2023 NİSAN BELEDİYE MECLİSİ 2. BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETLERİ

 

 

2023 NİSAN AYI (2. BİRLEŞİM) BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Belediye Meclisinin 2023/NİSAN ayı toplantısı 06 Nisan Perşembe günü, saat 10.00’da Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler; Arif PAK, Namık Kemal ÖZKAN, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Mesut ÖZCAN, Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL Yurtsever ÇELİKKAYA, Ali EKİNCİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN, Halil KAYA’ nın iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

 

KARAR NO:2023/54

 

 

Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyeleri Ali SAY ve Mehmet İZGİ’nin 06.04.2023 tarihli dilekçeleri okundu. Belediye Meclis Üyeleri Ali SAY ve Mehmet İZGİ’ nin dilekçelerinde mazeretlerini beyan ederek bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceklerini belirtmekte ve izinli sayılmalarını talep etmektedirler. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri, Ali SAY ve Mehmet İZGİ’ nin izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/55

 

 

Gündemin 4.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 30.03.2023 tarih ve 34830 sayılı yazısında; Meclisimizce daha önce seçilen Encümen üyelerinin görev süresi dolduğundan ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesinin (a) bendinde, Belediye Encümeninin; “İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000′ in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, Mali Hizmetler Birim Amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden” oluşacağı hükmü yer aldığından, 3 adet yeni Encümen üyesi seçiminin yapılarak gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır. Başkan dâhil 21 meclis üyesinin katılımıyla yapılan gizli oylama ve oy tasnifi sonucunda; Meclis Üyeleri Arif PAK’a 12 oy, Mesut ÇELEBİ ve Mesut ÖZCAN’a 13’er oy çıkarak, Belediye Encümen Üyeliğine Meclis Üyeleri Arif PAK, Mesut ÇELEBİ ve Mesut ÖZCAN seçildi. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2023/56

 

 

Gündemin 5.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 30.03.2023 tarih ve 34834 sayılı yazısında; Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Yunus TAŞKESEN, Milletvekili aday adayı olacağından dolayı, Meclis Başkanlığına sunmuş olduğu 15.03.2023 tarih ve 3243 evrak no’lu dilekçesi ile 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde seçilmiş olduğu, Belediye Meclis Üyeliğinden istifa ettiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesine dayanılarak hazırlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesinde; “Bağlı olduğu partiden istifa eden komisyon üyesinin komisyon üyeliği de sona erer. Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde, süreyi tamamlamak üzere ilk toplantıda aynı partiden yeni üye seçimi yapılır.” hükmüne istinaden, 07.09.2022 tarih ve 2022/152 sayılı meclis kararı ile isim verilme komisyonuna seçilen Meclis Üyesi Yunus TAŞKESEN’ in yerine, aynı partiden yeni üye seçiminin yapılması talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Yunus TAŞKESEN, meclis üyeliğinden istifa ettiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesine dayanılarak hazırlanan, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesinde; “Bağlı olduğu partiden istifa eden komisyon üyesinin komisyon üyeliği de sona erer. Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde, süreyi tamamlamak üzere ilk toplantıda aynı partiden yeni üye seçimi yapılır.” hükmüne istinaden, isim verilme komisyonuna seçilen Yunus TAŞKESEN’in yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ’in seçilmesine oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2023/57

 

 

Gündemin 6.maddesine geçildi. Bu maddede, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesinde; “İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyon, çalışmasını kırkbeş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar.” denildiğinden, Belediye Meclisinin 04.01.2023 tarih ve 2023/4 sayılı kararı ile kurulan denetim komisyonu belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini tamamladığından, Denetim Komisyonunun hazırlamış olduğu rapor hakkında, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22.maddesi gereğince Belediye meclisine bilgi verilmesi hususu yer almaktadır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25.maddesi gereğince, belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan, Denetim Komisyonunun hazırlamış olduğu, Belediye Başkanlığı 2022 Mali Yılı Denetim Komisyon Raporu, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22.maddesi gereğince, Komisyon Başkan Vekili Hamit GÖREN tarafından okunarak meclise bilgi verildi.

 

KARAR NO:2023/58

 

 

Gündemin 7.maddesine geçildi. Bu maddede, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56.maddesi gereğince, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in hazırlamış olduğu, Belediye Başkanlığı’nın 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasını gösterir 1 yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi hususu yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in hazırlamış olduğu Belediye Başkanlığı’nın 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasını gösterir 1 yıllık faaliyet raporuna, Meclis Üyeleri, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Ali EKİNCİ ve Halil KAYA’nın çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile 2022 yılı Faaliyet Raporu yeterli bulunmuştur. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Başkanlık Makamına, Yazı İşleri Müdürlüğüne ve İlan Memurluğuna gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2023/59

 

 

Gündemin 8.maddesine geçildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 17.03.2023 tarih ve 34043 sayılı yazısında; Burdur Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ne bağlı olarak çalışan halk oyunları spor branşının kıyafet kiralama ve malzeme alımlarının karşılanması amacıyla, Burdur Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ne 40.000,00 TL nakdi yardım yapılması hususunun görüşülerek gerekli kararın alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (b) fıkrasındaki “Belediyeler gerektiğinde sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclisi kararıyla ödül verebilir.” hükmü gereğince,  Burdur Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği bünyesinde bulunan halk oyunları spor branşının, kıyafet kiralama ve malzeme alımlarını karşılamak üzere talep edilen 40.000,00 (Kırkbin) TL’nin, Belediyemiz bütçesinden, Burdur Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği hesabına aktarılmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/60

 

 

Gündemin 9. maddesine geçildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29.03.2023 tarih ve 34725 sayılı yazısında, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 5970990 sayılı yazısı ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce gerçekleştirilen işlemlerin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün bünyesine bağlı olarak sürdürülmesinin mevzuata engel teşkil etmeyeceği belirtildiğinden,5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 48’nci maddesi gereğince, 07.03.2007 tarih ve 2007/39 sayılı meclis kararı ihdas edilen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün kaldırılarak, 01.06.2022 tarih ve 2022/99 sayılı meclis kararı ile ihdas edilen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde servis olarak faaliyetinin devam etmesi hususunun, Belediye Meclisinde görüşülerek gerekli kararının alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün yazısında, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce gerçekleştirilen işlemlerin, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün bünyesine bağlı olarak sürdürülmesinin mevzuata engel teşkil etmeyeceği belirtildiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 48’nci maddesi gereğince,  07.03.2007 tarih ve 2007/39 sayılı meclis kararı ihdas edilen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün kaldırılmasına, söz konusu müdürlük uhdesindeki görevlerin, 01.06.2022 tarih ve 2022/99 sayılı meclis kararı ile ihdas edilen,  İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde servis olarak devam etmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

KARAR NO:2023/61

 

 

Gündemin 10. maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.03.2023 tarih ve 34837 sayılı yazısında; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (m) bendine istinaden hazırlanan ve Belediye Meclisinin 05.08.2020 tarih ve 2020/63 sayılı kararı ile kabul edilen Burdur Belediye Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin teşkilat başlıklı 7. maddesinde yer alan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün kaldırılması hususunun görüşülerek, gerekli meclis kararının alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (m) bendine istinaden hazırlanan, Belediye Meclisinin 05.08.2020 tarih ve 2020/63 sayılı kararı ile kabul edilen ve Burdur Belediye Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin teşkilat başlıklı 7. maddesinde yer alan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün kaldırılmasına ve söz konusu yönetmeliğin güncellenmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/62

 

 

Gündemin 11. maddesine geçildi. Belediye Meclisinin 07.12.2022 tarih ve 2022/203 sayılı kararı ile Burdur Belediyesi Engelli Hizmet Merkezi Yönetmelik taslağı üzerinde çalışma yapmak üzere görevlendirilen ve Meclis Üyeleri Ayfer HINCAL, Nihat ÜLKÜ, Durmuş TURGUT,   Samet GÜNEŞ ve Hamit GÖREN’den oluşan komisyon, çalışmalarını tamamlamış olup, komisyonun 28.03.2023 tarihli raporunda, Burdur Belediyesi Engelli Hizmet Merkezi Yönetmeliğin oy birliği ile kabul edildiği belirtilmiştir. Komisyon raporu ekinde yer alan Burdur Belediyesi Engelli Hizmet Merkezi Yönetmeliğin mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Belediyesi Engelli Hizmet Merkezi Yönetmeliğin komisyondan gelen karar ve ekindeki şekli ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/63

 

 

Gündemin 12.maddesine geçildi. S.S Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifinin, Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesine zam yapılması ile ilgili talebi, Belediye Meclisinin 04.01.2023 tarih ve 2023/17 sayılı kararı ile komisyona havale edilmiş olup, Ücret ve Tarife Komisyonunun,  Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesine zam yapılması ile ilgili Komisyon Raporunda; Halk Otobüsleri ücretleri, çevre illerden alınan örnek fiyat tarifelerinin de değerlendirmeye alınarak 17 – 20 – 21 Mart 2023 tarihlerinde görüşülmüştür. S.S. Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifinin, Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesine zam yapılması talebi ile ilgili olarak, asgari ücret zammı ve 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle, üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmiş, ilimizde ikamet eden üniversite öğrencilerinin sayısında büyük ölçüde azalma olmuş ve günlük taşınan yolcu sayısının 8000 kişiye kadar düşmüştür. Komisyon üyesi Hamit GÖREN görüşmeler sırasında Halk Otobüsleri Kooperatifi üyelerine Burdur Belediyesi tarafından nakdi yardım yapılması talebinde bulunmuştur. Bu konu toplantılar esnasında değerlendirilmiştir. Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı, toplu taşıma hizmetinin sürdürülebilir olması hususu göz önünde alınmış ve yapılan değerlendirmede gelir gider dengesinin sağlanabilmesi amacıyla, ücret tarifeleri düzenlenmiş ve oy birliği ile karar verilmiştir. Yapılan komisyon çalışmasının, belediye meclisinde görüşülerek gerekli kararın alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemiz Toplu Taşıma Hizmeti vermekte olan, S.S Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifinin, Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesine zam yapılması talebi ile ilgili olarak, asgari ücret zammı ve 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle, üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmiş, ilimizde ikamet eden üniversite öğrencilerinin sayısında büyük ölçüde azalma olmuş ve günlük taşınan yolcu sayısının 8000 kişiye kadar düşmesinden dolayı, toplu taşıma hizmetinin sürdürülebilir olması hususu göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede, gelir–gider dengesinin sağlanabilmesi amacıyla, ücret tarifelerinin Ek’te sunulan tabloda belirtildiği şekilde güncellenmesinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2023/64

 

 

Gündemin 13. maddesine geçildi. S.S 20 Nolu Burtur Umumi Servis Araçları Kooperatifinin, Özel Servis Araçları fiyat tarifesine zam yapılması ile ilgili talebi, Belediye Meclisinin 04.01.2023 tarih ve 2023/16 sayılı kararı ile komisyona havale edilmiş olup, Ücret ve Tarife Komisyonunun, Özel Servis Araçları fiyat tarifesine zam yapılması ile ilgili Komisyon Raporunda; Komisyon, çalışmalarını gruplarına da danışarak eğitim–öğretim döneminin tamamlanmasına 2 ay gibi kısa bir süre kaldığını göz önünde bulundurarak, bir sonraki eğitim-öğretim döneminde zam teklifinin yeniden değerlendirilmesine oy birliği ile karar vermiştir. Yapılan komisyon çalışmasının belediye meclisinde görüşülerek gerekli kararın alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; İlimizde faaliyet gösteren Servis Araçları Ücret Tarifesine zam yapılması talebi ile ilgili olarak, eğitim–öğretim döneminin tamamlanmasına 2 ay gibi kısa bir sürenin kaldığı göz önünde bulundurarak, bir sonraki eğitim-öğretim döneminde zam teklifinin yeniden değerlendirilmesinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2023/65

 

 

Gündemin 14.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 31.03.2023 tarih ve 34892 sayılı yazısında; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi gereğince; Belediye Başkanlığımızca Cumhuriyet Meydanında hizmete sunulan LED Ekran Panosunda  ( kişi/ kurum/ kuruluş/dernek/vakıf /işletme vb.)  gerçek/tüzel kişilerce, Haftalık / Aylık olarak Fotoğraf ve/veya Video yayınlanması maksadıyla yapılan müracaatlara ilişkin olarak sunulan hizmet karşılığında ücretlerin alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi gereğince; Belediye Başkanlığımızca Cumhuriyet Meydanında hizmete sunulan LED Ekran Panosunda  (kişi / kurum / kuruluş/dernek/vakıf /işletme vb.)  gerçek/tüzel kişilerce, Haftalık / Aylık olarak Fotoğraf ve/veya Video yayınlanması maksadıyla yapılan müracaatlara ilişkin olarak sunulan hizmet karşılığında aşağıdaki tabloda yer alan ücretlerin alınmasının oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

LED EKRAN ÜCRET TARİFESİ 
HAFTALIK
S.NO SÜRE GÖSTERİM TİPİ ÜCRETİ
1 30 SANİYE FOTOĞRAF / VİDEO 1.250,00 TL.
2 1 DAKİKA FOTOĞRAF / VİDEO 2.000,00 TL.
AYLIK
S.NO SÜRE GÖSTERİM TİPİ ÜCRETİ
1 30 SANİYE FOTOĞRAF / VİDEO 4.000,00 TL.
2 1 DAKİKA FOTOĞRAF / VİDEO 7.000,00 TL.

1-) Haftalık Kavramı gösterinin başladığı tarihten itibaren 7 günlük süreyi kapsamaktadır.
2-) Aylık Kavramı gösterinin başladığı tarihten itibaren 30 günlük süreyi kapsamaktadır.
3-)     Müracaat edenler tarafından Haftalık veya Aylık olarak tercih  edilen gösterimler, 1/2. Maddelerde belirtilen

gün sayısınca talep edilen süre (30saniye / 1 Dakika) kadar gösterilecektir.

 

KARAR NO:2023/66

 

 

Gündemin 15.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.03.2023 tarih ve 34676 sayılı yazısında; Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 2023 mali yılı bütçesinde ödeneği yılsonuna kadar yetmeyecek olan bölümlerine, İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün ödeneği yılsonuna kadar yetecek olan bölümünden 29.000.000,00 TL aktarma yapılması talep edilmektedir.

     ÖDENEĞİ YETERLİ OLMAYAN BÜTÇE TERTİBİ                         ÖDENEĞİ YETERLİ OLAN BÜTÇE TERTİBİ                                                    

 

KURUMSAL

SINIFI

FONKS

SINIFI

   F

TİPİ

  EKONOMİK

SINIFI

  KURUMSAL

SINIFI

FONKS

SINIFI

   F

TİPİ

 

 

EKONOMİK

SINIFI

46150204 0139 5 : 032301 46150247 0411 5 : 032302
Yakacak Alımları ……….   : 3.000.000,00 TL Akaryakıt ve Yağ Alımları ………..   : 29.000.000,00 TL
46150204 0139 5 : 032302          
Akaryakıt ve Yağ Alımları ……….   : 2.500.000,00 TL          
46150204 0139 5 : 035402          
Sigorta giderleri ……….   : 500.000,00 TL          
46150204 0139 5 : 037102          
Büro İşyeri Makin eve Teçhizat Alımları ……….   : 1.000.000,00 TL          
46150204 0139 5 : 061390          
Diğer Avadanlık Alımları ……….   : 5.000.000,00 TL          
46150204 0139 5 : 062801          
Metal Ürün Alımları ……….   : 11.000.000,00 TL          
46150204 0139 5 : 067202          
Elektrik Tesisatı Giderleri ……….   : 6.000.000,00 TL          
TOPLAM : 29.000.000,00 TL   TOPLAM : 29.000.000,00 TL

 

Karar No           :2023/66       

Karar Tarihi     :06/04/2023   

                                                  

Gereği Düşünüldü:

 

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesine istinaden, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 2023 mali yılı bütçesinde ödeneği yılsonuna kadar yetmeyecek olan bölümlerine, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün ödeneği yılsonuna kadar yetecek olan bölümünden aşağıda belirtildiği şekilde 29.000.000,00 TL aktarma yapılmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

      ÖDENEĞİ YETERLİ OLMAYAN BÜTÇE TERTİBİ                              ÖDENEĞİ YETERLİ OLAN BÜTÇE TERTİBİ

KURUMSAL

SINIFI

FONKS

SINIFI

   F

TİPİ

  EKONOMİK

SINIFI

  KURUMSAL

SINIFI

FONKS

SINIFI

   F

TİPİ

 

 

EKONOMİK

SINIFI

46150204 0139 5 : 032301 46150247 0411 5 : 032302
Yakacak Alımları ……….   : 3.000.000,00 TL Akaryakıt ve Yağ Alımları ………..   : 29.000.000,00 TL
46150204 0139 5 : 032302          
Akaryakıt ve Yağ Alımları ……….   : 2.500.000,00 TL          
46150204 0139 5 : 035402          
Sigorta giderleri ……….   : 500.000,00 TL          
46150204 0139 5 : 037102          
Büro İşyeri Makin eve Teçhizat Alımları ……….   : 1.000.000,00 TL          
46150204 0139 5 : 061390          
Diğer Avadanlık Alımları ……….   : 5.000.000,00 TL          
46150204 0139 5 : 062801          
Metal Ürün Alımları ……….   : 11.000.000,00 TL          
46150204 0139 5 : 067202          
Elektrik Tesisatı Giderleri ……….   : 6.000.000,00 TL          
TOPLAM : 29.000.000,00 TL   TOPLAM : 29.000.000,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR NO:2023/67

 

 

Gündemin 16. maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.03.2023 tarih ve 34674 sayılı yazısında; Mülkiyeti Belediyemize ait olan; Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi pafta:14, ada:2030, parsel:1’de kayıtlı taşınmazda; Zemin + Asma Kat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu dükkan niteliğindeki bağımsız bölümlerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre ihale yoluyla satılması hususunun, mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait olan; Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi pafta:14, ada:2030, parsel:1 kayıtlı taşınmazda; Zemin + Asma Kat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu dükkan niteliğindeki bağımsız bölümlerin, Meclis üyesi Cihat CAVUŞOĞLU kiraya verilmesini teklif etmiş olup, kiraya verilmesinin işaretle yapılan oylaması sonucunda; Meclis üyeleri Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN, Ali EKİNCİ ve Halil KAYA’nın kabul oylarına karşılık oy çokluğu ile reddine, söz konusu taşınmazdaki bağımsız bölümlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre ihale yoluyla satılmasının işaretle yapılan oylaması sonucunda; Adem ÇAKICI, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ ve Halil KAYA’nın çekimser oylarına karşılık, oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2023/68

 

 

Gündemin 17. maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.03.2023 tarih ve 34727 sayılı yazısında; Mevcut imar planı içerisinde ve ticaret sahasında kalan, UİP-151010051 plan işlem numaralı, Bahçelievler Mahallesi, pafta: 149 ada: 33 parsel: 54 nolu taşınmazın, mevcut bahçe mesafeleri, emsal ve yapı yoğunluğu aynı kalmak kaydıyla yapı adasının ikiye bölünmesi için 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı değişiklik teklifinin görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince, konunun imar komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/69

 

 

Gündemin 18. maddesine geçildi. Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 8. maddesine istinaden yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde, İlimizde Belediye Başkanlığına seçilen ve hayatta olan Belediye Başkanları ile görüşülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (n) bendine istinaden, Belediye Başkanlarının isimlerinin meydan, cadde, sokak, park ve benzerlerine verilmesi hususunun mecliste görüşülerek karara bağlanması talep etmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 8. maddesine istinaden yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde, İlimizde Belediye Başkanlığına seçilen ve hayatta olan Belediye Başkanları ile görüşülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (n) bendine istinaden, Belediye Başkanlarının isimlerinin meydan, cadde, sokak, park ve benzerlerine verilmesi hususunun, isim verilme komisyonuna havalesine, komisyonun çalışmalarını tamamladıktan sonra konunun Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/70

 

 

Gündemin 19.maddesine geçildi. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 31.03.2023 tarih ve 34894 sayılı yazısında; Girdi maliyetlerindeki artışlardan dolayı, Serenler Otel oda konaklama ücretlerinde güncelleme yapılması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren, Serenler Otel’inin oda konaklama ücretlerinin, aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde güncellenmesinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

 

Tek Kişilik Oda Ücreti (Kahvaltı Dahil) 450,00 TL

KDV DAHİL

Tek Kişilik Oda Ücreti (Kahvaltı Hariç) 400,00 TL

KDV DAHİL

Çift Kişilik Oda Ücreti (Kahvaltı Dahil) 600,00 TL

KDV DAHİL

Çift Kişilik Oda Ücreti (Kahvaltı Hariç) 550,00 TL

KDV DAHİL

Üç Kişilik Oda Ücreti (Kahvaltı Dahil) 750,00 TL

KDV DAHİL

Üç Kişilik Oda Ücreti (Kahvaltı Hariç) 650,00 TL

KDV DAHİL

Süit Oda Ücreti (Kahvaltı Dahil) 1.300,00 TL

KDV DAHİL

Süit Oda Ücreti (Kahvaltı Hariç) 1.200,00 TL

KDV DAHİL

Tek Kişilik Oda Ücreti (Kahvaltı Dahil) (Gruplar, Kamu Kurum Personelleri, Ticari Şirket Mensupları) 400,00 TL

KDV DAHİL

Çift Kişilik Oda Ücreti (Kahvaltı Dahil) (Gruplar, Kamu Kurum Personelleri, Ticari Şirket Mensupları) 550,00 TL

KDV DAHİL

Üç Kişilik Oda Ücreti (Kahvaltı Dahil) (Gruplar, Kamu Kurum Personelleri, Ticari Şirket Mensupları) 650,00 TL

KDV DAHİL

 

KARAR NO:2023/71

 

 

Gündemin 20. maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 03.04.2023 tarih ve 34947 sayılı yazısında; Burdur Akaryakıt Hizmetleri ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nde çalışan ve emekliliği hak eden personellerin, işçi kıdem tazminatları ve diğer alacaklarının ödemeleri için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun  68. Maddesi gereğince, 10.000.000,00 TL’lik (on milyon) kredi alınmasına, borçlanma yapılması konusunda, Burdur Akaryakıt Hizmetleri ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ve Belediye’nin  söz konusu şirkete kefil olması hususunun  görüşülmesini talep etmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Akaryakıt Hizmetleri ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nde çalışan ve emekliliği hak eden personellerin, işçi kıdem tazminatları ve diğer alacaklarının ödemeleri için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun  68. Maddesi gereğince, 10.000.000,00 TL’lik (on milyon) kredi alınmasına, borçlanma yapılması konusunda, Burdur Akaryakıt Hizmetleri ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ve Belediye’nin  söz konusu şirkete kefil olmasının oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğü ve İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne gönderilmesine  karar verildi.

 

KARAR NO:2023/72

 

 

Gündemin 21. maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.03.2023 tarih ve 34784 sayılı yazısında, İmar Komisyonunun almış olduğu 08.03.2023 tarih ve 2 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır.

 

KARAR NO:2023/72-2

 

 

İmar Komisyonu kararına geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 01.02.2023 tarih ve 2023/26 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, pafta 106, ada 677, parsel 318 nolu mevcut imar planında, Resmi Kurum Alanında kalan alan üzerine, Yeni Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası, Koruma Şube Müdürlüğü ve Tanık Koruma Büro Amirliği Hizmet Binası yapılabilmesi için imar planına emsal ve yapı yoğunluğu işlenmesi için imar planı değişiklik teklifi; daha detaylı inceleme yapılmak üzere bir ay sonraki İmar Komisyonunda görüşülmesini karar verilmiştir. Belediye Meclisinin 01.03.2023 tarih ve 2023/38-1 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna tekrar havale edilmiş olup; İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; Komisyon Üyeleri Kamil CANIGÜR, Mesut ÇELEBİ ve Samet GÜNEŞ teklifi edilen imar değişikliğinde, Emsal:3,00 ve h max: 24,50 metre olarak belirlendiği, bu durum 1. derece deprem bölgesi olan Burdur için riskler içereceği değerlendirmesinde bulunmuşlardır. İmar planı değişikliğinin Emsal: 3,00 ve h max: 18,00 metre olarak düzeltilerek, onaylanmasının uygun olacağını belirtmişlerdir. Yapılan müzakere sonucunda; Emsal: 3.00 ve h max: 18,00 metre şeklinde düzeltilerek onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, pafta 106, ada 677, parsel 318 nolu mevcut imar planında, Resmi Kurum Alanında kalan alan üzerine, Yeni Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası, Koruma Şube Müdürlüğü ve Tanık Koruma Büro Amirliği Hizmet Binası yapılabilmesi için imar planına emsal ve yapı yoğunluğu işlenmesi için imar planı değişikliğinde, Emsal:3,00 ve h max: 24,50 metre olarak belirlenen imar planı değişikliği 1. derece deprem bölgesi olan Burdur için riskler içereceğinden, İmar planı değişikliğinin Emsal: 3,00 ve h max: 18,00 metre olarak düzeltilerek, onaylanmasının oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/73

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 22. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 05.04.2023 tarihli dilekçesinde; Belediyemizce Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak kullanılan ve Orman Genel Müdürlüğüne ait olan taşınmazın, belediyemize tahsisinin sürekli hale getirilerek, Belediyemizin kullanımına bırakılması için, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi alanı ile ilgili olarak, “ imar planı yapılmasını gerektiren yapı ve tesislerden değildir.” kararının alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemizce Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak kullanılan ve Orman Genel Müdürlüğüne ait olan taşınmazın, belediyemize tahsisinin sürekli hale getirilerek, Belediyemizin kullanımına bırakılması için, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi alanı ile ilgili olarak, “ imar planı yapılmasını gerektiren yapı ve tesislerden değildir.” kararının alınmasının oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Veteriner İşleri Müdürlüğü gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2023/74

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 23. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Burdur İhtiyaç Maddeleri ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketinde çalışan emekliliği hak eden personellerin işçi kıdem tazminatları ve diğer alacaklarının ödemeleri için 1.000.000,00 TL (bir milyon) kredi koşullarının araştırılması, borçlanma yapılması konusunda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesi gereğince, Burdur İhtiyaç Maddeleri ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketine Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve Belediye’nin Burdur İhtiyaç Maddeleri ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketine kefil olması kararının alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur İhtiyaç Maddeleri ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketinde çalışan emekliliği hak eden personellerin işçi kıdem tazminatları ve diğer alacaklarının ödemeleri için 1.000.000,00 TL (bir milyon) kredi koşullarının araştırılması, borçlanma yapılması konusunda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesi gereğince, Burdur İhtiyaç Maddeleri ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve Belediye’nin Burdur İhtiyaç Maddeleri ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketine kefil olmasının oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğü ve İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2023/75

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 24. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, 06.04.2011 tarihli ve 2011/80 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Burdur Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği’ nin Sağlık ve Çevre ile ilgili Emir ve Yasaklar başlıklı 6. maddesinin 30’ncu fıkrasından sonra gelmek üzere, “Belediye mücavir alan sınırları içerisinde içme suyu şebekesini kullanarak araç, halı ve benzeri malzeme yıkamak, bahçe ve tarla sulamak, işyeri ve binaların merdiven ve kaldırımlarını yıkamak” şeklinde söz konusu yönetmeliğe madde eklenmesi kararının alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 06.04.2011 tarihli ve 2011/80 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Burdur Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği’ nin Sağlık ve Çevre ile ilgili Emir ve Yasaklar başlıklı 6. maddesinin 30’ncu fıkrasından sonra gelmek üzere, “Belediye mücavir alan sınırları içerisinde içme suyu şebekesini kullanarak araç, halı ve benzeri malzeme yıkamak, bahçe ve tarla sulamak, işyeri ve binaların merdiven ve kaldırımlarını yıkamak” şeklinde madde eklenmesinin, meclis üyesi Fatıma KÜÇÜKKAPLAN’ın çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2023/76

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 25. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği Meclis Üyesi Hüseyin BÜYÜKKELEŞ’in 05.04.2023 tarihli dilekçesinde; 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 11 ili acı şekilde etkileyen ve yaklaşık 50 bin vatandaşımızın vefatına sebep olan deprem felaketi bizlere “Deprem öldürmez, depreme dayanıksız bina öldürür.” gerçeğini en acı şekilde hatırlatmıştır. Bu minvalde 1. derecede deprem bölgesinde olan ilimizde yapılacak olan yapılara yönelik yönetmelik ve plan notlarına eklenmesi gereken 10 ek önlem hazırlanmıştır. Konunun detayları ile görüşülmesi kararının alınması talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; meclis üyesi Hüseyin BÜYÜKKELEŞ’in dilekçesinde geçen; 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 11 ili acı şekilde etkileyen ve yaklaşık 50 bin vatandaşımızın vefatına sebep olan deprem felaketine karşı 1. derecede deprem bölgesinde olan ilimizde yapılacak olan yapılara yönelik yönetmelik ve plan notlarına eklenmesi için hazırlanan 10 ek önlem teklifinin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne havalesine oy birliği  ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2023/77

 

 

2023/Nisan ayı 2. birleşimi Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2023/Mayıs toplantısının 03 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 14.00’de, Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 06.04.2023

 

 

Close Search Window