2022 KASIM AYI 2. BİRLEŞİMİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

Belediye Meclisinin 2022/KASIM ayı 2. Birleşim toplantısı 15 KASIM Salı günü, saat 14.00’da Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler; Arif PAK, Namık Kemal ÖZKAN, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Mesut ÖZCAN, Ayfer HINCAL, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Uğur ŞEN, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN, Yunus TAŞKESEN.’ in iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

 

KARAR NO:2022/187

 

 

Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyesi Ali SAY’ ın 15.11.2022 tarihli dilekçesi okundu. Belediye Meclis Üyesi, Ali SAY dilekçesinde mazeretini beyan ederek bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceğini belirtmekte ve izinli sayılmasını talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyesi Ali SAY’ ın izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/188

 

 

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 15.11.2022 tarihli dilekçesini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Belediye Meclisinin 02.03.2022 tarih ve 2022/44 sayılı kararı ile Belediye mülkiyetinde olan Burdur İli Akyaka Köyü, Köy Altı Mevkii, 2504 parsel tapu kayıtlı 26.826,99 M2 yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendine istinaden 10 yıllığına kiraya verilmesine karar verilmiş olup; söz konusu taşınmaz üzerinde Kesme Çiçek üretimi yapılacağından, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan hibe alabilmemiz için kiralama bitiş tarihi olan 25.03.2032 tarihine kadar, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinde geçen; taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek hükmüne istinaden, taşınmazın kiracısı S.S. Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne üst kullanım hakkı verilmesi hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’ in 15.11.2022 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince gündeme 3. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/189

 

 

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 15.11.2022 tarihli dilekçesini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Belediye Meclisinin 01.09.2021 tarih ve 2021/110 sayılı kararı kabul edilen, Burdur Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği’nin 10. maddesinde geçen; Bu yönetmelik kapsamında yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar, Belediye Başkanınca görevlendirilecek 4 üye ve meclis tarafından seçilecek iki meclis üyesi olmak üzere altı kişilik Değerlendirme Kurulu tarafından yürütülür. Hükmüne istinaden, Sosyal Hizmet ve Değerlendirme Kurulu’ nda yer alacak Meclis Üyelerinin seçilmesi hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’ in 15.11.2022 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince gündeme 4. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR NO:2022/190

 

 

Belediye Meclisinin 2 Kasım 2022 günlü toplantısının 1.birleşiminin 2022/175 no’ lu kararı ile komisyonca tetkiki  için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz 2023 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili komisyonca hazırlanan rapor okunarak müzakeresi yapıldı.  Belediyemiz 2023 Mali Yılı Performans Programının oylamasına geçildi. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Performans Programının, gerek mutat hizmetler ve gerekse diğer hizmetlere ilişkin performans kriterleri, cari yıl ve izleyen 2 yılın bütçelerini belirleyecek şekilde olduğundan, Belediye Başkanlığı 2023 mali yılı Performans Programının, Meclis Üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet BÜLBÜL, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’ in çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2022/191

 

 

Belediye Meclisinin 2 Kasım 2022 günlü toplantısının 1.birleşiminin 2022/176 nolu kararı ile komisyonca tetkiki  için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediye Başkanlığı 2023 mali yılı Hazırlık Bütçesi ve izleyen 2024 ve 2025 yıllarına ait bütçe tahminleri ile ayrıntılı harcama ve finansman programları ile ilgili komisyonca hazırlanan rapor okunarak müzakeresi yapıldı. Bütçe kararnamesinin madde madde, gider bütçesinde kurumsal  kodlaması  yapılan birimlerin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyinin, gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyinin, finansmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyinin, ayrıntılı harcama programları ile finansman programlarının üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeylerinin okunarak açık oylama ad okumak suretiyle yapılacak olan oylamasına geçildi. Bütçe kararnamesinin madde madde, Bütçe Kararnamesinin, gider bütçesinde kurumsal  kodlaması  yapılan birimlerin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyinin, gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyinin, finansmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyinin, ayrıntılı harcama programları ile finansman programlarının üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeylerinin okunarak açık oylama ad okumak suretiyle yapılan oylaması sonucunda; Belediye Başkanı ve 21 Meclis Üyesi olmak üzere toplam 22 üye oy kullanarak; Belediye Başkanlığı 2023 mali yılı bütçesinin toplam 725.000.000,00 TL (Yedi yüz yirmi beş milyon) olarak bağlanması ve izleyen 2024 ve 2025 yıllarına ait bütçe tahminleri, Meclis Üyeleri Uğur ŞEN, Mehmet BÜLBÜL, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN’ in çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile uygun görülerek, Belediye Başkanlığı 2023 mali yılı bütçesinin ve izleyen 2024 ve 2025 yıllarına ait bütçe tahminlerinin oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2022/192

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 3. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’ in 15.11.2022 tarihli dilekçesinde; Belediye mülkiyetinde olan Burdur İli Akyaka Köyü, Köy Altı Mevkii, 2504 parsel tapu kayıtlı 26.826,99 M2 yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendine istinaden 10 yıllığına kiraya verilmesine karar verilmiş olup; söz konusu taşınmaz üzerinde Kesme Çiçek üretimi yapılacağından, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan hibe alabilmemiz için kiralama bitiş tarihi olan 25.03.2032 tarihine kadar, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinde geçen; taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek hükmüne istinaden, S.S. Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne üst kullanım hakkı verilmesi olarak uygulanması hususunun görüşülmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediye mülkiyetinde olan Burdur İli Akyaka Köyü, Köy Altı Mevkii, 2504 parsel tapu kayıtlı 26.826,99 M2 yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendine istinaden 10 yıllığına kiraya verilmesine karar verilmiş olup; söz konusu taşınmaz üzerinde Kesme Çiçek üretimi yapılacağından, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan hibe alabilmemiz için kiralama bitiş tarihi olan 25.03.2032 tarihine kadar, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinde geçen; taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek hükmüne istinaden, S.S. Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne üst kullanım hakkı verilmesinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Destek Hizmetleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2022/193

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 3. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’ in 15.11.2022 tarihli dilekçesinde;  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendine istinaden Belediye Meclisinin 01.09.2021 tarih ve 2021/110 sayılı kararı ile kabul edilen, Burdur Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesinin 1. fıkrasında geçen “Bu yönetmelik kapsamında yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar Belediye Başkanınca görevlendirilecek dört üye ve Meclis tarafından seçilecek iki meclis üyesi olmak üzere altı kişilik Değerlendirme Kurulu tarafından yürütülür.” hükmü gereğince, Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulunda görev yapmak üzere 2 adet meclis üyesinin seçilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesinin 1. fıkrası gereğince, Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’nda görev yapmak üzere, CHP grubu Salih SEVİM ve Durmuş TURGUT’ u teklif etmiş ve yapılan oylamada; Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Meclis Üyeleri Arif PAK, Namık Kemal ÖZKAN, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Mesut ÖZCAN, Ayfer HINCAL, Uğur ŞEN ve Yurtsever ÇELİKKAYA kabul oyu vermiş olup; Ak Parti grubu Yunus TAŞKESEN ve Hamit GÖREN’ i teklif etmiş ve yapılan oylamada; meclis üyeleri Mehmet BÜLBÜL, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Yunus TAŞKESEN kabul oyu vermiştir. Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’nda görev yapmak üzere meclis üyeleri Salih SEVİM ve Durmuş TURGUT oy çokluğu ile seçilmiştir. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2022/194

 

 

2022/Kasım ayı 2. birleşim Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2022/Aralık ayı toplantısının 7 Aralık 2022 Çarşamba  günü saat  14.00’de, Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 15.11.2022

 

 

 

           Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ                             Arif PAK                             Namık Kemal ÖZKAN

                   Belediye Başkanı                                        Kâtip                                             Kâtip                 

Close Search Window