilekçeleri okundu. Belediye Meclis Üyeleri, Namık Kemal ÖZKAN, Mehmet İZGİ, Uğur ŞEN ve Cennet ÖZALP TANRIÖVER dilekçelerinde mazeretlerini beyan ederek bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceklerini belirtmekte ve izinli sayılmalarını talep etmektedirler. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri Namık Kemal ÖZKAN, Mehmet İZGİ, Uğur ŞEN ve Cennet ÖZALP TANRIÖVER’ in izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/2

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 04.01.2023 tarihli dilekçesini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; S.S. 20 No’lu Burtur Umumi Servis Araçları Kooperatifi’nin, şoför masrafı, SGK giderleri, akaryakıta gelen zamlar, araç sigorta ücretleri ve yedek parça fiyatlarında yaşanan artıştan dolayı, 07.09.2022 tarih ve 2022/139 sayılı meclis kararı ile belirlenen Özel Servis Araçları fiyat tarifesinde yer alan kalemlere zam yapılması hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 04.01.2023 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince, gündeme 13. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/3

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 04.01.2023 tarihli dilekçesini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; S.S. Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi’nin ülkemiz ve dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar, ana ve yardımcı mamullerin fiyatlarının artmasından dolayı, 07.09.2022 tarih ve 2022/136 sayılı meclis kararı ile belirlenen Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesinde yer alan kalemlere zam yapılması hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 04.01.2023 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince, gündeme 14. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/4

Gündemin 1. maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26.12.2022 tarih ve 30330 sayılı yazısında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesinde, “Belediye Meclisi, her Ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.” denildiğinden, konu ile ilgili denetim komisyonu seçiminin yapılması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi sonucunda; Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere oluşturulacak Denetim Komisyonu için CHP Grubu adına Ali SAY ve AK Parti Grubu adına Cihat ÇAVUŞOĞLU 5 kişilik komisyon kurulmasını teklif etmiş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda komisyonun 5 kişi olmasına oy birliği ile karar verildi. Belediye Başkanı ve 21 adet meclis üyesi olmak üzere toplam 22 üyenin katılımıyla yapılan gizli oylama ve oy tasnifi sonucunda Hamit GÖREN’ e 19 oy, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN’ a 19 oy, Ayfer HINCAL’ a 18 oy, Nihat ÜLKÜ’ ye 18 oy ve Arif PAK’ a 17 oy çıkarak, Denetim Komisyonu üyeliğine Hamit GÖREN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Ayfer HINCAL, Nihat ÜLKÜ ve Arif PAK seçildi. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2023/5

 

Gündemin 2. maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26.12.2022 tarih ve 30331 sayılı yazısında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesinde “Belediye Meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırıldığı günde toplanır ve Meclis her yıl bir ay tatil kararı alabilir.” denildiğinden, Belediye Meclisinin bir aylık tatil tarihinin, her ayın ilk haftasında yapılacak toplantı günü, saati ve yerinin belirlenmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden, Belediye Meclisinin 2023 yılında yapacağı bir aylık tatil ayının Temmuz ayı olarak belirlenmesine ve her ayın ilk haftasının Çarşamba günü, saat 14.00’ te Belediye Halı Sarayı Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda toplanılmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/6

 

Gündemin 3. maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.12.2022 tarih ve 30329 sayılı yazısında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesinde, “Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39. madde uyarınca; Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25. maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez.” denilmektedir. Buna göre Meclis Başkan ve üyelerine meclis toplantılarına ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek günlük huzur hakkı ücretinin belirlenmesi hususunda, gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereğince, 2023 yılında Meclis Başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39. madde uyarınca, Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri oranında Huzur Hakkı ödenmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/7

 

Gündemin 4. maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26.12.2022 tarih ve 30332 sayılı yazısında; Torosgaz’ın 18.12.2020 tarih ve 2020/14 sayılı yazısına istinaden, Torosgaz Genel Kurullarında ortaklık hukukundan kaynaklanan hakların kullanılabilmesi için temsil edecek kişinin meclis kararı ile görevlendirilmesi gerektiğinden, Torosgaz 2023 yılı Genel Kurul toplantısında Belediyemizi temsil etmek üzere 1 adet asıl, 1 adet yedek üye seçimi yapılması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıkların kurulması veya bu ortaklıklardan ayrılması, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarından kurulması karar verme yetkisi Belediye Meclisinde bulunduğundan, Torosgaz Genel Kurullarında ortaklık hukukundan kaynaklanan hakların kullanılabilmesi için ve Torosgaz 2023 yılı Genel Kurul toplantısında Belediyemizi temsil etmek üzere meclis üyeleri arasından üye seçileceğinden; meclis üyeleri arasından teklif edilen asıl üyeliğe Haydar DÜDÜK’ ün, yedek üyeliğe Hamit GÖREN’ in seçilmesinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğü ve Özel Kalem Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2023/8

 

Gündemin 5. maddesine geçildi. Hal Müdürlüğü’nün 19.12.2022 tarih ve 29932 sayılı yazısında; 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12. maddesinin 1. fıkrasında “Ticari güvenin sağlanması ve tarafların haklarının korunması amacıyla, toptancı hallerinde faaliyet gösterenlerden, Belediye Meclisince belirlenen miktarda nakit, banka teminat mektubu, hazine bonosu, devlet tahvili, hisse senedi, gayrimenkul rehni, sigorta teminatı ve nakde çevrilebilir diğer kıymetler teminat olarak alınır.” hükmü ve aynı kanuna dayanılarak yürürlüğe giren Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin “Teminat” başlıklı 31. maddesinin 1. fıkrasında “Belediye, özel ve işletim yetkisi devredilmiş toptancı hallerinde faaliyet gösterenler, ticari güvenliğin sağlanması ve tarafların haklarının korunması amacıyla, bu maddeye göre teminat verir.” hükmü ve aynı maddenin 3. fıkrasında “Halde faaliyet gösterenlerden alınacak teminat tutarı, kiracılar için haldeki işyerlerinin, malikler için ise bulunduğu toptancı halinde kiralama yoluyla işletilen emsal işyerlerinin bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere, her yılın Ocak ayında Belediye meclisince belirlenir.” hükmü yer aldığından, söz konusu Yönetmeliğin 31. maddesinin 3. fıkrası gereğince, 2023 yılında toptancı halindeki işyerlerinde ticari faaliyetini sürdüren kiracılardan alınacak teminat tutarının belirlenmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a dayanılarak yürürlüğe giren Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31. maddesinin 3. fıkrası gereğince, 2023 yılında Belediyemiz Toptancı Halindeki işyerlerinde ticari faaliyetini sürdüren kiracılardan alınacak teminat tutarının, 2023 yılı bir yıllık kira bedeli kadar alınmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Hal Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/9

 

Gündemin 6. maddesine geçildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28.12.2022 tarih ve 30455 sayılı yazısında; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesine göre, Belediyemizde kullanılacak geçici işçi pozisyonları toplamı, memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini (% 20) geçmemek üzere Adam/Ay sayısına göre Belediye Meclisi tarafından yıllık olarak belirlenir, denilmektedir. Memur norm kadro toplam sayımıza göre Belediyemizin aylık çalıştırılacak geçici işçi sayısı 68 kişi olup, yıllık 816 kişi olması gerekmektedir. Buna göre, 2023 yılında Adam/Ay esasına göre çalıştırılacak geçici işçi toplamı 816 kişidir ve buna göre vize işlemlerinin yapılması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemizin aylık çalıştırılacak geçici işçi sayısı 68 olup, 2023 yılında Adam/Ay esasına göre çalıştırılacak geçici işçi toplamının (68 kişi x 12 ay) 816 kişi olduğu ve buna göre vize işlemlerinin yapılması talebinin; ekli cetvelde yazıldığı şekliyle kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİHİ  : 04.01.2023                                   

                                                           KARAR NO          : 2023/9

 

GEÇİCİ İŞÇİ VİZE CETVELİ

 

 

  İLİ                       : BURDUR

  İLÇESİ               : MERKEZ

  KURUMU          : BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

BİRİMİ

 

 

 

POZİSYON ÜNVANI

 

2023 Yılı İçin

Geçici İşçi Pozisyonunun

 

 

Adam / Ay Miktarı

 

 

 

Belediyemiz İşyeri

 

 

İşçi, Şoför, Operatör, Usta,

Ustabaşı

 

 

68 X 12 = 816

 

 

 

 

 

   

VİZE EDİLEN TOPLAM

 

 

816 Adam /Ay

 

 

KARAR NO:2023/10

 

Gündemin 7. maddesine geçildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28.12.2022 tarih ve 30454 sayılı yazısında, Belediyemiz memur personelinin, 22.02.2007 tarih ve 26442  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince, (III) Sayılı Dolu Kadro-Derece Değişikliği Cetvelinin görüşülerek gerekli kararın alınması talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemiz memur personelinin, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince, (III) Sayılı Dolu Kadro-Derece Değişikliği Cetvelinin, aşağıda yazıldığı gibi Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

(III) SAYILI CETVEL: DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

(MEMUR)

 

İLİ                            :    BURDUR MECLİS KARARININ
İLÇESİ                   :    MERKEZ TARİHİ SAYISI
KURUMU             :    BELEDİYE BAŞKANLIĞI   04.01.2023 2023/10

 

DOLU KADRO DERECE DEĞİŞİKLİK CETVELİ (MEMUR)

 

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN
UNVAN KODU SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ UNVAN KODU SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ GEREKÇESİ

a) Personelin müktesebi

b) Personelin öğrenim düzeyi

c) Personelin hizmet süresi

d) Dolu kadro değişiklik gerekçesi

5935

6188

6410

7820

7820

7820

7825

8500

8750

8130

9447

9447

9950

9950

9950

A.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

T.H.

T.H.

S.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

AVUKAT

MALİ HİZ. UZM.

MUHASEBECİ

BİLGİSAYAR İŞL. BİLGİSAYAR İŞL.

BİLGİSAYAR İŞL.

V.H.K.İ.

MÜHENDİS

TEKNİKER

VET. HEKİM

İTFAİYE ERİ

İTFAİYE ERİ

ZABITA MEMURU

ZABITA MEMURU

ZABITA MEMURU

4

5

4

5

5

5

7

3

5

3

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

 

5935

6188

6410

7820

7820

7820

7825

8500

8750

8130

9447

9447

9950

9950

9950

 

 A.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

T.H.

T.H.

S.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

G.İ.H.

 

AVUKAT

MALİ HİZ.UZM.

MUHASEBECİ

BİLGİSAYAR İŞL.

BİLGİSAYAR İŞL.

BİLGİSAYAR İŞL.

V.H.K.İ.

MÜHENDİS

TEKNİKER

VET.HEKİM

İTFAİYE ERİ

İTFAİYE ERİ

ZABITA MEMURU

ZABITA MEMURU

ZABITA MEMURU

3

4

3

4

4

3

5

2

3

1

4

3

4

4

3

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

a) (4-3) Personelin Müktesebi

a) (4-2) Personelin Müktesebi

a) (4-3) Personelin Müktesebi

a) (4-2) Personelin Müktesebi

a) (5-3) Personelin Müktesebi

a) (4-3) Personelin Müktesebi

a) (6-3) Personelin Müktesebi

a) (3-3) Personelin Müktesebi

a) (4-3) Personelin Müktesebi

a) (2-3) Personelin Müktesebi

a) (4-1) Personelin Müktesebi

a) (4-3) Personelin Müktesebi

a) (4-3) Personelin Müktesebi

a) (4-1) Personelin Müktesebi

a) (3-1) Personelin Müktesebi

     

       * NORM KADRO STANDARTLARI UNVAN KÜTÜĞÜNDE                                                        

       YER VERİLMEYEN UNVANLAR İÇİN UNVAN KODU “0” OLARAK YAZILACAK.

 

KARAR NO:2023/11

 

Gündemin 8. maddesine geçildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28.12.2022 tarih ve 30456 sayılı yazısında; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi gereğince, Belediyemiz norm kadrosunda boş bulunan 5’ nci dereceli 2 adet Mühendis, 8’ nci dereceli 3 adet Mühendis, 6’ ncı dereceli 1 adet Mimar, 7’ nci dereceli 1 adet Avukat ve 7’ nci dereceli 3 adet Tekniker kadrolarında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmakta olup, söz konusu sözleşmeli personellerin 2023 yılı için sözleşmeleri yenilenecektir. Sözleşmeli personellere ödenecek net ücret, söz konusu olan 5’ nci dereceli Mühendis unvanları için beşinci derecenin birinci kademesi, 8’ nci dereceli Mühendis kadro unvanları için sekizinci derecenin birinci kademesi, 6’ ncı dereceli Mimar kadro unvanı için altıncı derecenin birinci kademesi, 7’ nci dereceli Avukat kadro unvanı için yedinci derecenin birinci kademesi, 7’ nci dereceli Tekniker kadro unvanları için yedinci derecenin birinci kademesi esas alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Kanunu’nun 49’ ncu maddesi gereğince, Belediye Meclisince tespit edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak 4 adet Mühendis, 1 adet Mimar, 1 adet Avukat, 3 adet Tekniker için, söz konusu kadro derecelerin birinci kademeleri esas alınarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre edilen her türlü ödemeler toplamının net tutarları ekte belirtilmiş olup, sözleşmeli personellere ödenecek net ücretlerin, Belediye Meclisince tespit tespit edilmesini ve belirlenen bu ücretlerin 2022 yılında çalıştırılmış olanlardan, 2023 yılında da çalıştırılmaya devam olunacak sözleşmeli personellere 01.01.2023 tarihinden itibaren uygulanması hususu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesi gereğince, Belediye Meclisince tespit edilmesinin gerektiği belirtildiğinden, gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince, Belediyemizde 2022 yılında çalıştırılmış olanlardan 2023 yılında da tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan, 2 adet beşinci dereceli Mühendis’e 01.01.2023 tarihinden itibaren her biri için aylık net 10.967,58 TL, 2 adet sekizinci dereceli Mühendis’e 01.01.2023 tarihinden itibaren, her biri için aylık net 10.760,55 TL, 1 adet altıncı dereceli Mimar’a 01.01.2023 tarihinden itibaren aylık net 10.893,05 TL, 1 adet yedinci dereceli Avukat’a 01.01.2023 tarihinden itibaren aylık net 10.072,24 TL ve 3 adet üçüncü dereceli Tekniker’ e 01.01.2023 tarihinden itibaren her biri için aylık net 8.618,87 TL ücret ödenmesine gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/12

 

Gündemin 9. maddesine geçildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30.12.2022 tarih ve 30554 sayılı yazısında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 48’nci maddesi gereğince, 02.02.2011 tarih ve 2011/32 sayılı meclis kararı ihdas edilen Hal Müdürlüğü’nün kaldırılarak, Zabıta Müdürlüğü bünyesinde, Hal Servisi olarak faaliyetinin devam etmesine, ayrıca 07.03.2007 tarih ve 2007/39 sayılı meclis kararı ile ihdas edilen Huzurevi Müdürlüğü’nün kaldırılarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde Huzurevi Servisi olarak faaliyetine devam etmesi hususunda, Belediye Meclisinde görüşülerek gerekli kararının alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 48’nci maddesi gereğince, 02.02.2011 tarih ve 2011/32 sayılı meclis kararı ile ihdas edilen Hal Müdürlüğü’nün ve 07.03.2007 tarih ve 2007/39 sayılı meclis kararı ile ihdas edilen Huzurevi Müdürlüğü’nün kaldırılmasına, Hal Servisi’nin Zabıta Müdürlüğü bünyesinde, Huzurevi Servisi’nin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam etmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/13

 

Gündemin 10. maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.12.2022 tarih ve 30559 sayılı yazısında; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (m) bendine istinaden hazırlanan ve Belediye Meclisinin 05.08.2020 tarih ve 2020/63 sayılı kararı ile kabul edilen Burdur Belediye Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin teşkilat başlıklı 7. maddesinde yer alan Hal Müdürlüğü ve Huzurevi Müdürlüğü’nün kaldırılması hususunun görüşülerek, gerekli meclis kararının alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (m) bendine istinaden hazırlanan, Belediye Meclisinin 05.08.2020 tarih ve 2020/63 sayılı kararı ile kabul edilen ve Burdur Belediye Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin teşkilat başlıklı 7. maddesinde yer alan Hal Müdürlüğü ile Huzurevi Müdürlüğü’nün kaldırılmasına, 01.06.2022 tarih ve 2022/99 sayılı meclis kararı ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10.maddesi gereğince, ihdas edilen 1.dereceli İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün, Burdur Belediye Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin teşkilat başlıklı 7. maddesine eklenerek, söz konusu yönetmeliğin güncellenmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/14

 

Gündemin 11.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.12.2022 tarih ve 30499 sayılı yazısında; 03.10.2012 tarihinde onaylanan, revizyon uygulama imar planına ve yapılacak olan plan değişikliklerine göre, Belediyemiz adına oluşacak olan ihdasların ve mülkiyeti Belediyemize ait hisseli parsellerin satışları ile ilgili, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi’nin (e) fıkrası, 2886 Sayılı İhale Kanunu’nun 45.maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17.maddesine göre ihaleye çıkarılması ve/veya satışı hususunda gerekli meclis kararının alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 03.10.2012 tarihinde onaylanan revizyon uygulama imar planına ve yapılacak olan plan değişikliklerine göre, Belediyemiz adına oluşacak olan ihdasların ve mülkiyeti Belediyemize ait hisseli parsellerin satışları ile ilgili, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi’nin (e) fıkrası, 2886 Sayılı İhale Kanunu’nun 45.maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17.maddesine göre ihaleye çıkarılmasına ve/veya satışına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/15

Gündemin 12. maddesine geçildi. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 02.01.2023 tarih ve 30625 sayılı yazısında; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisnalar başlıklı 3. Maddesinin (a) bendinde “Madde 3- (Değişik: 30/7/2003-4964/2 md.) a) Kanun kapsamına giren kuruluşlarca, kuruluş amacı veya mevzuatı gereği işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları ile 6831 Sayılı Orman Kanunu gereğince, orman köyleri kalkındırma kooperatiflerinden ve köylülerden yapılacak hizmet alımları, ceza ve yasaklama hükümleri hariç bu kanuna tabi değildir.” hükmü yer almaktadır. Müdürlüğümüz Bünyesinde faaliyet gösteren Bütçe İçi İşletmeye bağlı İşletmelerin Gıda, Temizlik, v.s. ihtiyaçlarının yukarıda belirtilen kanun maddesine istinaden, Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinden karşılanması düşünülmektedir. Bu nedenle Kamu veya Özel Bankalardan 500.000,00 (BeşyüzBin) TL limitli Ticari Kredi Kartının temin edilmesi ve gerekli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in yetkilendirilmesi talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisnalar başlıklı 3. Maddesinin (a) bendinde “Madde 3- (Değişik: 30/7/2003-4964/2 md.) a) Kanun kapsamına giren kuruluşlarca, kuruluş amacı veya mevzuatı gereği işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları ile 6831 Sayılı Orman Kanunu gereğince, orman köyleri kalkındırma kooperatiflerinden ve köylülerden yapılacak hizmet alımları, ceza ve yasaklama hükümleri hariç bu kanuna tabi değildir.” hükmüne istinaden,  İşletme ve İştrakler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren işletmelerin gıda, temizlik, v.s. ihtiyaçlarının, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinden karşılanmasına, bu kapsamda; Kamu veya Özel Bankalardan 500.000,00 (BeşyüzBin) TL limitli Ticari Kredi Kartının temin edilmesine ve gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in yetkilendirilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/16

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 13. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ’in 04.01.2023 tarihli dilekçesinde; S.S. 20 No’lu Burtur Umumi Servis Araçları Kooperatifi’nin 28.12.2022 evrak kayıt tarihli ve 15670 evrak sayılı dilekçelerinde, şoför masrafı, SGK giderleri, akaryakıta gelen zamlar, araç sigorta ücretleri ve yedek parça fiyatlarında yaşanan artıştan dolayı, 07.09.2022 tarih ve 2022/139 sayılı meclis kararı ile belirlenen Özel Servis Araçları fiyat tarifesinde yer alan kalemlere zam yapılması istenildiğinden, konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (p) bendine istinaden, S.S. 20 No’lu Burtur Umumi Servis Araçları Kooperatifi’nin talebi olan Servis Araçları Ücret Tarifesine zam yapılması hususunun, Ücret ve Tarife Komisyonuna havale edilmesine, komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra konunun Belediye Meclisinde yeniden görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/17

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 14. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ’in 04.01.2023 tarihli dilekçesinde; S.S. Şehirçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi’nin 23.12.2022 evrak kayıt tarihli ve 15409 evrak sayılı dilekçelerinde, Ülkemiz ve dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar, ana ve yardımcı mamullerin fiyatlarının artmasından dolayı, 07.09.2022 tarih ve 2022/136 sayılı meclis kararı ile belirlenen Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesinde yer alan kalemlere zam yapılması istenildiğinden, konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (p) bendine istinaden, S.S. Şehirçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi’nin talebi olan, Özel Halk Otobüsleri ücret tarifesine zam yapılması hususunun, Ücret ve Tarife Komisyonuna havale edilmesine, komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra konunun Belediye Meclisinde yeniden görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/18

2023/Ocak ayı Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2023/Şubat toplantısının 01 Şubat 2023 Çarşamba günü saat  14.00’de, Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 04.01.2023

 

  

 

           Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ                             Arif PAK                                   Ayfer HINÇAL

                   Belediye Başkanı                                        Kâtip                                             Kâtip                 

Close Search Window